Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Rychlejší a lepší výstavba mostů s Allplan Bridge 2024

Autor článku: Redakce   
Úterý, 17 Říjen 2023 21:02

Tags: 2024 | Allplan | Infrastruktura | Mosty | Stavebnictví

Allplan Bridge 2024 Key Visual-2342ALL­PLAN před­sta­vu­je svůj BIM soft­ware pro na­vr­ho­vá­ní mostů All­plan Bridge 2024. Díky ro­bust­ním a au­to­ma­ti­zo­va­ným ná­stro­jům pro mo­de­lo­vá­ní a tvor­bu de­tai­lů, roz­ší­ře­ným mož­nos­tem sta­tic­ké ana­lý­zy a bez­pro­blé­mo­vým di­gi­tál­ním pra­cov­ním po­stu­pům na­vr­ho­vá­ní po­sky­tu­je All­plan Bridge 2024 most­ním in­že­ný­rům ná­stro­je po­třeb­né k op­ti­ma­li­za­ci ná­vrhů, urych­le­ní re­a­li­za­ce pro­jek­tu, zvý­še­ní hod­no­ty pro kli­en­ta a kon­struk­ci špič­ko­vých mostů.

Nej­no­věj­ší verze po­sou­vá pa­ra­me­t­ric­ké na­vr­ho­vá­ní mostů na zcela novou úroveň a umožňuje uži­va­te­lům plnit úkoly ne­bý­va­lou rych­los­tí. All­plan Bridge 2024 před­sta­vu­je vý­znam­ný mil­ník v zá­vaz­ku spo­leč­nos­ti ALL­PLAN po­si­lo­vat po­sta­ve­ní most­ních in­že­ný­rů a pro­jek­tan­tů po celém světě. Tato nová verze před­sta­vu­je od­da­nost ino­va­cím a do­ko­na­los­ti v ob­las­ti na­vr­ho­vá­ní a vý­stav­by mostů. Vý­kon­né a au­to­ma­ti­zo­va­né ná­stro­je pro mo­de­lo­vá­ní a tvor­bu de­tai­lů spolu s roz­ší­ře­ný­mi mož­nost­mi sta­tic­ké ana­lý­zy mají ze­fek­tiv­nit di­gi­tál­ní pra­cov­ní po­stu­py při na­vr­ho­vá­ní a uči­nit je účin­něj­ší­mi a efek­tiv­něj­ší­mi než kdy­ko­li dříve.

Hlavní novinky programu Allplan Bridge 2024

Zjednodušení návrhu mostů pomocí vizualizace terénu

All­plan Bridge 2024 zjed­no­du­šu­je slo­ži­tý úkol umís­tě­ní mostu in­te­gra­cí pa­ra­me­t­ric­kých re­fe­ren­cí se za­mě­ře­ním na funkč­nost, bez­peč­nost a es­te­tic­ký vzhled mostu. V pro­ce­su na­vr­ho­vá­ní je třeba po­sou­dit mnoho fak­to­rů, jako je míst­ní to­po­gra­fie, vodní plo­chy, slo­že­ní půdy a pří­tom­nost pří­rod­ních a umě­lých pře­ká­žek. Po­mo­cí vi­zu­a­li­za­ci te­ré­nu přímo v All­plan Bridge je nyní pro­ces na­vr­ho­vá­ní vý­raz­ně jed­no­duš­ší. Díky pa­ra­me­t­ric­kým re­fe­ren­cím se navíc úpra­vy, jako jsou změny výšky nos­ní­ků, au­to­ma­tic­ky pro­mí­ta­jí do prvků spod­ní stav­by, což za­jiš­ťu­je hlad­ký pro­ces ná­vr­hu.

Import dat příčného převýšení se službou Allplan Cloud

All­plan Bridge 2024 zjed­no­du­šu­je pro­ces tím, že im­por­tu­je ge­o­me­t­rii os i de­fi­ni­ce příč­ných sklo­nů, čímž ome­zu­je opa­ko­va­né za­dá­vá­ní dat a ze­fek­tivňuje mo­de­lo­vá­ní mostů.

Parametrické propojení modelů výztuže

All­plan Bridge 2024 před­sta­vu­je pře­vrat­né ře­še­ní pro tvor­bu vý­rob­ních vý­kre­sů vý­ztu­že. Byly zkom­bi­no­vá­ny dvě pa­ra­me­t­ric­ké tech­no­lo­gie, aby po­skyt­ly pa­ra­me­t­ric­ké ře­še­ní po­u­ži­tel­né od stá­dia ná­vr­hu až po stav­bu, a to ře­še­ní pa­ra­me­t­ric­ké­ho mo­de­lo­vá­ní pro­duk­tu All­plan Bridge a Py­thon­Parts v pro­gra­mu All­plan. V pro­gra­mu All­plan Bridge jsou de­fi­no­vá­ny sady vý­ztu­že, které slou­ží pře­de­vším k ná­vr­hu množ­ství vý­ztu­že a pro po­sou­ze­ní podle plat­ných norem. Vý­sled­kem je mož­nost plně pa­ra­me­t­ric­ké­ho pra­cov­ní­ho po­stu­pu od ná­vr­hu k pro­ve­de­ní stav­by, což vede k rych­lej­ší a méně chy­bo­vé práci a zá­ro­veň umožňuje vyšší kva­li­tu, pro­duk­ti­vi­tu a zis­ko­vost.

APB-Parametric Reinforcement Connection-2342

Volné parametrické modelování v Allplan Bridge

Nová verze roz­ši­řu­je mož­nos­ti stá­va­jí­cích metod mo­de­lo­vá­ní a umožňuje pře­vést ja­ký­ko­li prvek (např. nos­ní­ky, pi­lí­ře, spo­jo­va­cí nos­ní­ky) na 3D tě­le­sa pro vše­stran­né po­u­ži­tí, při­čemž model zů­stá­vá plně pa­ra­me­t­ric­ký. Tě­le­so lze dále vy­u­žít pro bo­o­le­ov­ské ope­ra­ce, po­u­žít jako ša­b­lo­nu a volně s ním po­hy­bo­vat v pro­sto­ru mo­de­lo­vá­ní. Funk­ce navíc nyní pod­po­ru­je kom­bi­na­ci více hra­no­lo­vých prvků v jedné ša­b­lo­ně. Dal­ším vý­raz­ným vy­lep­še­ním je knihov­na bloků. Jedná se o nový typ ob­jek­tu, který pra­cu­je ve vlast­ním lo­kál­ním sou­řad­ni­co­vém sys­té­mu.

APB Free Parametric modeling 2 0-2342

Specializovaná zatížení pro metodu letmé montáže/betonáže

Me­to­da letmé mon­tá­že/be­to­ná­že je často po­u­ží­va­nou tech­ni­kou pro stav­bu mostů. Nová úloha (pří­kaz) be­to­náž v sy­me­t­ric­ké kon­zo­le v pro­gra­mu All­plan Bridge 2024 vy­ža­du­je pouze ob­jek­to­vě ori­en­to­va­né za­dá­ní ge­o­me­t­ric­kých dat be­to­náž­ní­ho vo­zí­ku a ča­so­vé­ho har­mo­no­gra­mu jed­not­li­vých sta­veb­ních kroků. Za­tím­co všech­ny tyto údaje jsou k dis­po­zi­ci v je­di­ném pře­hled­ném vstup­ním okně, vý­sled­kem je řada au­to­ma­tic­ky pro­vá­dě­ných vý­po­čtů, jako je na­sta­ve­ní/pře­sun vo­zí­ku, be­to­náž/mon­táž seg­men­tu, za­tí­že­ní vlast­ní hmot­nos­tí, před­pí­ná­ní ka­be­lů a správ­né zo­hled­ně­ní do­tva­ro­vá­ní a smrš­ťo­vá­ní od všech mě­ní­cích se za­tí­že­ní.

Další národní přílohy k národním normám

Nej­no­věj­ší verze pro­gra­mu All­plan Bridge při­ná­ší v mo­du­lu pro na­vr­ho­vá­ní a po­su­zo­vá­ní podle norem byl za­mě­řen na za­ve­de­ní tří no­vých ná­rod­ních pří­loh a je­jich spe­ci­fik. Důraz byl kla­den na im­ple­men­ta­ci tří no­vých ná­rod­ních pří­loh, a to pro Ně­mec­ko (DIN EN), Fran­cii (NF EN), Špa­něl­sko (UNE EN), Vel­kou Bri­tá­nii (BS EN), Ra­kous­ko (ÖNORM EN) a Pol­sko (PN EN). Pro všech­ny mezní stavy jsou nyní po­u­ži­ty mezní hod­no­ty a me­to­dy spe­ci­fic­ké pro jed­not­li­vé pří­lo­hy a jsou na ně také uve­de­ny od­ka­zy v re­por­tech.

Nástroj Allplan Bridge pro reportování

Ná­stroj All­plan Bridge pro re­por­to­vá­ní při­ná­ší re­vo­lu­ci v pro­ce­su re­por­to­vá­ní, pro­to­že na­bí­zí řadu vý­kon­ných funk­cí. Bez­pro­blé­mo­vě in­te­gru­je data z ná­vrhů a ana­lýz mostů, včet­ně ob­ráz­ků, di­a­gra­mů a ta­bu­lek, do do­ku­men­tů MS Word po­mo­cí funk­ce drag­‑and­‑drop, čímž eli­mi­nu­je ruční za­dá­vá­ní dat a za­jiš­ťu­je ak­tu­a­li­za­ce v re­ál­ném čase. Veš­ke­ré změny pro­ve­de­né v pro­jek­tu pro­gra­mu All­plan Bridge, jako jsou úpra­vy kon­strukč­ních prvků, vý­po­čtů, di­a­gra­mů, ob­ráz­ků, ta­bu­lek a částí ná­vr­hu, se au­to­ma­tic­ky pro­mít­nou do pro­to­ko­lu o kon­struk­ci.

Dostupnost

All­plan Bridge 2024 i 30­den­ní zku­šeb­ní verze jsou nyní k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní.

Další in­for­ma­ce o nej­no­věj­ší verzi na­lez­ne­te na No­vin­ky All­plan Bridge 2024 – ALL­PLAN Česko.


Mohlo by vás zajímat: