Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vyšla publikace Bentley Infrastructure Yearbook 2021

Autor článku: Redakce   
Pondělí, 11 Duben 2022 00:46

Tags: Bentley Systems | Infrastructure Yearbook 2021 | Infrastruktura | Projekty | Ročenka

Bentley Yearbook-2215Ro­čen­ka in­frastruk­tu­ry spo­leč­nos­ti Bent­ley pro rok 2021 je již k dis­po­zi­ci. Tato pu­b­li­ka­ce osla­vu­je vy­ni­ka­jí­cí úspě­chy uži­va­te­lů soft­wa­ru Bent­ley, kteří na­vr­hu­jí, bu­du­jí a pro­vo­zu­jí svě­to­vou in­frastruk­tu­ru. Vy­zdvi­hu­je téměř 300 po­zo­ru­hod­ných pro­jek­tů no­mi­no­va­ných v pro­gra­mu Going Di­gi­tal Awards 2021. Každý pro­jekt de­mon­stru­je vizi a ta­lent od­bor­ní­ků na in­frastruk­tu­ru, kteří po­u­ži­li ino­va­tiv­ní stra­te­gie k do­sa­že­ní vý­znam­né­ho di­gi­tál­ní­ho po­kro­ku pro zlep­še­ní re­a­li­za­ce pro­jek­tů a vý­kon­nos­ti ma­jet­ku.

V sou­la­du se zá­vaz­kem spo­leč­nos­ti Bent­ley k udr­ži­tel­nos­ti je­jích ob­chod­ních po­stu­pů je zde k dis­po­zi­ci nová di­gi­tál­ní verze Ro­čen­ky in­frastruk­tu­ry 2021 s krát­kým ukáz­ko­vým vi­deem. Je tu však i mož­nost po­žá­dat o za­slá­ní tiš­tě­né verze ro­čen­ky.


Mohlo by vás zajímat: