Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

KJ­‑MA SYSTEM se připojuje k MagiCAD Cloudu

Autor článku: Redakce   
Pondělí, 10 Červenec 2023 11:31

Tags: BIM | Cloud | KJ­‑MA SYSTEM | Komponenty | MagiCAD | Potrubní systémy | Stavebnictví

KJ-MA-System-banner-cz-2328Ma­gi­CAD Clou­du uví­ta­li novou znač­ku KJ­‑MA Sys­tem. KJ­‑MA Sys­tem je vy­so­ce kva­lit­ní li­ti­no­vý po­trub­ní sys­tém pro od­pad­ní a deš­ťo­vou vodu, který je na trhu již více než 70 let, vše za­ča­lo ve fir­mě Kris­ti­an­sands Jern­stø­peri v roce 1947. V Nor­sku je KJ­‑MA Sys­tem před­ním ka­na­li­zač­ním sys­té­mem z li­ti­ny na trhu.

Li­ti­na se v ka­na­li­zač­ních trub­kách po­u­ží­vá již po ge­ne­ra­ce a díky své vy­so­ké pev­nos­ti a schop­nos­ti dlou­ho­do­bě odo­lá­vat ko­ro­zi pro­ká­za­la dobrou ži­vot­nost to­ho­to ma­te­ri­á­lu. V mo­der­ním li­ti­no­vém dre­náž­ním sys­té­mu patří tyto vlast­nos­ti stále mezi nej­dů­le­ži­těj­ší. Ma­te­ri­ál má také vy­so­kou po­žár­ní odol­nost a lze jej in­sta­lo­vat přes po­žár­ní ba­ri­é­ry bez sa­mo­stat­né po­žár­ní ochra­ny. Účin­ně za­bra­ňu­je pro­ni­ká­ní zvuku z od­pad­ní vody do ka­na­li­za­ce. Ve vět­ši­ně pří­pa­dů není akus­tic­ká izo­la­ce ani po­tře­ba. Tep­lot­ní změny mají na li­ti­nu mi­ni­mál­ní vliv a ta si za­cho­vá­vá svůj tvar i proti vněj­ším vli­vům. Li­ti­na je še­tr­ná k ži­vot­ní­mu pro­stře­dí, pro­to­že od­pad­ní po­tru­bí se ob­vykle vy­rá­bí z recyklo­va­né­ho že­lez­né­ho šrotu a lze ji také ná­sled­ně znovu recyklo­vat.

BIM ob­jek­ty KJ­‑MA Sys­tem v Ma­gi­CAD Clou­du za­hr­nu­jí od­vod­ňo­va­cí kom­po­nen­ty, po­tru­bí a tva­rov­ky pro Ma­gi­CAD for Revit.

Pro­hléd­ně­te si pro­duk­ty KJ­‑MA Sys­tem v Ma­gi­CAD Clou­duMohlo by vás zajímat: