Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hexagon kupuje společnost iConstruct

Autor článku: Hexagon AB   
Pátek, 02 Září 2022 02:34

Tags: Akvizice | BIM | Hexagon | iConstruct | iCon­struct Pro

BIM software for Autodesk Navisworks-iConstruct-2235He­xa­gon AB ozná­mil 2. září akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti iCon­st­ruct Pty Ltd, po­sky­to­va­te­le oceňova­né­ho soft­wa­ru pro in­for­mač­ní mo­de­lo­vá­ní budov (BIM) po­u­ží­va­né­ho v ko­merč­ní, in­frastruk­tur­ní a prů­mys­lo­vé vý­stav­bě. Její stě­žej­ní ře­še­ní, iCon­struct Pro, je osvěd­če­ným ná­stro­jem pro au­to­ma­ti­za­ci vý­stav­by se stov­ka­mi glo­bál­ních zá­kaz­ní­ků, kteří se na jeho vý­ho­dy spo­lé­ha­jí již řadu let.

Umo­ž­ňu­je in­te­gra­ci, do­stup­nost a kon­t­ro­lu množ­ství in­for­ma­cí o ná­vr­hu a stav­bě, které jsou ulo­že­ny v růz­ných mo­de­lech BIM, a spo­ju­je všech­na data do je­di­né­ho 3D mo­de­lu. Různé zú­čast­ně­né stra­ny mohou model fil­tro­vat a při­způ­so­bo­vat svým spe­ci­fic­kým po­tře­bám, což po­sky­tu­je plně in­te­gro­va­ný a efek­tiv­ní pří­stup k plá­no­vá­ní a re­a­li­za­ci stav­by.

Spo­leč­nost iCon­struct, která byla za­lo­že­na v roce 2009 a sídlí v aus­tral­ském Perthu, bude pů­so­bit jako sou­část di­vi­ze Asset Li­fecycle In­tel­li­gen­ce He­xa­go­nu. Akvi­zi­ce nemá žádný vý­znam­ný dopad na zisk spo­leč­nos­ti He­xa­gon.

 


Mohlo by vás zajímat: