Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Cesta ke Stavebnictví 4.0 s robotem Hilti Jaibot

Autor článku: Česká agentura pro standardizaci   

Tags: BIM | BIM Koncepce | Čas | Robotizace | Stavebnictví

BIM NKU-4a6-2141Podíl ma­nu­ál­ní lid­ské práce na stav­bě bude do bu­douc­na kle­sat a množ­ství fy­zic­ky ná­roč­ných prací pře­vez­mou ro­bo­tic­ké stro­je. Dů­le­ži­tou roli v tomto tren­du hraje me­to­da BIM, pře­de­vším di­gi­tál­ní model stav­by (DiMS), který za­hr­nu­je gra­fic­ké a ne­gra­fic­ké in­for­ma­ce o stav­bě. BIM tak ne­slou­ží jen ke sprá­vě in­for­ma­cí o stav­bě, ale ote­ví­rá také cestu k její ro­bo­ti­za­ci. In­for­ma­ce z DiMS se totiž dají po­u­žít pro ří­ze­ní au­to­ma­tic­kých nebo po­lo­au­to­ma­tic­kých sta­veb­ních stro­jů.

Po­měr­ně běžně se dnes tento způ­sob vy­u­ží­vá u li­ni­o­vých sta­veb, ale tím mož­nos­ti ro­bo­ti­za­ce roz­hod­ně ne­kon­čí. Dů­ka­zem může být robot Hilti Jai­bot, stroj schop­ný během je­di­né­ho dne au­to­ma­tic­ky vy­vr­tat až 600 ot­vo­rů pro ko­tev­ní sys­témy tech­nic­kých in­sta­la­cí (na­pří­klad roz­vo­dy elektři­ny, vody, to­pe­ní atp.) Vůbec po­pr­vé je v Česku vy­u­žit na stav­bě no­vé­ho sídla Nej­vyš­ší­ho kon­t­rol­ní­ho úřadu (NKÚ) v Praze 7.

Vrtá a označuje

Vy­sou­tě­že­ným ge­ne­rál­ním do­da­va­te­lem je sta­veb­ní spo­leč­nost Porr. Za­da­va­tel jí pře­dal DiMS a ona pak vy­tvo­ři­la vlast­ní re­a­li­zač­ní di­gi­tál­ní model stav­by s tak vy­so­kou po­drob­nos­tí, že je možné jej vy­u­žít při vlast­ní stav­bě. Sou­čás­tí re­a­li­zač­ní­ho DiMS jsou také přes­né in­for­ma­ce (sou­řad­ni­ce) o ko­tev­ních sys­té­mech jed­not­li­vých tech­nic­kých in­sta­la­cí. Tato data se při­tom dají vy­u­žít přímo pro ří­ze­ní ro­bo­tic­ké­ho stro­je Hilti Jai­bot. Pá­so­vý robot, vy­pa­da­jí­cí tak tro­chu jako z filmu o Trans­for­me­rech, je pak scho­pen se sa­mo­čin­ně po­hy­bo­vat po ur­če­ném pro­sto­ru a vrtat jed­not­li­vé ot­vo­ry pro ko­tev­ní sys­tém. Ty by se jinak mu­se­ly do že­le­zo­be­to­no­vé­ho ske­le­tu udě­lat ručně, což ob­ná­ší fy­zic­ky ná­roč­nou práci pro ně­ko­lik lidí v řádu dnů. Počet ta­ko­vých ot­vo­rů totiž může jít u bu­do­vy, jakou je bu­dou­cí sídlo NKÚ, do ti­sí­ců. Jeden robot to při­tom zvlád­ne za pouhé tři dny.

Při vy­u­ži­tí BIM me­to­dy nejde tedy jen o to, aby za­da­va­tel měl k dis­po­zi­ci přes­né a ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce pro své roz­ho­do­vá­ní. Di­gi­tál­ní model stav­by lze velmi úspěš­ně vy­u­žít i v její re­a­li­zač­ní fázi. Zejmé­na v ob­las­ti sil­nič­ní­ho sta­vi­tel­ství je vy­u­ží­vá­ní DiMS k ří­ze­ní ro­bo­tic­kých sta­veb­ních stro­jů již po­měr­ně časté. NKÚ se v rámci pi­lot­ní­ho pro­jek­tu roz­ho­dl vy­u­žít něco po­dob­né­ho i u po­zem­ní­ho sta­vi­tel­ství. Robot při­tom nejen šetří lid­skou práci, ale je rych­lej­ší, a také přes­něj­ší. Ne­mů­že se splést.
K vý­ho­dám vy­u­ži­tí ro­bo­ta Hilti Jai­bot patří nejen jeho rych­lost, tedy vy­vr­tá­ní 600 ot­vo­rů za den, ale i je­jich ba­rev­né ozna­če­ní li­ší­cí se podle toho, pro který z tech­nic­kých sys­té­mů bu­do­vy je ten který ko­tev­ní sys­tém určen. To usnadňuje po­slé­ze práci všem, kteří ko­tev­ní sys­tém a pak i jed­not­li­vé tech­nic­ké sys­témy osa­zu­jí.

Rozšířená i virtuální realita

Po­drob­ný re­a­li­zač­ní DiMS, který vy­tvo­ři­la sta­veb­ní spo­leč­nost Porr a.s. na zá­kla­dě mo­de­lu v ote­vře­ném for­má­tu IFC, umožňuje efek­tiv­něj­ší sprá­vu in­for­ma­cí během re­a­li­za­ce stav­by. Vy­u­ži­tí ro­bo­tic­kých stro­jů je jenom jedna z cest. Model s vy­so­kou úrov­ní de­tai­lu totiž umožňuje i vy­u­ži­tí vir­tu­ál­ní či roz­ší­ře­né re­a­li­ty, jež může při­spět k op­ti­ma­li­za­ci pro­ce­sů, sní­že­ní ná­kla­dů, ale také sní­že­ní chy­bo­vos­ti.
Více in­for­ma­cí o ro­bo­tu Hilti Jai­bot na­jde­te zde.


Mohlo by vás zajímat: