Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ArchiDAY 2021 opět jako videokonference

Autor článku: Cegra   

Tags: ArchiCAD | ArchiDAYS | Architektura | CEGRA | Stavebnictví

ArchiDAYs2020-2122Ve spo­leč­nos­ti Cen­t­rum pro pod­po­ru po­čí­ta­čo­vé gra­fi­ky (Cegra) vě­ři­li, že Ar­chi­DA­Ys 2021 vrátí této akci její pů­vod­ní for­mát dvou­den­ní kon­fe­ren­ce, je­jímž zá­kla­dem je in­ten­ziv­ní osob­ní se­tká­ní lidí, které pojí spo­leč­ný zájem – Ar­chi­cad. To pořád není možné a proto 11. roč­ník pro­běh­ne for­mou jed­no­den­ní video kon­fe­ren­ce Ar­chi­DAY dne 3. červ­na.

Te­pr­ve Ar­chi­DA­Ys 2022 by se měly vrá­tit, jak v Cegře pevně věří, k pů­vod­ní kon­cep­ci – první den před­náš­ky, kon­cert, raut a sou­těž, druhý den worksho­py.

Ar­chi­DA­Y 2021

Ter­mín: čtvr­tek 3. června 2021

Pro­gram

  • BLOK I    9:30 – 12:45 (ve­řej­ná pre­zen­ta­ce; You­Tu­be kanál youtu.​be/​OAva7a7KhSY)
  • BLOK II 14:00 – 16:00 (pouze uži­va­te­lé Ar­chi­ca­du; odkaz bude účast­ní­kům za­slán po re­gis­tra­ci)

Více o pro­gra­mu a odkaz na re­gis­tra­ci najdete na www.cegra.cz/sluzby/archidays.


Mohlo by vás zajímat: