Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Perspektivy a výzvy digitalizace ve stavebnictví

Autor článku: PlanRadar   
Pondělí, 20 Listopad 2023 15:34

Tags: Digitalizace | Perspektivy | PlanRadar | Průzkum | Stavebnictví

IMG 20231107 110107-2347Sta­veb­nic­tví je jed­ním z nej­star­ších oborů, které si dlou­ho­do­bě za­cho­vá­vá svou tra­dič­ní tvář. Nicmé­ně i toto od­vět­ví po­stu­pem času pro­chá­zí di­gi­tál­ní trans­for­ma­cí, což ak­tu­ál­ně po­tvr­zu­jí vý­sled­ky nej­no­věj­ší­ho prů­zku­mu Pla­nRa­da­ru. Ten za­na­ly­zo­val od­po­vě­di více než 1300 od­bor­ní­ků z 15 zemí světa včet­ně tu­zem­ska, při­čemž se za­mě­řil na stá­va­jí­cí úroveň di­gi­ta­li­za­ce ve sta­veb­ním sek­to­ru a per­spek­ti­vy je­jí­ho růstu v ná­sle­du­jí­cích třech le­tech.

Mezi hlav­ní zjiš­tě­ní patří, že 97 % re­spon­den­tů oče­ká­vá v rámci své spo­leč­nos­ti zvý­še­ní in­ves­tic do di­gi­ta­li­za­ce, i když 77 % do­ta­zo­va­ných po­va­žu­je za­vá­dě­ní no­vých tech­no­lo­gií ve svých tý­mech za ob­tíž­né. Po­zi­tiv­ní zprá­vou je, že tu­zemští pro­fe­si­o­ná­lo­vé patří v tomto směru mezi nej­vět­ší op­ti­mis­ty.

Výzvy při zavádění nových technologií

Zdá se, že všich­ni od­bor­ní­ci na­příč seg­men­ty sta­veb­nic­tví se sho­du­jí v nut­nos­ti di­gi­ta­li­za­ce od­vět­ví, nicmé­ně stále vi­dí­me vy­so­ké pro­cen­to firem, které v po­sled­ních třech le­tech vůbec ne­in­ves­to­va­ly do mo­der­ních tech­no­lo­gií jako ro­bo­ti­ka (82 %), 3D tisk (80 %), umělá in­te­li­gen­ce (74 %), vir­tu­ál­ní re­a­li­ta (72 %) nebo BIM (41 %). Stej­ně tak se více než 65 % od­bor­ní­ků do­mní­vá, že v po­sled­ních le­tech ne­do­šlo v je­jich fir­mách k ná­růstu počtu pra­cov­ní­ků pro ob­last di­gi­ta­li­za­ce – a pokud ano, jed­na­lo se o méně než 5 %. Proto Pla­nRa­dar jako první zkou­mal pře­káž­ky, které fir­mám v tomto roz­vo­ji brání, přes­to­že pa­nu­je vše­o­bec­ný kon­sen­zus, že jsou na­pros­to zá­sad­ní.

Cel­kem 8 z 15 zemí po­va­žu­je za hlav­ní pře­káž­ku, která zpo­ma­lu­je za­vá­dě­ní no­vých tech­no­lo­gií a in­ves­tic do nich, pří­liš tra­dič­ní po­hled jed­not­li­vých účast­ní­ků sta­veb­ní­ho pro­ce­su. V ČR ho zmí­ni­lo 32 % re­spon­den­tů. Hned na druhé příč­ce se s 20 % od­po­vě­dí shod­ně umís­ti­ly dů­vo­dy spo­je­né s obá­va­nou ná­klad­nos­tí im­ple­men­ta­ce a do­mně­lou níz­kou ná­vrat­nos­tí in­ves­ti­ce.

Hlavní překážky, které zpomalují zavádění nových technologií

% odpovědí podle hlavních překážek ve firmách v jednotlivých zemích

Hlavni prekazky

Zdroj: Průzkum PlanRadaru 2023

Které technologie čeká rozvoj?

Míra oče­ká­va­né­ho růstu se mezi ana­ly­zo­va­ný­mi ze­mě­mi liší. Nej­vět­ší podíl re­spon­den­tů (29 %) od­ha­du­je zvý­še­ní in­ves­tic mezi 5 až 10 %. Avšak ne­za­ne­dba­tel­né množ­ství od­bor­ní­ků před­po­klá­dá ještě vý­raz­něj­ší po­krok: 22 % do­ta­zo­va­ných v  České re­pub­li­ce pre­di­ku­je vze­stup in­ves­tic o 11 až 30 %, za­tím­co téměř čtvr­ti­na (24 %) přes 31 %.

Růst investic do digitalizace v příštích 3 letech podle zemí

% odpovědí podle očekávaného růstu investic v jejich firmě

Rust investic

Zdroj: Průzkum PlanRadaru 2023

Tyto in­ves­ti­ce budou podle vý­sled­ků prů­zku­mu mířit hlav­ně do soft­wa­ru a plat­fo­rem, které usnad­ňují ří­ze­ní sta­veb a ne­mo­vi­tos­tí, což kon­krét­ně v České re­pub­li­ce po­tvr­di­lo 68 % do­tá­za­ných. Dru­hou nej­sil­něj­ší ob­last by měly tvo­řit in­ves­ti­ce do di­gi­tál­ních ře­še­ní, která pod­po­ru­jí ener­ge­tic­kou účin­nost a ob­no­vi­tel­né ener­gie. Ná­růst u nich v tu­zem­sku oče­ká­vá rov­něž 68 % re­spon­den­tů. Čím dál větší po­zor­nost si také zís­ká­vá me­to­da BIM mo­de­lo­vá­ní, do které před­po­klá­dá in­ves­ti­ci 6o % míst­ních re­spon­den­tů.

Ač­ko­liv od­bor­ní­ci z růz­ných zemí mají lehce od­liš­né pre­fe­ren­ce, hlav­ní tren­dy, které sta­veb­ním byz­ny­sem v ob­las­ti no­vých tech­no­lo­gií re­zo­nu­jí, se v zá­sa­dě ne­li­ší. K nim mimo jiné patří i mož­nost vy­u­ží­vá­ní umělé in­te­li­gen­ce a vir­tu­ál­ní či roz­ší­ře­né re­a­li­ty. To si uvě­do­mu­je celá řada od­bor­ní­ků, Česko ne­vy­jí­ma­je. In­ves­ti­ce do těch­to tech­no­lo­gií oče­ká­vá 39 % a 34 % zdej­ších re­spon­den­tů. Tech­no­lo­gie jako 3D tisk či au­to­ma­ti­za­ci a ro­bo­ti­ku bude vět­ši­na spo­leč­nos­tí pů­so­bí­cí ve sta­veb­nic­tví roz­ví­jet spíše okra­jo­vě, i když v tu­zem­sku jsme mírně nad­prů­měr­ní a dr­ží­me se nad 30 %.

Výše investic do technologií v daných oblastech v příštích 3 letech

% odpovědí ohledně výše investic ve firmách respondentů

Vyse investic

Zdroj: Průzkum PlanRadaru 2023

Potenciál je obrovský, důležité je nezaostat

Spek­trum be­ne­fi­tů spo­je­ných s roz­ma­chem di­gi­ta­li­za­ce ve sta­veb­nic­tví je ši­ro­ké. Je třeba roz­li­šo­vat mezi růz­ný­mi mož­nost­mi di­gi­ta­li­za­ce, které exis­tu­jí na trhu, pro­to­že se  liší co do ná­roč­nos­ti za­ve­de­ní a výše in­ves­ti­ce. Nicmé­ně v Pla­nRa­da­ru jsou pře­svěd­če­ni, že z kaž­dé­ho, i ma­lé­ho, tech­no­lo­gic­ké­ho po­kro­ku může firma pro­fi­to­vat. Spo­leč­nos­ti, které za­čnou zvy­šo­vat podíl in­ves­tic do tech­no­lo­gic­kých ře­še­ní už nyní, budou těmi, které v blíz­ké době budou do­sa­ho­vat lep­ších vý­sled­ků z hle­dis­ka efek­ti­vi­ty i vý­kon­nos­ti. Na­pří­klad 95 % od­bor­ní­ků, kteří soft­ware pro ří­ze­ní sta­veb­ních pro­jek­tů ak­tu­ál­ně vy­u­ží­va­jí, uvádí, že se jim díky jeho za­ve­de­ní sní­ži­ly ná­kla­dy v rámci pro­jek­tů. Cel­kem 35 % re­spon­den­tů usu­zu­je, že došlo k po­kle­su o 10 až 30 %, za­tím­co 33 % od­ha­du­je sní­že­ní v roz­sa­hu 5 až 10 %.

Více o  průzkumu

Prů­zkum spo­leč­nos­ti Pla­nRa­dar pro­bě­hl v září 2023 v 15 ze­mích světa: v České re­pub­li­ce, na Slo­ven­sku, v Ně­mec­ku, Ra­kous­ku, Pol­sku, Itá­lii, Ma­ďar­sku, Ru­mun­sku, Chor­vat­sku, Srb­sku, Aus­trá­lii, Bra­zí­lii, a dále ve Fran­cii, Špa­něl­sku a ve Velké Bri­tá­nii. Do­hro­ma­dy se jej zú­čast­ni­lo 1326 re­spon­den­tů. Kom­plet­ní vý­sled­ky prů­zku­mu jsou k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní zde.


Mohlo by vás zajímat: