Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Je BIM revoluční technologií projektování a správy budov?

Autor článku: Protext – PR servis ČTK   
Úterý, 25 Leden 2022 02:54

Tags: BIM | DELTA Group | Slovensko | Stavebnictví | Virtuální realita

Delta Group-BIM Foto-Michael-Kammeter-2204Bu­il­ding In­for­mati­on Mo­de­ling (BIM) je ztě­les­ně­ní toho, o čem ar­chi­tek­ti, in­ves­to­ři a fa­ci­li­ty ma­na­že­ři doteď spíš jen plaše snili. Re­vo­lu­ce v pro­jek­to­vá­ní, vý­stav­bě a sprá­vě budov – to je BIM. Lo­gic­ky uspo­řá­da­ná a uži­va­tel­sky pře­hled­ná di­gi­ta­li­zo­va­ná po­do­ba pro­jek­tů. BIM při­ná­ší ob­rov­skou při­da­nou hod­no­tu zejmé­na pro de­ve­lo­pe­ry.

Ti takto zís­ká­va­jí „di­gi­tál­ní dvoj­če stav­by“ – in­ter­ak­tiv­ní a kom­plex­ní vi­zu­a­li­za­ci stav­by, včet­ně de­tai­lů jed­not­li­vých tech­nic­kých ře­še­ní (na­pří­klad přes­né tra­so­vá­ní elek­tro­in­sta­la­ce, vo­do­vod­ní­ho po­tru­bí, vzdu­cho­tech­ni­ky, po­u­ži­tých ma­te­ri­á­lů apod.)

Pokud to struč­ně shr­ne­me – na­pros­té po­cho­pe­ní sta­veb­ní­ho pro­jek­tu a „vir­tu­ál­ní pro­cház­ka“ bu­dou­cí stav­bou po­má­ha­jí in­ves­to­rům vy­va­ro­vat se fa­tál­ních chyb (ušet­řit pe­ní­ze na ná­sled­né opra­vy a ví­ce­prá­ce) a zá­ro­veň co nej­lé­pe po­znat pro­jek­tan­ty na­vr­že­nou bu­do­vu i po strán­ce tech­nic­ké­ho a ma­te­ri­á­lo­vé­ho ře­še­ní. O be­ne­fi­tech tech­no­lo­gie BIM po­sky­tl od­bor­né in­for­ma­ce spe­ci­a­lis­ta z pro­jekč­ní a ar­chi­tek­to­nic­ké kan­ce­lá­ře DELTA Group ČR, BIM ma­nager v hol­din­gu firem DELTA, Ing. Mar­tin Mišún, který za­střešu­je i sys­tém vzdě­lá­vá­ní v této spo­leč­nos­ti tzv. „BIM Aca­de­my“ a je ve­dou­cím jedné z pra­cov­ních sku­pin BIM aso­ci­a­ce Slo­ven­sko. Víc kon­krét­ních de­tai­lů a za­jí­ma­vos­tí o uži­teč­ném ná­stro­ji di­gi­tál­ní­ho mo­de­lo­vá­ní sta­veb BIM tech­no­lo­gií na­jde­te v ná­sle­du­jí­cím roz­ho­vo­ru.

Proč je pro in­ves­to­ra po­u­ží­vá­ní BIM tak vý­hod­né a jaké nej­vět­ší be­ne­fi­ty mu při­ná­ší?

Z po­hle­du in­ves­to­ra jsou nej­zná­měj­ší­mi vý­ho­da­mi ty, které jsou vi­di­tel­né na první po­hled. Ať už se jedná o 3D po­hle­dy, vir­tu­ál­ní pro­hlíd­ky, kon­t­ro­lu mož­ných ko­li­zí, ča­so­vou si­mu­la­ci vý­stav­by atd. Čím déle se ale v tomto pro­stře­dí po­hy­bu­je­te, tím více je vám zřej­mé, že BIM při­ná­ší množ­ství be­ne­fi­tů a výhod, které na první po­hled nejsou zjev­né, ať už se jedná o struk­tu­ru dat, or­ga­ni­za­ci a au­to­ma­ti­za­ci pro­ce­sů. Tyto vás do­slo­va umí ochrá­nit od by­tost­ných chyb a kon­flik­tů v pro­jek­to­vé a re­a­li­zač­ní fázi stav­by. Cel­ko­vě BIM bu­il­ding vý­raz­ně ze­fek­tivňuje a zkva­litňuje celý pro­ces.

Další sa­mo­stat­nou ka­pi­to­lou je vy­u­ží­vá­ní BIM mo­de­lů při sprá­vě již ho­to­vé zko­lau­do­va­né bu­do­vy, tedy ve fázi ži­vot­ní­ho cyklu pl­né­ho uží­vá­ní. Vět­ši­nou se o BIM ho­vo­ří zejmé­na při pro­jek­to­vé pří­pra­vě, pří­pad­ně v ná­sle­du­jí­cím kroku sa­mot­né re­a­li­za­ce stav­by. Mu­sí­me si však uvě­do­mit, že tyto fáze jsou v rámci cel­ko­vé­ho ži­vot­ní­ho cyklu bu­do­vy jen ne­pa­tr­ným ča­so­vým úse­kem. Data ob­sa­že­ná v mo­de­lech mohou ob­sa­ho­vat ne­spo­čet­né množ­ství po­třeb­ných in­for­ma­cí (sa­mo­zřej­mě pře­hled­ně a lo­gic­ky za­tří­dě­né a uspo­řá­da­né). Takto uži­va­tel­sky přá­tel­ské pro­stře­dí vklá­dá do rukou správ­ců budov velmi efek­tiv­ní ná­stroj na je­jich kaž­do­den­ní pra­cov­ní ope­ra­ti­vu. Správ­ce bu­do­vy se tak při ne­funkč­nos­ti a ser­vi­so­vá­ní kon­co­vých prvků v jedné míst­nos­ti ne­mu­sí ma­nu­ál­ně „pře­hra­bá­vat“ ve fy­zic­kých ar­chi­vech a za­kla­da­čích pro zís­ká­ní hle­da­né tech­nic­ké do­ku­men­ta­ce, re­viz­ní sprá­vy atd. BIM člo­vě­ku po­mů­že rych­le spe­ci­fi­ko­vat, kde a jaký prvek je ne­funkč­ní a ob­ra­tem tyto in­for­ma­ce ode­slat zod­po­věd­ným spe­ci­a­lis­tům.

Vir­tu­ál­ní a roz­ší­ře­ná re­a­li­ta se běžně po­u­ží­vá pro zá­ba­vu a hraní po­čí­ta­čo­vých her. Má prak­tic­ké vy­u­ži­tí i v pro­jek­to­vá­ní a ar­chi­tek­tu­ře budov v kon­tex­tu BIM?

Sa­mo­zřej­mě, vir­tu­ál­ní re­a­li­ta (vir­tu­al re­a­li­ty/VR), smí­še­ná re­a­li­ta (mixed re­a­li­ty/MR) a roz­ší­ře­ná re­a­li­ta (aug­men­ted re­a­li­ty/AR) jsou prak­tic­kou a funkč­ní částí naší sta­veb­ní bran­že již ně­ja­ký ten pátek. Je to uži­teč­ná a prak­tic­ká po­můc­ka. Avšak pro upřes­ně­ní – di­gi­ta­li­za­ce pro­jek­tu může být i re­la­tiv­ně jed­no­du­ché pře­ve­de­ní exis­tu­jí­cí pa­pí­ro­vé do­ku­men­ta­ce do elek­tro­nic­ké formy, což zda­le­ka ne­zna­me­ná, že se jedná o BIM pro­jekt. Stej­ně tak 3D model pre­zen­to­va­ný v AR/MR/VR ne­mu­sí nutně zna­me­nat, že při pří­pra­vě pro­jek­tu byla im­ple­men­to­vá­na tech­no­lo­gie BIM. Vir­tu­ál­ní, roz­ší­ře­ná anebo smí­še­ná re­a­li­ta jsou jen jed­ním z mnoha růz­ných vy­u­ži­tí BIM mo­de­lo­vá­ní.

Pokud k prv­kům pro­sto­ro­vé vi­zu­a­li­za­ce při­dá­me re­le­vant­ní in­for­ma­ce, vlast­nos­ti a vazby, zís­ká­vá­me další ex­klu­ziv­ní při­da­nou hod­no­tu, na­pří­klad pro kon­t­ro­lu kva­li­ty vý­stav­by a prů­bě­hu re­a­li­zač­ních prací na sta­ve­niš­ti. Takto obo­ha­ce­ný in­for­mač­ní model mohou efek­tiv­ně vy­u­ží­vat i ostat­ní účast­ní­ci sta­veb­ní­ho pro­ce­su. Musím při­znat, že pro­chá­zet se po hrubé stav­bě s na­sa­ze­ný­mi ho­lo­gra­fic­ký­mi brý­le­mi pro vir­tu­ál­ní zob­ra­ze­ní in­for­mač­ní­ho mo­de­lu ve smí­še­né re­a­li­tě a vidět tak de­tail­ně všech­ny prvky, které budou na stav­bě re­a­li­zo­va­né je sku­teč­ně velmi vzru­šu­jí­cí a zá­bav­ná část mojí práce. Před pár lety jsme o ta­ko­vých­to mož­nos­tech jen ne­smě­le snili. Dnes díky BIM pro­jek­to­vá­ní už umíme na ještě ne­zre­a­li­zo­va­né stav­bě kon­t­ro­lo­vat bu­dou­cí kon­struk­ce, roz­vo­dy, in­sta­la­ce apod.

Bu­il­ding In­for­mati­on Mo­de­ling (BIM) je re­vo­lu­cí v ob­las­ti pro­jek­to­vá­ní, vý­stav­by, ale i ná­sled­né sprá­vy budov. Je to­mu­to pro­gre­su na­klo­ně­ná i le­gisla­ti­va?

Usi­lu­je o to, ale sa­mo­zřej­mě se jedná o po­měr­ně ostrý pře­chod z pa­pí­ro­vé po­do­by do čistě di­gi­tál­ní. Mys­lím tím vkro­čit z pa­pí­ro­vé po­do­by přímo do ode­vzdá­vá­ní BIM mo­de­lu a in­for­mač­ních da­ta­bá­zí. Je ale po­třeb­né při­pra­vit le­gisla­tiv­ně zá­ze­mí tak, aby ta­ko­vý po­stup bylo možné re­a­li­zo­vat. Všich­ni však víme, jak je to s rych­los­tí le­gisla­tiv­ních úprav. Mu­sí­me se držet no­ha­mi pevně na zemi a ak­cep­to­vat to, že ta­ko­vé­to vý­raz­né evo­luč­ní kroky po­tře­bu­jí v rámci ce­lé­ho le­gisla­tiv­ní­ho apa­rá­tu, včet­ně ad­mi­nis­tra­tiv­ní­ho fun­go­vá­ní a pro­ce­sů na sta­veb­ních úřa­dech, svůj čas.

Kaž­do­pád­ně tím, že máme mož­nost ale­spoň čás­teč­ně vidět do pří­pra­vy le­gisla­tiv­ních rámců v ČR a na Slo­ven­sku, mů­že­me zhod­no­tit, že Česká re­pub­li­ka má v po­rov­ná­ní se Slo­ven­skem vý­raz­ný ná­skok. Slo­ven­sko v této ob­las­ti, na této úrov­ni, zatím tro­chu stag­nu­je, a to si mu­sí­me říci ote­vře­ně. Si­tu­a­ce v Če­chách je vý­raz­ně lepší i díky skvě­lé práci České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci (ČAS) a Od­bo­ru Kon­cep­ce BIM. Tato im­ple­men­ta­ce má jasný a sro­zu­mi­tel­ný cíl. Proto vě­ří­me, že plá­no­va­né stan­dar­dy se po­stup­ně do­kon­čí, budou uni­fi­ko­va­né a běžně po­u­ží­va­né ši­ro­kou od­bor­nou ve­řej­nos­tí. Pokud to shrnu, BIM je evo­lu­ce, která má po­mo­ci sou­kro­mé­mu i ve­řej­né­mu sek­to­ru, in­ves­to­rům i uži­va­te­lům sta­veb a do­ká­že vý­raz­ně mo­der­ni­zo­vat, zjed­no­du­šit a zpře­hled­nit práci i na sta­veb­ních úřa­dech.

Pokud bych byl in­ves­tor ze sou­kro­mé anebo ve­řej­né sféry, kde bych se o BIM tech­no­lo­gii do­zvě­děl víc?

In­ves­to­ři a všich­ni zá­jem­ci mohou naši spo­leč­nost kon­tak­to­vat přímo přes webo­vou strán­ku www.​delta-group.cz. Další uži­teč­né in­for­ma­ce a de­tai­ly o této tech­no­lo­gii zís­ká­te též na www.delta-cz.cz/bim. V dneš­ní době BIM už není jen o tvor­bě mo­de­lu pro vý­kre­sy, ko­or­di­na­ci a vý­ka­zy. Stále čas­tě­ji se se­tká­vá­me i s po­ža­dav­ky na vy­u­ží­vá­ní BIM mo­de­lů na různé si­mu­la­ce a op­ti­ma­li­za­ce, ať už z hle­dis­ka ča­so­vé­ho (4D), pří­pad­ně se zo­hled­ně­ním ná­kla­dů a si­mu­la­ci fi­nanč­ních toků po dobu vý­stav­by (5D). V rámci sku­pi­ny DELTA jsme v Ra­kous­ku do­kon­ce ak­tiv­ně za­po­je­ní i do vý­zkum­né­ho pro­jek­tu pro vy­u­ží­vá­ní BIM mo­de­lů na vy­hod­no­ce­ní ži­vot­ní­ho cyklu bu­do­vy z hle­dis­ka udr­ži­tel­nos­ti (6D).

V pří­pa­dě dal­ších in­for­ma­cí pro po­ten­ci­ál­ní zá­jem­ce máme k dis­po­zi­ci i na slovo vza­té­ho od­bor­ní­ka pro BIM, Ing. Mar­ti­na Miš­ú­na, spo­leč­nos­tí Au­to­de­sk cer­ti­fi­ko­va­né­ho BIM ma­na­že­ra DELTA Group SK, kte­ré­ho mů­že­te přímo kon­tak­to­vat na e-mai­lu: m.misun@delta-group.sk.


Mohlo by vás zajímat: