Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jak si stojí digitalizace v českých projekčních firmách

Autor článku: agentura Foresite, Autodesk   

Tags: Autodesk | Firmy | HL PRODUCTION | Počítače | Práce

Stavebnictvi-Autodesk---2131Více než po­lo­vi­na pro­jekč­ních spo­leč­nos­tí v České re­pub­li­ce vy­u­ží­vá při práci na svých pro­jek­tech pro­ces BIM a další téměř pě­ti­na jej plá­nu­je brzy im­ple­men­to­vat. Jaké typy firem drží krok s di­gi­ta­li­za­cí a jaké se s tech­no­lo­gi­e­mi bu­douc­nos­ti te­pr­ve se­zna­mu­jí? Jaký vliv má na mo­der­ni­za­ci te­ri­to­ri­ál­ní pů­sob­nost spo­leč­nos­tí a jak české pro­jekč­ní firmy vidí svoji bu­douc­nost na trhu?

To uká­zal uni­kát­ní vý­zkum re­a­li­zo­va­ný v prv­ním čtvrt­le­tí le­toš­ní­ho roku. Se­znam­te se s jeho vý­sled­ky…

V ob­do­bí od konce února do za­čát­ku dubna le­toš­ní­ho roku pro­ved­la agen­tu­ra Fo­re­si­te na za­dá­ní spo­leč­nos­ti Au­to­de­sk vý­zkum mezi pro­jekč­ní­mi spo­leč­nost­mi v České re­pub­li­ce, který zjiš­ťo­val ak­tu­ál­ní stav za­po­je­ní BIM pro­ce­sů při pro­jek­to­vá­ní. In­for­mač­ní model bu­do­vy, tedy BIM, je me­to­da práce, která je za­lo­že­na na prin­ci­pu sprá­vy da­ta­bá­zo­vé­ho mo­de­lu bu­do­vy od pro­jek­to­vá­ní, přes vý­stav­bu až ke sprá­vě bu­do­vy.

BIM po­sky­tu­je při­da­nou hod­no­tu v efek­ti­vi­tě díky tomu, že umožňuje pro­po­jit lidi, pro­ce­sy a ná­stro­je, a to po celou dobu ži­vot­ní­ho cyklu bu­do­vy. Celý sta­veb­ní pro­jekt je tak transpa­rent­něj­ší a kva­lit­něj­ší a sou­čas­ně umožňuje spo­leh­li­věj­ší ur­če­ní ná­kla­dů a har­mo­no­gra­mu prací. Pro in­ves­to­ry, kli­en­ty a uži­va­te­le je tak vý­sled­kem tr­va­le udr­ži­tel­ná stav­ba a její sprá­va. Pře­chod na BIM je spo­je­ný se změ­nou stá­va­jí­cích pro­ce­sů pře­de­vším po strán­ce pře­dá­vá­ní a sdí­le­ní dat, ale také se za­ve­de­ním no­vých tech­no­lo­gií.

Vět­ši­nu re­spon­den­tů prů­zku­mu (70 %) tvo­ři­ly firmy za­mě­ře­né na pro­jek­to­vá­ní budov, ostat­ní firmy se spe­ci­a­li­zu­jí na pro­jek­ty in­frastruk­tu­ry. V prů­zku­mu byly rov­no­měr­ně za­stou­pe­ny jak malé spo­leč­nos­ti do 30 za­měst­nan­ců, tak ty velké, které mají 31 a více za­měst­nan­ců. Devět pro­cent do­ta­zo­va­ných firem do­kon­ce za­měst­ná­vá 100 a více lidí.

Do di­gi­ta­li­za­ce in­ves­tu­jí hlav­ně velké firmy

Podle vy­já­d­ře­ní zá­stup­ců pro­jekč­ních spo­leč­nos­tí zod­po­věd­ných za nákup soft­wa­ru vy­dá­vá vět­ši­na (58 %) na IT včet­ně soft­wa­ru sumy do 2 % ob­ra­tu spo­leč­nos­ti. Větší spo­leč­nos­ti a spo­leč­nos­ti po­zi­tiv­ně na­la­dě­né ohled­ně své eko­no­mic­ké bu­douc­nos­ti však za IT a soft­ware vy­da­jí přes 5 % ob­ra­tu. Ná­kla­dy na soft­ware při­tom běžně tvoří až 20 % vý­da­jů na IT.

Pokud jde o ná­kla­dy na spe­ci­a­li­zo­va­ný pro­jekč­ní soft­ware a sys­témy pro pro­jek­to­vá­ní, ho­vo­ří­me nej­čas­tě­ji (42 % spo­leč­nos­tí) pouze o méně než 10 % cel­ko­vých vý­da­jů na soft­ware. Vý­raz­ně vyšší po­dí­ly však jsou za­zna­me­ná­ny v seg­men­tu pro­jek­to­vá­ní budov a také u vět­ších firem, shod­ně 24 %. Při práci na svých pro­jek­tech pro­ces BIM vy­u­ží­vá více než po­lo­vi­na do­ta­zo­va­ných spo­leč­nos­tí. Dal­ších 17 % jej plá­nu­je im­ple­men­to­vat. Čas­tě­ji BIM po­u­ží­va­jí spo­leč­nos­ti za­mě­ře­né pri­o­rit­ně na pro­jek­to­vá­ní budov (58 %) než spo­leč­nos­ti pro­jek­tu­jí­cí pri­már­ně ostat­ní in­frastruk­tu­ru (39 %). Firmy s 30 a více za­měst­nan­ci BIM vy­u­ží­va­jí pod­stat­ně čas­tě­ji (67 %) než menší firmy (39 %).

Te­ri­to­ri­ál­ní pů­sob­nost a ve­li­kost firmy ur­ču­jí vy­u­ži­tí BIM v Česku

Vět­ši­na zkou­ma­ných spo­leč­nos­tí je ak­tiv­ních pouze úzce re­gi­o­nál­ně nebo jen na území České re­pub­li­ky. U ma­lých firem je tento podíl do­kon­ce 84 %. Jako glo­bál­ní ozna­či­lo své pů­so­be­ní pouze 9 % firem. Ve­li­kost te­ri­to­ria pů­so­be­ní roste se sa­mot­nou ve­li­kos­tí firmy. Podle stu­die fak­tor ve­li­kos­ti také přímo ovlivňuje úspěš­nost pro­jekč­ních firem ve vý­bě­ro­vých ří­ze­ních.

Velké pro­jekč­ní firmy v prů­zku­mu de­kla­ro­va­ly více než 50% úspěš­nost v ten­drech. Navíc velké spo­leč­nos­ti jsou také o něco po­zi­tiv­něj­ší v hod­no­ce­ní své eko­no­mic­ké si­tu­a­ce. Velmi dobře nebo dobře svoji ak­tu­ál­ní si­tu­a­ci hod­no­tí 70 % z nich. Na­o­pak firmy s ne­ut­rál­ním či spíše ne­ga­tiv­ním vý­hle­dem pod­stat­ně čas­tě­ji uvá­dě­jí menší úspěš­nost ve vý­bě­ro­vých ří­ze­ních. Níz­kou úspěš­nost (do 20 %) de­kla­ru­je 34 % ma­lých spo­leč­nos­tí.

Udr­ži­tel­nost budov za­čí­ná u ar­chi­tek­tů

Při plá­no­vá­ní a pro­jek­to­vá­ní se na­příč všemi spo­leč­nost­mi jako dů­le­ži­tý aspekt uka­zu­je tr­va­lá udr­ži­tel­nost budov. Ta za­čí­ná už u ar­chi­tek­to­nic­ké­ho ná­vr­hu a umís­tě­ní bu­do­vy do te­ré­nu, je­jí­ho na­smě­ro­vá­ní vůči svě­to­vým stra­nám apod. Sa­mot­né ar­chi­tek­to­nic­ké ře­še­ní tak může např. velmi vý­znam­ně sní­žit ná­kla­dy na vy­tá­pě­ní nebo chla­ze­ní bu­do­vy. Více než dvě tře­ti­ny (69 %) zá­stup­ců firem v prů­zku­mu uved­ly, že jsou pře­svěd­če­ni o tom, že tr­va­lá udr­ži­tel­nost je správ­ný směr v pro­jek­to­vá­ní budov a in­frastruk­tu­ry.

Revit patří mezi ob­lí­be­né soft­wa­ry

Jako jeden z nej­ob­lí­be­něj­ších soft­wa­rů pro BIM pro­ce­sy v rámci do­ta­zo­va­ných spo­leč­nos­tí byl uvá­děn Au­to­de­sk Revit. Tento ví­ce­o­bo­ro­vý soft­ware pro kva­lit­něj­ší ko­or­di­no­va­né ná­vrhy je úspěš­ný jak men­ších fir­mách, tak ve vět­ších spo­leč­nos­tech. Po­mo­cí této apli­ka­ce je do­sa­ho­vá­no vyšší efek­ti­vi­ty a přes­nos­ti během ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu pro­jek­tu – od kon­cepč­ní­ho ná­vr­hu, vi­zu­a­li­za­ce a ana­lý­zy až po vý­ro­bu a stav­bu. Týmy pro­jek­tan­tů a kon­struk­té­rů tak díky bez­peč­né­mu clou­do­vé­mu ře­še­ní mohou spo­lu­pra­co­vat na pro­jek­tech kdy­ko­li a kde­ko­li.

Na pro­ce­su pří­pra­vy stav­by se po­dí­lí více pro­fe­sí a při špat­ném za­lo­že­ní kon­cep­ce bu­do­vy je nutné v bu­douc­nu pod­stou­pit ná­klad­né změny. Obo­ro­vým tren­dem je proto pro­hlu­bo­vá­ní spo­lu­prá­ce ar­chi­tek­tů a sta­veb­ních in­že­ný­rů a po­si­lo­vá­ní zna­lost­ní zá­klad­ny mož­nos­tí udr­ži­tel­né­ho sta­vě­ní.

Jak uka­zu­je vý­zkum, české sta­veb­nic­tví si stále více uvě­do­mu­je pří­nos a ne­zbyt­nost za­ve­de­ní di­gi­ta­li­za­ce do pro­ce­su vý­ro­by. Přes­to­že se Česko ocitá na vze­stu­pu za­vá­dě­ní těch­to tech­no­lo­gií, je stále dů­le­ži­těj­ší pro­hlu­bo­vat po­vě­do­mí o je­jich pří­no­sech pro bu­douc­nost firem. Aby byl tento po­krok co nej­e­fek­tiv­něj­ší, je nutné spo­lu­pra­co­vat s klí­čo­vý­mi tech­no­lo­gic­ký­mi part­ne­ry, vý­rob­ci soft­wa­ru. Právě ti po­mo­hou na­lézt nej­lep­ší ře­še­ní fir­mám na míru a stát se kon­ku­ren­ce­schop­něj­ší­mi na trhu.

Jaké další za­jí­ma­vos­ti při­ne­sl prů­zkum? Kom­plet­ní stu­dii na­jde­te ZDE.


Mohlo by vás zajímat: