Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

GRAITEC vydal novou verzi Opentree 2023

Autor článku: GRAITEC   
Čtvrtek, 09 Červen 2022 00:03

Tags: AEC | Graitec Open­t­ree 2023 | GRAI­TEC | Soft­wa­re | Stavebnictví

Graitec Opentree 2023-2223Graitec, me­zi­ná­rod­ní vý­vo­jář soft­wa­ru pro ob­last AEC, oz­na­mu­je vy­dá­ní nové verze Grai­tec Open­t­ree 2023 – pr­vo­tříd­ní­ho in­tu­i­tiv­ní­ho sys­té­mu pro sprá­vu vý­kre­sů a do­ku­men­tů, který po­má­há pro­fe­si­o­ná­lům AEC ze­fek­tiv­nit je­jich ná­vr­ho­vé pro­ce­sy a zá­ro­veň spl­nit ná­roč­né po­ža­dav­ky na sprá­vu do­ku­men­tů podle nej­no­věj­ších stan­dar­dů. Grai­tec Open­t­ree 2023 je druhá vy­da­ná verze pod Grai­tec od akvi­zi­ce v lednu 2019.

Vez­me­me-li v úvahu his­to­rii apli­ka­ce „Ca­bi­net“, byla roz­ší­ře­na tech­no­lo­gii, která ar­chi­tek­tům a in­že­ný­rům po­mo­há efek­tiv­ně kres­lit a spra­vo­vat do­ku­men­ty. Tato verze při­ná­ší ně­ko­lik no­vých klí­čo­vých funk­cí, vy­lep­še­né roz­hra­ní, zjed­no­du­šu­je běžné ope­ra­ce a zlep­šu­je cel­ko­vou po­u­ži­tel­nost. Méně času strá­ve­né­ho opa­ko­vá­ním úkolů zna­me­ná efek­tiv­něj­ší vy­u­ži­tí času.

Známé roz­hra­ní, které je rych­lé, za vaším fi­rewallem je ne­zbyt­ným spo­leč­ní­kem pro sprá­vu všech va­šich roz­pra­co­va­ných, vy­da­ných a pu­b­li­ko­va­ných vý­stu­pů.

5 nej­lep­ších no­vi­nek:

  • Sady – skvě­lý způ­sob, jak vy­tvá­řet ko­lek­ce sou­vi­se­jí­cích do­ku­men­tů bez nut­nos­ti ge­ne­ro­vá­ní dal­ších kopií.
  • Hro­mad­ný im­port – pře­táh­ně­te slož­ky a sou­bo­ry do Open­t­ree pro rych­lé a snad­né vlo­že­ní do­ku­men­tů do sys­té­mu.
  • Revit PDF vý­kre­sy – ak­tu­a­li­za­ce roz­pi­sek v jed­not­li­vých PDF, pokud pro­chá­ze­jí schva­lo­va­cím pra­cov­ním po­stu­pem (work­flow).
  • DWG Xrefy – mož­nost před ode­slá­ním ke kon­t­ro­le nebo kli­en­to­vi au­to­ma­tic­ky uzamknout nebo svá­zat Xrefy.
  • In­te­gra­ce Advan­ce CAD – vy­kres­luj­te sou­bo­ry DWG do PDF při po­u­ži­tí vlast­ní­ho stylu vy­kres­lo­vá­ní (sou­bor .CTB).

Po­dí­vej­te se na web Grai­tec Open­t­ree a zjis­tě­te o této nové verzi více.


Mohlo by vás zajímat: