Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Finalisté Going Digital Awards in Infrastructure 2022

Autor článku: Bentley Systems   
Čtvrtek, 29 Září 2022 11:42

Tags: Bentley Systems | Finalisté | Going Digital Awards | Infrastruktura | Stavebnictví

GDAII2022-2239Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 19. září fi­na­lis­ty oce­ně­ní Going Di­gi­tal Awards in In­frastructu­re za rok 2022. Kaž­do­roč­ní pro­gram udě­lo­vá­ní oce­ně­ní vy­zdvi­hu­je vý­ji­meč­nou práci uži­va­te­lů, kteří soft­ware Bent­ley vy­u­ží­va­jí při ná­vr­hu, vý­stav­bě a pro­vo­zu in­frastruk­tu­ry po celém světě. Ve 12 ka­te­go­ri­ích vy­bra­lo je­de­náct ne­zá­vis­lých porot 36 fi­na­lis­tů z více než 300 no­mi­na­cí, které před­lo­ži­lo přes 180 or­ga­ni­za­cí ze 47 zemí.

Ví­tě­zo­vé budou zve­řej­ně­ni dne 15. lis­to­pa­du během slav­nost­ní­ho vy­hlá­še­ní Going Di­gi­tal Awards in In­frastructu­re za rok 2022 v Lon­dýně v ho­te­lu In­ter­con­ti­nen­tal Park Lane před po­zva­ný­mi no­vi­ná­ři a ve­dou­cí­mi pra­cov­ní­ky v oboru. Pre­zen­ta­ce fi­na­lis­tů budou k dis­po­zi­ci ke zhléd­nu­tí na tomto od­ka­zu dne 7. lis­to­pa­du 2022. Na­vštiv­te tuto webo­vou strán­ku a po­slech­ně­te si pří­běhy lidí, kteří stojí za tě­mi­to vý­ji­meč­ný­mi in­frastruk­tur­ní­mi pro­jek­ty, a je­jich vy­prá­vě­ní o vy­u­ži­tí di­gi­tál­ní­ho po­kro­ku k do­sa­že­ní bez­pre­ce­dent­ních vý­sled­ků.

Ni­cho­las Cu­mins, pro­voz­ní ře­di­tel Bent­ley, oce­nil, že po dvou le­tech vir­tu­ál­ní­ho po­řá­dá­ní této akce je tu znovu mož­nost se znovu osob­ně se­tkat s fi­na­lis­ty oce­ně­ní Going Di­gi­tal Awards a spolu s no­vi­ná­ři a ana­ly­ti­ky z oboru osla­vit je­jich úspě­chy. Ve­dou­cí pra­cov­ní­ci spo­leč­nos­ti Bent­ley se po­dě­lí o po­znatky o di­gi­tál­ním po­kro­ku v ob­las­ti in­frastruk­tu­ry a sdělí no­vin­ky o apli­ka­cích a tech­no­lo­gic­kých ino­va­cích Bent­ley Systems.

Fi­na­lis­té oce­ně­ní Going Di­gi­tal Awards in In­frastructu­re za rok 2022 jsou:

Mosty a tunely

 • Ferro­vial Con­structi­on and Alamo Nex Con­structi­on – IH35 Nex Cen­t­ral Secti­on, San An­to­nio, Texas, Spo­je­né státy ame­ric­ké
 • Sou­thwest Mu­ni­ci­pal En­gi­nee­ring De­sign & Re­search In­sti­tu­te of China – dů­klad­ná a ko­la­bo­ra­tiv­ní apli­ka­ce tech­no­lo­gie BIM ve druhé části osy vý­chod-západ města Chen­g­du, Chen­g­du, Si­chu­an, Čína
 • Zi­gong Urban Plan­ning and De­sign In­sti­tu­te Co., Ltd. – sekce C a D pro­jek­tu vý­stav­by in­frastruk­tu­ry in­te­grač­ní­ho pásu mezi měst­skou a prů­mys­lo­vou částí mezi měst­ský­mi okrsky Fushun a Rong ve městě Zi­gong, Zi­gong, Si­chu­an, Čína

Výstavba

 • Acci­o­na – bez­peč­né od­stra­ně­ní ne­bez­peč­ných že­lez­nič­ních pře­jez­dů s vy­u­ži­tím di­gi­tál­ní vý­stav­by, Mel­bour­ne, Vic­to­ria, Aus­trá­lie
 • China Rai­lway 18th Bu­reau Group Co., Ltd. – apli­ka­ce tech­no­lo­gie BIM pro mi­mo­řád­ně hlu­bo­ký tunel pro pře­nos vody v deltě Per­lo­vé řeky, Foshan, Gu­an­g­dong, Čína
 • DPR Con­structi­on – RMR 20 Massa­chusetts Ave., pře­mís­tě­ní NW, Wa­shing­ton, DC., USA

Podnikové inženýrství

 • Mott Ma­c­Do­nald – knihov­na in­te­li­gent­ních ob­jek­tů pro Agen­tu­ru na ochra­nu ži­vot­ní­ho pro­stře­dí, Velká Bri­tá­nie
 • Nati­o­nal Highwa­ys – pro­gram kom­plex­ní in­frastruk­tu­ry – A303 pi­lot­ní pro­jekt na­sa­ze­ní Pro­jectWi­se a iTwin – Sto­ne­hen­ge, Wilt­shire, Velká Bri­tá­nie
 • WSB – di­gi­tál­ní ově­ře­ní sta­veb­ní­ho kon­cep­tu, Elk River, Minn., Spo­je­né státy ame­ric­ké

Zařízení, areály a města

 • Kaunas Uni­ver­si­ty of Tech­no­lo­gy – di­gi­tál­ní dvoj­če v Kauna­su, Kaunas, Litva
 • Ko­kusai Kogyo Co., Ltd. – pro­jekt PLA­TE­AU: Nej­vět­ší ja­pon­ský pro­jekt 3D mo­de­lu města, město Nu­ma­zu/město Kaga, pre­fek­tu­ra Shi­zuo­ka/pre­fek­tu­ra Ishi­ka­wa, Ja­pon­sko
 • Le­tiš­tě Syd­ney – Maps@​SYD, Syd­ney, Nový Jižní Wales, Aus­trá­lie

Oblast geoprofesí

 • GHD – pře­hra­da Cressbro­ok, To­owo­om­ba, Que­en­sland, Aus­trá­lie
 • Mott Ma­c­Do­nald – zvy­šo­vá­ní efek­ti­vi­ty a udr­ži­tel­nos­ti při opě­tov­ném po­u­ži­tí ma­te­ri­á­lů pro­střed­nic­tvím ge­o­BIM, Bir­mingham, West Mi­d­lands, Velká Bri­tá­nie
 • PT Hu­ta­ma Karya (Per­se­ro) – pro­jekt pře­hra­dy Se­man­tok, Nga­n­juk, Vý­chod­ní Jáva, In­donésie

Sítě

 • Es­sen­tial Ener­gy – návrh in­te­li­gent­ní roz­vod­ny spo­leč­nos­ti Es­sen­tial Ener­gy, Port Ma­cqua­rie, Aus­trá­lie
 • POWER­CHI­NA Hubei Elect­ric En­gi­nee­ring Co., Ltd. – di­gi­tál­ní apli­ka­ce pro celý ži­vot­ní cyk­lus v pro­jek­tu roz­vod­ny Wuhan Xu­dong 220 kV, Wuhan, Hubei, Čína
 • State Grid Hen­gshui Elect­ric Power Sup­ply Com­pa­ny – kom­plex­ní apli­ka­ce BIM tech­no­lo­gie pro pře­nos ener­gie a trans­for­ma­ce in­že­nýr­ské vý­stav­by, Hen­gshui, Hebei, Čína

Výroba elektrické energie a zpracovatelský průmysl

 • OQ Upstre­am – úče­lo­vá di­gi­ta­li­za­ce spo­leh­li­vos­ti ma­jet­ku OQ, Omán
 • Sa­ra­wak Ener­gy Ber­had – mo­der­ni­za­ce vodní elek­trár­ny Bakun po­mo­cí di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te, Bin­tu­lu, Sa­ra­wak, Ma­laj­sie
 • Shell Pro­jects and Tech­no­lo­gy – di­gi­tál­ní plat­for­ma pro re­a­li­za­ci hlu­bin­ných pro­jek­tů, Me­xic­ký záliv, Texas, Spo­je­né státy ame­ric­ké

Železnice a přeprava

 • Ar­ca­dis – Car­stairs, Skot­sko, Velká Bri­tá­nie
 • Ori­en­tal Con­sul­tants Glo­bal – pro­jekt metra v Ma­ni­le (MMSP) – fáze 1, Metro Ma­ni­la, Fi­li­pí­ny
 • PT Wi­ja­ya Karya (Per­se­ro) Tbk – in­te­gro­va­ná vy­so­ko­rych­lost­ní že­lez­ni­ce a ná­dra­ží – Ban­dung, Jakar­ta   Ban­dung, In­donésie

Silnice a dálnice

 • AFRY – nová tes­to­va­cí dráha pro au­to­nomní a elek­tri­fi­ko­va­ná vo­zi­dla, Södertälje, Stoc­kholm­ská ob­last, Švéd­sko
 • Beca Ltd. – spo­je­ní Ta­ki­ti­mu North Link, Tau­ran­ga, Wes­tern Bay of Plen­ty, Nový Zéland
 • Foth In­frastructu­re & En­vi­ron­ment, LLC –  Di­gi­tál­ní zma­po­vá­ní města po­mo­cí di­gi­tál­ních dvoj­čat re­a­li­zo­va­né měs­tem Perry ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Foth, Perry, Iowa, Spo­je­né státy ame­ric­ké

Stavební inženýrství

 • Delhi Metro Rail Cor­po­rati­on Li­mi­ted – návrh a vý­stav­ba tu­ne­lu a pod­zem­ní sta­ni­ce v Krish­na Parku v Dillí MRTS, New Dillí, Indie
 • Si­no­tech En­gi­nee­ring Con­sul­tants, Ltd. – 2. fáze pro­jek­tu vě­tr­né farmy na moři TPC ve Chan­ghua, Chan­ghua Coun­ty, Tchaj-wan
 • WSP – re­a­li­za­ce pro­sto­ru Unity Place s op­ti­ma­li­zo­va­ným ná­vrhem od WSP s vy­u­ži­tím ino­va­cí od Bent­ley, Mil­ton Key­nes, Buc­kingham­shire, Velká Bri­tá­nie

Geodetický průzkum a monitoring

 • Aegea – nej­vět­ší bra­zil­ská 3D mapa ka­na­li­za­ce (di­gi­ta­li­za­ce Rio de Ja­ne­i­ra), Rio de Ja­ne­i­ro, Bra­zí­lie
 • HDR – po­sou­ze­ní stavu pře­hra­dy Murray, San Diego Coun­ty, Ka­li­for­nie, Spo­je­né státy ame­ric­ké
 • Sin­ga­po­re Land Au­tho­ri­ty – di­gi­tál­ní dvoj­če SG po­sí­le­né o mo­bil­ní ma­po­vá­ní, Sin­ga­pur

Voda a odpadní voda

 • Ja­cobs – vodní me­li­o­rač­ní za­ří­ze­ní Tuas (TWRP) pro spo­leč­nost PUB, Sin­ga­pur­ská ná­rod­ní vo­do­hos­po­dář­ská agen­tu­ra, Sin­ga­pur
 • L&T Con­structi­on – roz­voj a sprá­va in­že­nýr­ských sítí pro Na­da­pra­b­hu Kem­pe­go­w­da La­y­out (NPKL), Ban­ga­lo­re, Kar­na­taka, Indie
 • MWH Tre­at­ment, jako sou­část Advan­ce Plus Fra­mework JV s J Mur­phys & Sons – in­ves­tič­ní pro­jekt čis­tír­ny od­pad­ních vod v Burn­ley, Burn­ley, Velká Bri­tá­nie

Další in­for­ma­ce o fi­na­lis­tech na­le­ze­te na tomto od­ka­zu.

 


Mohlo by vás zajímat: