Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Laserové skenování pro stavitele ušetří až 6 dní na projektu

Autor článku: PlanRadar   

Tags: 3D skenování | BIM | PlanRadar | Stavebnictví

3D sken stavbyLa­se­ry se po­u­ží­va­jí v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích již mnoho let, je­jich po­čát­ky sa­ha­jí až do 60. let 20. sto­le­tí. Je­jich cesta do sta­veb­nic­tví, stej­ně jako u ji­ných mo­der­ních tech­no­lo­gií, však tr­va­la déle. Pro­jek­tan­ti a ar­chi­tek­ti se s touto tech­no­lo­gií se­zná­mi­li až v 90. le­tech, ale ani dnes není zda­le­ka běžně roz­ší­ře­ná. Díky přes­nos­ti a efek­ti­vi­tě však po­ptáv­ka po ní po­stup­ně roste.

La­se­ro­vé ske­no­vá­ní je jed­nou z nej­mo­der­něj­ších tech­no­lo­gií, která v po­sled­ních le­tech pro­nik­la do sta­veb­nic­tví. Podle stu­die 3D tren­dů z roku 2019 pu­b­li­ko­va­né v ame­ric­kém ča­so­pi­se POB byla po­ptáv­ka po la­se­ro­vém ske­no­vá­ní ve sta­veb­nic­tví v roce 2016 pouze 20%, v roce 2018 vzrost­la na 57 %. Před­po­klá­dá se, že roční rych­lost růstu po­ptáv­ky po 3D la­se­ro­vém ske­no­vá­ní je v sou­čas­né době kolem 15 %. V roce 2016 byla jeho tržní hod­no­ta od­had­nu­ta na tři mi­li­ar­dy do­la­rů a oče­ká­vá se, že do roku 2024 do­sáh­ne de­se­ti mi­li­ard do­la­rů.

La­se­ro­vé ske­no­vá­ní na sta­ve­niš­ti

La­se­ro­vé ske­no­vá­ní ve vý­stav­bě po­sky­tu­je ex­trém­ně přes­ná a rych­le za­zna­me­na­tel­ná data o ak­tu­ál­ním stavu bu­do­vy. Shro­máž­dě­ná data se sta­veb­ním pro­fe­si­o­ná­lům zob­ra­zu­jí jako „mrač­na bodů”, tj. vy­tvo­ří se da­ta­bá­ze spo­ju­jí­cí body ve 3D sou­řad­ni­co­vém sys­té­mu. Tato data lze po­u­žít k vy­tvo­ře­ní BIM mo­de­lu stá­va­jí­cích budov, budov ur­če­ných k re­kon­struk­ci nebo de­tek­ci chyb v no­vostav­bách. Ne­spor­nou vý­ho­dou to­ho­to pro­ce­su je ča­so­vá úspo­ra – ve srov­ná­ní s běž­ným způ­so­bem zpra­co­vá­va­nou pro­jek­to­vou do­ku­men­ta­cí lze ske­no­vá­ní bu­do­vy do­kon­čit za jeden den v zá­vis­los­ti na ve­li­kos­ti bu­do­vy.

Spo­lu­prá­ce la­se­ro­vé­ho ske­no­vá­ní, BIM a di­gi­tál­ní­ho ná­stro­je pro sprá­vu sta­veb

Krok 1: Sta­veb­ní apli­ka­ce

 • Sta­veb­ní in­že­nýr může práci na pro­jek­tu začít rych­lým prů­zku­mem bu­do­vy po­mo­cí sta­veb­ní apli­ka­ce, jako je Pla­nRa­dar, nebo kro­kem 2.
 • Pro­jek­tant může během práce zjis­tit, že chybí plány bu­do­vy, což je velmi časté zejmé­na u budov, které vznik­ly dříve než v 60. le­tech. Ve star­ších bu­do­vách také velmi často do­chá­zí ke změ­nám, které nejsou nikde za­zna­me­ná­ny, např. pře­su­nu­tí nebo od­stra­ně­ní stěn, takže ani stá­va­jí­cí sta­veb­ní plány ne­bý­va­jí zcela přes­né.
 • Ze­měmě­řič nicmé­ně ke své práci správ­né plány po­tře­bu­je a zde při­chá­zí čas na la­se­ro­vé ske­no­vá­ní.

Krok 2: La­se­ro­vé ske­no­vá­ní

 • Po­u­ží­vá se k přes­né­mu 3D zá­zna­mu stavu budov.
 • Laser pra­cu­je velmi rych­le a umožňuje ope­rá­to­ro­vi rych­le na­ske­no­vat míst­nost nebo bu­do­vu.
 • La­se­ro­vé skeny se po­u­ží­va­jí k vy­tvo­ře­ní BIM mo­de­lu.

Krok 3: BIM

 • BIM model za­lo­že­ný na velmi přes­ném la­se­ro­vém ske­no­vá­ní je im­por­to­ván do BIM mo­du­lu mo­bil­ní sta­veb­ní apli­ka­ce, jakou je Pla­nRa­dar, což uži­va­te­lům umožňuje pra­co­vat s BIM mo­de­lem přímo v místě stav­by.

Krok 4: Pří­klad pra­cov­ní­ho po­stu­pu s apli­ka­cí Pla­nRa­dar

 • Sta­veb­ní in­že­nýr nyní může na zá­kla­dě BIM mo­de­lu vy­tvo­řit velmi po­drob­ný prů­zkum stá­va­jí­cí bu­do­vy ve sta­veb­ní apli­ka­ci Pla­nRa­dar nebo po­drob­né 2D sta­veb­ní plány, které se vy­tvo­ří z BIM mo­de­lu a do apli­ka­ce se im­por­tu­jí.

Vý­sled­kem to­ho­to po­stu­pu je velmi po­drob­ný pře­hled o stavu bu­do­vy, ulo­že­ný v soft­wa­ru pro sprá­vu stav­by. Roz­díl opro­ti kla­sic­ké­mu sběru dat do pro­jek­to­vé do­ku­men­ta­ce, který ob­vykle trvá sedm dní, je více než zna­tel­ný – díky la­se­ro­vé­mu ske­no­vá­ní a pro­po­je­ní s BIM roz­hra­ním ve sta­veb­ní apli­ka­ci je sta­veb­ní do­ku­men­ta­ce do­kon­če­na za jeden den.

Hlav­ní vý­ho­dy la­se­ro­vé­ho ske­no­vá­ní ve sta­veb­nic­tví

Stále si nejste jistí, zda la­se­ro­vé ske­no­vá­ní sku­teč­ně usnadňuje práci a není pří­liš drahé? Zde jsou hlav­ní vý­ho­dy toho, proč je la­se­ro­vé ske­no­vá­ní vý­hod­né i pro menší firmy, zejmé­na při po­u­ži­tí v kom­bi­na­ci s BIM a mo­bil­ní­mi sta­veb­ní­mi apli­ka­ce­mi, jako je Pla­nRa­dar:

 • Zlep­šu­je kva­li­tu a přes­nost pro­jek­tů: La­se­ro­vé ske­no­vá­ní je přes­né a umožňuje sta­veb­ním pro­fe­si­o­ná­lům plá­no­vat své pro­jek­ty po­drob­ně­ji, na vyšší úrov­ni a přímo na místě.
 • Po­sky­tu­je oka­mži­té in­for­ma­ce: Kon­t­ro­ly lze pro­vá­dět a při­stu­po­vat k nim oka­mži­tě, čímž se zlep­šu­jí ope­ra­ce, ze­fek­tivňuje pro­duk­ti­vi­ta a sni­žu­je se výskyt pře­pra­co­vá­vá­ní pro­jek­tů.
 • Sni­žu­je ná­kla­dy: La­se­ro­vé ske­no­vá­ní je rych­lé – mno­hem rych­lej­ší než běžné me­to­dy ma­po­vá­ní pro­jek­tů. Ske­no­vá­ní může být do­kon­če­no během ně­ko­li­ka minut, což je mno­hem rych­lej­ší než kon­venč­ní me­to­dy, z nichž mnohé mohou trvat ho­di­ny, nebo do­kon­ce týdny. Ně­kte­ré od­ha­dy uka­zu­jí, že po­u­ži­tí la­se­ro­vé­ho ske­no­vá­ní ve srov­ná­ní s kon­venč­ní me­to­dou 2D ske­no­vá­ní šetří až 50 % ná­kla­dů na pro­jekt.
 • Sni­žu­je ma­nu­ál­ní práci: Ma­nu­ál­ní práce může být zdlou­ha­vá a ná­chyl­ná k chy­bám. La­se­ro­vé ske­no­vá­ní může po­mo­ci práci zrych­lit a zpřes­nit. Po­u­ži­tí skenu také sni­žu­je frek­ven­ci cest růz­ných účast­ní­ků pro­jek­tu (tj. ar­chi­tek­ti, in­že­ný­ři, ze­měmě­ři­či atd.) na místo stav­by, ově­řit de­tai­ly po­stu­pu pro­jek­tu umož­ní apli­ka­ce.
 • Ze­fek­tivňuje ří­ze­ní vý­stav­by: 3D la­se­ro­vé ske­no­vá­ní může po­mo­ci zlep­šit ko­or­di­na­ci a spo­lu­prá­ci na všech úrov­ních sta­veb­ní­ho pro­ce­su. Efek­tiv­něj­ší spo­lu­prá­ce zlep­šu­je vzta­hy v pro­jek­to­vém týmu, ko­mu­ni­ka­ci a cel­ko­vě usnadňuje do­sa­že­ní vy­ty­če­né­ho cíle.

Mohlo by vás zajímat: