Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bentley Architecture aneb BIM od Bentley

Úterý, 28 Prosinec 2010 10:48

Tags: Bentley | BIM | Software

slegr01Společnost Bentley Systems je na našem trhu známá především jako autor komplexního kreslicího a modelovacího systému MicroStationu, známé a používané jsou také některé nadstavbové a profesní produkty. Zřejmě nejčastější použití pak souvisí s 2D kreslením, ať již jde o mapování a pořizování dat nebo tvorbu technické dokumentace. V tomto se ale pozice a aktivity Bentley na našem a globálním trhu výrazně liší, v zahraničí se Bentley prezentují především jako společnost nabízející 3D řešení a velká část příjmů společnosti pochází z oblastí, jako je návrh technologických celků nebo architektonické a stavební projektování. Tématem tohoto článku je Bentley Architecture, konkrétně aktuální verze V8i (SELECTseries 1), což je produkt Bentley určený především pro architektonický návrh a modelování.

Co je Bentley Architecture

Bentley Architecture (dále jen Architecture) je prezentována jako základ BIM řešení od Bentley. BIM (building information modeling) je v projektování budov aktuálním tématem (a dnes již také marketingovým označením, které firmy lepí na všechen nabízený software alespoň vzdáleně související s projektováním), produkt samotný má ale mnohem delší historii. Základem Architecture je totiž MicroStation TriForma, modelovací systém pro architekturu postavený na technologii, kterou Bentley zakoupili v roce 1997 od belgické společnosti Bricsnet. TriForma byla dlouhou dobu součástí licence MicroStationu jako tzv. inženýrské rozšíření a Architecture, společně s několika dalšími produkty, rozšiřovala její modelovací nástroje o další specializované funkce – šlo tedy v podstatě o nadstavbu nadstavby. V současné době již TriForma jako samostatný produkt neexistuje, stalo se z ní interní modelovací jádro, na jehož základě Bentley vyvíjejí skupinu stavařských nadstaveb přímo nad MicroStationem.

Začínáme...

Instalace produktu je jednoduchá a rychlá, instalační program si sám najde umístění MicroStationu a odpovídajícím způsobem upraví jeho konfiguraci tak, aby uživatel mohl spouštět buď samotný MicroStation, Architecture nebo tzv. Building Suite, kdy jsou v prostředí MicroStationu dostupné i funkce ostatních stavařských aplikací, pokud jsou nainstalované. V rámci instalace se neinstaluje pouze Architecture, ale také Bentley SpacePlanner a několik dalších aplikací souvisejících s používáním produktu. Bentley uživatelům jsou k dispozici ještě další doplňující instalace, které obsahují rozšíření a datové sady, jde například o doplnění podpory specifikace IFC 2.3 nebo národní nastavení pro různé státy a standardy (Finsko, Norsko, Dánsko, Švédsko, Británie atd.).

slegr02Prostředí Bentley Architecture

Vytvoření projektu a modelu

Základní pracovní jednotkou je v Architecture DGN soubor, který může obsahovat jak celý model budovy, tak například pouze jediné podlaží. Z hlediska logické organizace představuje nejvyšší úroveň budova, kterých může projekt obsahovat víc, ta se dále dělí na podlaží a ta podle potřeby ještě na různé referenční výškové úrovně. Nástroje, které jsou pro organizaci projektu k dispozici, jsou jen základní a vyžadují, aby uživatel při založení nového projektu již věděl, jak fungují výkresy a jakým způsobem s nimi Architecture pracuje, což v dnešní době působí poněkud nedostatečně. Stejně tak nejsou k dispozici nástroje pro podporu různých stupňů projektu a jeho variant, byť vhodnou konfigurací a pracovními postupy lze podobného účinku dosáhnout. Výhodou naopak je možnost pracovat s desítkami budov s desítkami podlaží v rámci jediného projektu, protože MicroStation nemá s velikostí a množstvím výkresů problémy. Omezením daným MicroStationem jako základní platformou je možnost práce pouze jednoho uživatele na otevřeném výkresu.

Samotná práce v Architecture se příliš neliší od postupů v MicroStationu, uživatel ovšem nepracuje s obecnými tělesy, ale s inteligentními stavebními objekty. Většina objektů, ať již jde o zdi a ostatní nosné konstrukce, okna, dveře nebo zařizovací předměty, je organizována formou katalogů. Ty obsahují podrobné definice jak vzhledu prvku včetně reprezentace v řezu nebo při vizualizaci, tak popisných dat, která se pro prvek evidují (rozměry, výrobce, katalogové číslo apod.). Systém katalogů je značně univerzální a některé funkce navíc umožňují nejprve nestandardní prvek vymodelovat v MicroStationu pomocí běžných nástrojů (například zeď specifického tvaru) a teprve následně ho označit jako vybraný typ.

Systém katalogů a definic prvků má ale i své slabé stránky. Vytvoření nové definice nebo přidání položky do katalogu rozhodně není intuitivní a jednotlivé části se svým fungováním i vzhledem liší podle toho, kdy byly do produktu přidány, v některých případech se navíc funkčně překrývají. Například nejpropracovanější nástroj pro definici parametrických částí, Parametric Cell Studio, je samostatným programem, který se Architecture nepodobá ani vzhledem, ani způsobem práce. Nástroje pro návrhy prvků, jako jsou schodiště a především krovy a střechy, by si také zasloužily přepracování, neboť i když jsou funkční, jsou až příliš jednoduché a v našich podmínkách ne vždy použitelné.

Architecture v současné době také nenabízí možnost vázání či kotvení prvků na jiné, jak to znají uživatelé některých konkurenčních produktů, ať již jde o vazbu na osový systém nebo závislost výšky stěny na definici výšky podlaží, kdy se při změně definice ostatní prvky přepočítají a přizpůsobí.

Výkresová dokumentace a ostatní výstupy

Tvorba výkresové dokumentace využívá možností tzv. dynamických pohledů v MicroStationu, ke kterým Architecture přidává další vlastnosti specifické pro stavební výkresovou dokumentaci. Zatímco ve starších verzích se řezy a pohledy generovaly na vyžádání, v aktuální verzi stačí definovat rovinu řezu nebo orientaci pohledu a Architecture řez zpracuje, vyšrafuje, okótuje a zobrazí. Výsledek v aktuální verzi neodpovídá beze zbytku našim normám, výkresy lze ale samozřejmě před tiskem dále upravovat a doplňovat, případné nedostatky lze proto napravit. Takto vytvořená zobrazení jsou navíc interaktivní, takže i když Architecture zpracovává výhradně 3D model, pracovat lze bez problémů i ve vytvořeném 2D půdorysu nebo pohledu.

Protože Architecture pracuje v prostředí MicroStationu, má uživatel k dispozici také nástroje pro vizualizaci a animaci. Definice v katalogu obsahuje informace o materiálech, základní úroveň vizualizace stavby je proto v podstatě automatická, dosažení fotorealistické úrovně a využití všech možností jádra Luxology ale vyžaduje zásahy do modelu a úpravy nastavení.

Kromě nástrojů pro tvorbu modelu, jeho vizualizaci a generování výkresové dokumentace nabízí Architecture také nástroje pro analýzu a reporty. Užitečnou a často využívanou funkcí především v případě spolupráce více profesí je detekce kolizí mezi jednotlivými objekty, například mezi vzduchotechnikou a nosnými konstrukcemi. Detekční modul je standardní součástí instalace, vyžaduje ale samostatnou licenci. Reportovací nástroje zahrnují jak základní funkce, jako je umístění rozpisky do výkresu nebo hierarchické zobrazení modelu a v něm použitých částí, tak export dat pro jejich zpracování v jiné aplikaci.

slegr03Parametric Cell Studio

Sdílení dat a podpora spolupráce

Ukázky prací uživatelů zpracovaných v Architecture často pochází z rozsáhlých projektů, v rámci kterých se potkává mnoho profesí, produktů a datových formátů. To demonstruje nejen jednu z dobrých vlastností produktu, otevřenost a univerzálnost, ale také jednu z priorit Bentley. S produkty, které obsahují jádro z TriFormy, jako jsou Building Mechanical Systems pro modelování vzduchotechniky a potrubních systémů nebo Structural Modeler pro řešení nosných konstrukcí, sdílí Architecture stejný datový model, a lze je tedy používat souběžně se stejnými daty. Také MicroStation GenerativeComponents, parametrické rozšíření MicroStationu pro generativní modelování (více viz recenze ve druhém letošním čísle tohoto časopisu), dokáže vytvořit výstup kompatibilní s datovým modelem Architecture. A pokud jde o nestandardní požadavky, lze objekty vytvářet přímo v MicroStationu, který kromě modelovacích nástrojů nabízí podporu pro většinu obecných formátů od DWG přes 3DStudio, Rhino, SketchUp nebo SHP až po přímé napojení do Google 3D Warehouse a Google Earth. Vymodelovat lze proto v podstatě cokoliv.

Ze specializovaných formátů samozřejmě nechybí podpora IFC až do verze 2.3, Green Building XML (GBXML) a Bentley TAS. Pro sdílení dat lze také využít formát i-model, což je varianta formátu DGN V8 určená pro bezpečné sdílení informací. Architecture při vytváření i-modelu vkládá do souboru i popisná data, která jsou tak příjemci dostupná i bez originální profesní aplikace. Bentley také nabízí modul pro Autodesk Revit, který dokáže model Revitu převést do formátu i-model a tak ho naopak zpřístupnit i uživatelům MicroStationu a Architecture.

SpacePlanner

Zmínil jsem se, že součástí instalace je mimo jiné také aplikace Bentley SpacePlanner. K čemu slouží? Jde o skupinu nástrojů určených pro použití buď přímo v MicroStationu, nebo v Architecture, pomocí kterých lze na základě dodaných specifikací funkčního využití a souvisejících výměr vytvořit předběžný plošný nebo prostorový návrh, tento návrh vizualizovat a zpracovávat různé scénáře. Jde o propracovaný nástroj, do kterého se promítají zkušenosti Bentley s problematikou správy budov, který tvoří významnou část hodnoty celého Architecture a jehož detailní popis by si však vyžádal samostatný článek.

slegr04Zobrazení i-modelu v ProjectWise Navigatoru

Použití v našich podmínkách

Stručné shrnutí možností Architecture by mohlo znít: Univerzální a otevřený architektonický modelovací systém s poměrně komplikovaným ovládáním, pár nevýhodami a některými zajímavými vlastnostmi. Jaké ale jsou možnosti uplatnění Architecture v českém a slovenském prostředí? První komplikací, na kterou uživatel narazí, je chybějící lokalizace a přizpůsobení místním zvyklostem a postupům. Poslední české prostředí vydali Bentley pro dnes již starou verzi V8 XM Edition a ani toto, kromě českého prostředí a základních nástrojů pro řešení českých specifik, nenabízelo nic navíc, ať již třeba vrstvy dle ČSN EN ISO nebo katalogy u nás používaných prvků a vybavení. Zdá se být paradoxní, že Bentley se přestali českou verzí Architecture zabývat ve chvíli, kdy vývoj produktu poskočil a přiblížit se potřebám uživatelů je o něco jednodušší. Situaci ztěžuje i to, že Bentley na lokální úrovni nepodporují uživatelské komunity, což v podstatě znemožňuje výměnu informací o vhodných způsobech použití, tipech a dobrých či špatných zkušenostech. Navíc i originální dokumentace není příliš kvalitní a rozsáhlá a neobsahuje návody typu „jak začít", „jak udělat" apod. České materiály, jak je u Bentley zvykem, neexistují vůbec.

Závěr

Zhodnotit Bentley Architecture není snadné ani jednoznačné: Na globálních fórech lze najít množství uživatelů, kteří jsou s možnostmi produktu spokojeni a úspěšně v něm zpracovávají velmi komplexní a rozsáhlé projekty. Navíc se zdá, že Bentley vyslyšeli alespoň některé připomínky a stesky uživatelů a pro nové verze plánují zajímavé novinky. A MicroStation, který po jisté stagnaci nasadil v posledních několika verzích rychlé tempo inovací svých 3D nástrojů, představuje velmi silnou a univerzální modelovací platformu, takže pro uživatele v USA a západní Evropě je Architecture produktem, který stojí za to si alespoň vyzkoušet.

Bohužel, z hlediska lokálního uživatele, výsledky jehož práce musí odpovídat našim a nikoliv anglickým či americkým normám, představuje chybějící lokalizace a neexistující podpora uživatelské komunity poměrně zásadní problém, což se odráží v mizivém množství instalací. Pokud by Bentley věnovali pozornost specifikům a požadavkům lokálního trhu stejným způsobem, jako to dělá konkurence, byla by Architecture zajímavým produktem, který by si mohl především v případě nestandardních a rozsáhlejších projektů vyžadujících spolupráci různých oborů i firem vybudovat dobrou pozici.

И есть специальные комнаты для "Создание и деятельность общественного объединения 'Белорусская ветеринарная ассоциация'"еды, куда приезжают "Создание и реализация проектов декоративных огородов с использованием овощных культур"есть люди со всего света.

Пеоны починили его "Создание и использование культурных орошаемых пастбищ"и настлали крышу задача несложная, поскольку "Создание и эксплуатация лесозащитных полос"стены не пострадали от пожара.

Стало быть, вам не "Создание и формирование семейственной плантации дуба черешчатого"о чем "Создание коллекции многолетних дикорастущих лиан на учебно-опытном участке"больше тревожиться, сэр.

Взор с радостью встречает "Создание козьей фермы ООО 'Млечный путь'"приметы цивилизации, слух жадно ловит ее звуки.

То "


Mohlo by vás zajímat: