Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Stavební veletrh Brno začíná

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: Architektura | Informace | Stavební veletrh | Stavebnictví | Trendy | Veletrhy Brno

svb-2020-05-2216Prav­da, už dlou­ho není pro CAD Sta­veb­ní ve­letrh Brno tím, co býval a účast firem na­bí­ze­jí­cích CAD soft­wa­ry je mi­ni­mál­ní nebo žádná. Ale no­vin­ky, tren­dy i po­ra­den­ství v obo­rech, které sou­vi­sí se stav­bou a vy­ba­ve­ním domu se na br­něn­ském vý­sta­viš­ti už ode dneška na­jdou. Pokud se chys­tá­te sta­vět ro­din­ný dům, na­vštiv­te ex­po­zi­ce firem Atri­um, Domy D.N.E.S., Ve­sper Homes nebo spo­leč­nost Roz­ptyl, která je za­mě­ře­ná na stav­bu ro­din­ných domů na bázi dřeva.

V době, kdy není jasné, jaké budou ceny ener­gií a budou-li vůbec, je jistě dobré se se­zná­mit s nej­no­věj­ší­mi tren­dy izo­la­cí, vy­tá­pě­ní, vě­trá­ní a re­ku­per­a­ce tepla.

Ná­vštěv­ní­ci ve­letr­hu mohou také zjis­tit, jak sní­žit cenu sta­veb­ní­ho ma­te­ri­á­lu pro ma­lé­ho živ­nost­ní­ka i vel­kou sta­veb­ní firmu.

Spo­leč­ně se sta­veb­ním ve­letrhem pro­bí­há vý­sta­va DSB – Dřevo a stav­by Brno a nej­no­věj­ší tren­dy ve vy­ba­ve­ní in­te­ri­é­ru a doplňcích byd­le­ní před­sta­ví tra­dič­ní doplňující vý­sta­va Mo­bi­tex.

Ote­ví­ra­cí doba

21. 4. 9:00 – 18:00
22. 4. 9:00 – 18:00
23. 4. 9:00 – 17:00

Mís­tem ko­ná­ní ve­letrhů je pa­vi­lon V. Pro ná­vštěv­ní­ky budou k dis­po­zi­ci Hlav­ní vstup a vstup – pa­vi­lon E. Za­par­ko­vat lze v za­stře­še­ném par­ko­va­cím domě Ex­po­par­king, le­ží­cím přímo u 4. brány na­pro­ti pa­vi­lo­nu E. Dále je pro ces­tu­jí­cí vozem při­pra­ve­no vel­ko­ka­pa­cit­ní par­ko­viš­tě přímo v are­á­lu vý­sta­viš­tě (vjezd bra­nou č. 4).

Nej­po­ho­dl­něj­ší způ­sob re­gis­tra­ce vstu­pen­ky nebo ná­ku­pu vstu­pen­ky je k dis­po­zi­ci na etickets.​bvv.​cz/​cs. Při ná­ku­pu on-line je zá­klad­ní vstu­pen­ka za 100 Kč, na místě stojí 150 Kč. Po vy­pl­ně­ní ob­dr­ží­te vou­cher s čá­ro­vým kódem, s kte­rým mů­že­te vejít tur­ni­ke­ty přímo na br­něn­ské vý­sta­viš­tě.


Mohlo by vás zajímat: