Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Projektování a dimenzování technologií pro nízkoenergetické budovy

Autor článku: Redakce   
Úterý, 07 Březen 2023 12:07

Tags: Dimenzování | Nízkoenergetické budovy | Projektování | Stavebnictví | STP | TZB | Webináře

STP webinar pozvanka-2310Ne­stih­li jste se zú­čast­nit právě skon­če­ných se­mi­ná­řů osob­ně? Spo­leč­nost pro tech­ni­ku pro­stře­dí (STP) vý­ji­meč­ně v le­toš­ním roce do­pl­ňuje kla­sic­ké se­mi­ná­ře i o webi­nář. Ten bude pro­bí­hat ob­dob­ně jako se­mi­ná­ře, tj. úvod­ní od­bor­ná před­náš­ka zá­stup­ce ka­ted­ry TZB, ČVUT v Praze a ná­sle­do­vat budou před­náš­ky fi­rem­ní.

TERMÍN WEBINÁŘE: 27. března 2023 od 9 hodin

Na­čer­pej­te nej­no­věj­ší in­for­ma­ce a ob­jev­te ino­va­tiv­ní ře­še­ní v ob­las­ti na­vr­ho­vá­ní vnitř­ní­ho pro­stře­dí a tech­nic­kých za­ří­ze­ní budov.

Odkaz ke zhléd­nu­tí webi­ná­ře bude re­gis­tro­va­ným zá­jem­cům ode­slán nej­poz­dě­ji 1 den před za­há­je­ním vy­sí­lá­ní. Webi­nář bude vy­sí­lán živě, mož­nost zhléd­nu­tí ze zá­zna­mu ne­bu­de po­skyt­nu­ta. Účast­ní­ci budou mít mož­nost po­klá­dat své do­ta­zy před­ná­še­jí­cím pro­střed­nic­tvím chatu.

Webi­nář je ZDAR­MA. Zá­ro­veň k němu ne­po­tře­bu­je­te žádné spe­ci­ál­ní tech­nic­ké vy­ba­ve­ní. Stačí se za­re­gis­tro­vat.

Na jednu při­hláš­ku lze při­hlá­sit více účast­ní­ků, uveď­te však je­jich jména a e-maily pro na­sta­ve­ní pří­stu­pu.

Pokud máte zájem o zhléd­nu­tí webi­ná­ře, ode­šle­te zá­vaz­nou při­hláš­ku nej­poz­dě­ji do 20. 3. 2023.

STP-prihlaska na webinar

Webi­nář je po­řá­dán ve spo­lu­prá­ci s STP a je za­řa­zen do Pro­jek­tu ce­lo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní členů ČKAIT s bo­do­vým ohod­no­ce­ním 1 kre­dit­ní bod. Po­tvr­ze­ní bude za­slá­no emai­lem na vy­žá­dá­ní.

V pro­gra­mu je po­čí­tá­no s pře­stáv­kou.


Mohlo by vás zajímat: