Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

PlanHub vylepšil soukromé plánovací místnosti

Autor článku: Redakce   
Pátek, 26 Duben 2024 16:29

Tags: PlanHub | SaaS | Soukromé plánovací místnosti | Správa nabídek | Stavebnictví

PlanHub-2417Ame­ric­ký Pla­nHub, před­ní clou­do­vá soft­wa­ro­vá plat­for­ma pro pří­pra­vu sta­veb (SaaS), ozná­mil za­ve­de­ní nové a vy­lep­še­né sou­kro­mé plá­no­va­cí míst­nos­ti. Nový a vy­lep­še­ný sou­kro­mý pla­nro­om Pla­nHu­bu, který vy­chá­zí z již tak roz­sáh­lé na­bíd­ky ná­stro­jů to­ho­to kom­plex­ní­ho ře­še­ní, po­má­há ge­ne­rál­ním do­da­va­te­lům vy­tvá­řet sítě, najít kva­li­fi­ko­va­něj­ší sub­do­da­va­te­le pro své pro­jek­ty a zjed­no­du­šit sprá­vu na­bí­dek jako nikdy před­tím.

Díky sou­kro­mým plá­no­va­cím míst­nos­tem mohou ge­ne­rál­ní do­da­va­te­lé bez obav růst a spo­lu­pra­co­vat se svou sítí sub­do­da­va­te­lů. Mohou také sle­do­vat po­znatky a ak­tu­a­li­za­ce tý­ka­jí­cí se je­jich čin­nos­ti, a to vše s kli­dem, který jim po­sky­tu­je za­bez­pe­če­né pro­stře­dí.

Ge­ne­rál­ní do­da­va­te­lé vy­u­ží­va­jí­cí sou­kro­mé plá­no­va­cí míst­nos­ti budou mít také pří­stup k no­vé­mu a vy­lep­še­né­mu sor­ti­men­tu špič­ko­vých funk­cí, na­pří­klad:

  • Roz­ší­ře­ný ad­re­sář – uži­va­te­lé Pla­nHu­bu mohou snad­no pro­hle­dá­vat roz­sáh­lý ad­re­sář plat­for­my, který ob­sa­hu­je více než 400 tisíc těžko do­stup­ných sub­do­da­va­te­lů, po­mo­cí in­tu­i­tiv­ních funk­cí vy­hle­dá­vá­ní a fil­tro­vá­ní, vy­hle­dat nej­lep­ší kan­di­dá­ty pro svůj pro­jekt a ode­slat ITB (In­vi­tati­on To Bid) je­di­ným klik­nu­tím. Ge­ne­rál­ní do­da­va­te­lé navíc mohou vy­tvá­řet se­zna­my sub­do­da­va­te­lů, kte­rým budou za­sí­lat ITB, a ome­zit pří­stup k pro­jek­tům, aby zů­sta­ly sou­kro­mé.
  • Sle­do­vá­ní ak­ti­vit a stavu – tento ná­stroj usnad­ňuje ge­ne­rál­ním do­da­va­te­lům sle­do­vá­ní ak­ti­vit na je­jich pro­jek­tech a sprá­vu ko­mu­ni­ka­ce s ucha­ze­či. Po­má­há jim sle­do­vat, kdo sta­hu­je sou­bo­ry pro­jek­tu, a sle­do­vat stav na­bí­dek spo­leč­nos­tí, které si pro­hlédly je­jich pro­jek­ty. Pokud se v po­kry­tí na­bí­dek pro­jek­tu ob­je­ví me­ze­ry, mohou ge­ne­rál­ní do­da­va­te­lé ná­sled­ně oslo­vit sub­do­da­va­te­le, kteří byli v kon­tak­tu s je­jich pro­jek­ty, aby jim při­po­mně­li, že mají podat na­bíd­ku, nebo oslo­vit další kon­tak­ty.
  • Cen­t­rum zpráv 2.0 – tento vy­lep­še­ný ná­stroj umo­ž­ňuje ge­ne­rál­ním do­da­va­te­lům spo­jit se se sub­do­da­va­te­li a ko­mu­ni­ko­vat s nimi snad­ně­ji než kdy dříve. Místo žong­lo­vá­ní s te­le­fon­ní­mi ho­vo­ry, e-maily a tex­to­vý­mi zprá­va­mi mohou uži­va­te­lé sdí­let sou­bo­ry, vy­tvá­řet sku­pi­no­vé chaty, vy­hle­dá­vat ve zprá­vách, vra­cet se k před­cho­zím kon­ver­za­cím a mnoho dal­ší­ho, a to vše na jed­nom místě.

Pla­nHub se i na­dá­le stra­te­gic­ky za­mě­řu­je na po­sky­to­vá­ní ná­stro­jů a funk­cí ur­če­ných pro pomoc ge­ne­rál­ním do­da­va­te­lům a v ná­sle­du­jí­cích týd­nech a mě­sí­cích plá­nu­je mnoho dal­ších za­jí­ma­vých ak­tu­a­li­za­cí.

Nej­no­věj­ší vy­lep­še­né ná­stro­je Pla­nHub pro ge­ne­rál­ní do­da­va­te­le jsou k dis­po­zi­ci již nyní.

(ITB v po­dá­ní Pla­nHu­bu je me­to­da zís­ká­vá­ní sta­veb­ních na­bí­dek se za­mě­ře­ním na cenu pro de­fi­no­va­né pro­jek­ty.)

Další in­for­ma­ce na­jde­te na webu planhub.com.


Mohlo by vás zajímat: