Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SCIA Engineer verze 17 – pro vyšší efektivitu práce

Autor článku: Josef Trubáček   
Středa, 07 Červen 2017 00:00

Tags: CAD | Scia | Scia Engineer | Stavebnictví

SCIA Engineer islustracniSCIA Engineer 17 jako hlavní release roku 2017 přináší uživatelům řadu nových funkcí a vylepšení, které využívají nejmodernější technologie, aby poskytly uživatelům SCIA Engineer vyšší rychlost, lepší efektivitu a celkovou přehlednost při běžné každodenní práci i při řešení výjimečně náročných projektů.

Vyšší rychlost, efektivita a přehlednost díky implementaci špičkových technologií

Novinky pokrývají pět oblastí: navrhování betonových konstrukcí, navrhování ocelových konstrukcí, interoperabilitu a BIM, zatížení a generátory zatížení a celkovou použitelnost softwaru.

Inovace jsou završeny splněním závazku SCIA přispívat ke spokojenosti uživatelů a verze 17 poprvé přináší funkce a vylepšení, které vybrali samotní uživatelé.

Navrhování betonových konstrukcí

Kompletní řešení pro navrhování betonových sloupů, nosníků, desek a stěn představující efektivní, logický a časově úsporný pracovní postup

V posledních letech se společnost SCIA zaměřuje na vývoj inovovaných funkcí pro navrhování železobetonu, které kombinují nejmodernější výpočtové metody, uživatelsky přívětivé prostředí, srozumitelnost prezentovaných výsledků a logický a plynulý pracovní postup podle Eurokódů.

Nový návrh výztuže v deskách a stěnách

SCIA Engineer 17 nabízí rychlý a spolehlivý výpočet nutných ploch výztuže pro desky, stěny a skořepiny v mezním stavu únosnosti. Navíc lze pro mezní stav použitelnosti vypočítat šířku trhlin, tak aby se zabránilo nadměrnému vzniku trhlin, které by mohly vážně ovlivnit vzhled i trvanlivost konstrukce.

Funkčnost zahrnuje:

 • Implementace pravidla „posunu“ podle EN 1992-1-1 pro pokrytí dodatečné tahové síly od vlivu smyku.
 • Výpočet staticky požadované podélné a smykové výztuže.
 • Modifikace požadované plochy výztuže podle konstrukčních zásad.
 • Zohlednění uživatelem předem zadané výztuže.
 • Automatický výpočet krytí betonu.
 • Automatický výpočet úhlu náhradní diagonály.

Nový návrh protlačení desky

Smykové protlačení je typ porušení, ke kterému dochází u železobetonových desek vystavených koncentrovaným zatížením (obvykle v místě připojení sloupu k desce).
Tento typ porušení je nebezpečný v tom, že před samotným selháním se neprojevují žádné viditelné příznaky.

V této verzi byly implementovány následující funkce:

 • Návrh a posudek smykové výztuže na protlačení dle EN 1992-1-1.
 • Výpočet smyku při protlačení stropních a základových desek.
 • Automatické rozpoznání pozice a tvaru oblasti protlačení desky sloupem.
 • Různé možnosti výpočtu součinitele β.

Normově závislé průhyby

Dlouhodobé průhyby, zejména u štíhlých nebo trhlinami porušených konstrukcí, mohou mít za následek poškození i nekonstrukčních prvků. Proto musí být co nejpřesněji zahrnuty do návrhu.

Ve SCIA Engineer 17 jsou k dispozici následující funkce související s tímto problémem:

 • Výpočet průhybů současně na prutových i plošných konstrukčních elementech.
 • Automatický výpočet součinitele dotvarování.
 • Automatické generování příslušné kombinace zatěžovacích stavů.
 • Zohlednění teoretické výztuže (nutné plochy) nebo skutečně zadané výztuže.
 • Kontrola průhybů v různých fázích výstavby.
 • Výpočet tuhosti konstrukčních elementů se zohledněním nelineárního vztahu napětí–přetvoření v betonu a výztuži.

SCIA Engineer 1

Navrhování ocelových konstrukcí

Ekonomický návrh, přehledné a snadno ověřitelné výstupy a vyšší rychlost výpočtu při posouzení ocelových konstrukcí

Posudek ocelových prutů ve SCIA Engineer 17 nabízí technologicky nové řešení rozšířené o několik nových funkcí. Nové řešení umožňuje navrhnout ekonomičtější profily díky implementaci doporučení vyplývajících z nedávného vědeckého výzkumu v oblasti klasifikace průřezů. Výstupní dokumentace je mnohem přehlednější a dostatečně jasná pro případné ověření posudku a jeho výsledků.

Nový nástroj pro klasifikaci průřezů dle EC3

Klasifikace průřezů pro posouzení ocelových konstrukcí byla zcela přepracována a nyní lze jakýkoliv průřez, který je rozumně aproximován střednicí a tloušťkou jednotlivých částí, přiřadit do jedné ze čtyř kategorií popsaných v EN 1993-1-1 (a EN 1993-1-2 v případě posouzení požární odolnosti).

Efektivní průřezové hodnoty dle EC3

Nejen tenkostěnné za studena tvářené průřezy vyžadují použití efektivních průřezových veličin. Nyní je k dispozici automatické stanovení efektivních průřezových hodnot pro jakýkoliv tvar – válcovaný za tepla nebo tvářený za studena, uzavřený nebo otevřený, definovaný v knihovnách průřezů nebo i obecný, graficky zadaný tenkostěnný průřez.

SEMI-COMP+ až 20% úspora hmotnosti prvků

Do posudků ocelových konstrukcí ve SCIA Engineer 17 byly zapracovány závěry projektu SEMI-COMP+, financovaného Evropským výzkumným fondem pro uhlí a ocel, které umožňují přizpůsobení mezních hodnot pro klasifikaci průřezů a interpolací odvozují únosnosti štíhlých průřezů spadajících do třídy 3.


Obr. 2 Princip metody SEMI-COMP+

Interoperabilita a BIM

Efektivní spolupráce s partnery, řešení problémů v reálném čase

Protože je BIM (Building Information Modeling) stále více akceptováno jako řešení efektivní spolupráce mezi partnery vytvářením a sdílením informací o stavebních projektech, SCIA dále rozšiřuje integraci SCIA Engineer do pracovních postupů BIM.

Revit a Allplan

Propojení s programem Revit ve SCIA Engineer 17 přináší vylepšení automatického mapování průřezů a materiálů i kvalitnější export zakřivených stěn s otvory.

Novinkou je také možnost spouštět SCIA Engineer přímo z programu Allplan.

bim+

V reakci na rostoucí poptávku po spolupráci prostřednictvím BIM mohou uživatelé SCIA Engineer nyní zdarma využít výhod Allplan portálu bim+. Mezi hlavní výhody patří:

 • Spolupráce v reálném čase a snadné sdílení modelů.
 • Registrace a sledování řešení problémů, správa úloh.
 • Systém revizí.

Zatížení a generátory zatížení

Snadno ověřitelná a univerzálnější automatická definice zatížení

Jedním z kritických a časově náročných kroků ve fázi tvorby výpočtového modelu je definice a aplikování zatížení. SCIA Engineer 17 obsahuje několik vylepšení i v této oblasti.

Roznášecí plochy pro přenos zatížení

Zatěžovací panely ve SCIA Engineer zjednodušují a výrazně urychlují zadávání zatížení. Díky nové metodě přenosu zatížení jsou roznášené plochy definovány metodou střech a SCIA Engineer 17 tak umožňuje snadné manuální ověření hodnot vygenerovaných liniových zatížení.

Parapety a převislé střechy ve 3D generátoru zatížení větrem

3D generátor zatížení větrem je komplexním nástrojem pro generování zatížení od větru působícího na budovy. Tento generátor byl rozšířen o automatickou detekci převislých střech. Generátor nyní také zohledňuje parapety, převislé stropy a volně stojící stěny.

Všeobecná použitelnost softwaru

Zvýšená efektivita při každodenní práci a lepší pochopení chování konstrukce díky novým rozšířeným možnostem zobrazení, širší mezinárodní uplatnění prostřednictvím dalších nových národních příloh Eurokódu a aktualizace US norem

SCIA Engineer vždy vynikal ve vývojových inovacích realizovaných prostřednictvím výzkumu, využitím zpětné vazby od zákazníků a začleněním pokročilých technologií. Kromě toho verze SCIA Engineer 17 přináší poprvé inovace, které vybrali kolektivně uživatelé v mezinárodním průzkumu provedeném koncem roku 2016.

Inovace zvolené uživateli softwaru

 • Lepší čitelnost textu v popiscích a výsledných hodnot ve 3D okně.
 • Možnost provést výpočet pouze pro vybrané zatěžovací stavy a/nebo kombinace.
 • Možnost exportu tabulek výsledků a vstupních dat do aplikace MS Excel jedním kliknutím.
 • Vylepšení vybraná přímo uživateli jsou doplněna dalšími novými funkcemi přidanými vývojovým týmem SCIA:
 • Obdoba funkce kopírovat formát z MS Office pro rychlé kopírování vlastností z jednoho prvku na druhý.
 • Spouštění funkcí v hlavním stromovém menu jedním kliknutím a rozšířená sada klávesových zkratek pro rychlejší a efektivnější práci.
 • A mnohé další...

Prezentace výsledků

Pro snadné vyhodnocení výsledků SCIA Engineer 17 představuje několik nových možností pro prezentaci výsledků výpočtů:

 • Legenda doprovází obrázky s výsledky jak na obrazovce, tak v Engineering Reportu.
 • Nové barevné styly pro průběhy výsledků na prutech.
 • Zobrazení skutečné obálky minima-maxima pro kombinace, vhodné zejména pro posudky.
 • Generování lineární kombinace z klíče kombinace lineární obálkové kombinace.
 • Rozšířená možnost zobrazení výsledků na hranách a v definovaných řezech plošných prvků.
 • Současné zobrazení výsledků pro uzlové a liniové reakce v jednom pohledu.
 • A mnohé další...


Obr. 3 Vykreslení výsledků na nosníku pomocí barevného diagramu

Engineering Report

Engineering Report ve verzi 17 nově nabízí:

 • Rychlé a spolehlivé vkládání velkých obrázků.
 • Jednoduchý způsob vkládání obsahu z aplikace MS Excel.
 • Rozšířené informace u grafických výsledků.

Obecná rozšíření posudků

 • Nově implementované národní přílohy Norska, Švédska, Dánska, Itálie, Španělska a Kypru.
 • Aktualizované knihovny materiálů pro britské, rakouské, irské a německé národní přílohy.
 • Kompletně aktualizované české národní přílohy EN 1993.
 • Výraznější indikace chyb, upozornění a poznámek v programu a v Engineering Reportu.

Návrh spřažených stropů

 • Vytvoření kombinací zatížení dle normového předpisu.
 • Implementace tuhých ramen do výpočtu spřažených desek.

US normy

 • Rozšířená funkčnost a vylepšený pracovní postup pro spřažené konstrukce dle ANSI/AISC 360-16 a AISI S100-16.
 • Aktualizace stávajících ocelářských norem ANSI/AISC 360-16 a AISI S100-16.

Ve verzi 17 rozšiřuje software SCIA Engineer opět svoje možnosti o nové funkce, rozšíření a vylepšení, umožňující dále zefektivnit každodenní práci statika.

Společnost SCIA je výrobce a distributor nejrozšířenějšího softwaru pro výpočty a posudky stavebních konstrukcí v České republice a na Slovensku – SCIA Engineer. Software SCIA Engineer představuje kompletní řešení pro výpočty a posudky konstrukcí dle Eurokódů a dalších mezinárodních norem.

www.scia.cz 
trubacek@scia.cz 


Mohlo by vás zajímat: