Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: CNC výroba | hyper­MILL | Open Mind | Software | VIR­TU­AL Ma­chi­ning

kv virtual machining-2203OPEN MIND pře­kle­nu­je me­ze­ru mezi CAM sys­témy a fy­zic­kým pro­stře­dím ob­rá­bě­cí­ho stro­je svým ře­še­ním hy­per­MILL VIR­TU­AL Ma­chi­ning, které je in­te­gro­va­ným sys­té­mem typu „vše v jed­nom“, jenž eli­mi­nu­je po­tře­bu růz­ných soft­wa­ro­vých ře­še­ní. Ma­pu­je všech­ny kroky vir­tu­ál­ně, čímž dává vý­rob­cům ab­so­lut­ní kon­t­ro­lu nad pro­ce­sem ob­rá­bě­ní.

Celý článek...

Tags: 3D CAD | Dassault Systemès | Ger­hard Schu­bert | případová studie | SolidWorks

Schubert-lightline-cartonpacker-2146Ně­mec­ká firma Ger­hard Schu­bert se od před­sta­ve­ní prv­ních ba­li­cích ro­bo­tů na světě v roce 1984 stala uzná­va­nou jed­nič­kou na trhu s ba­li­cí­mi stro­ji. Mezi tech­nic­ké mil­ní­ky z dílny této firmy patří vývoj ří­di­cí jed­not­ky ba­li­cí­ho stro­je, první vy­chys­tá­va­cí linka F44 pro vy­chys­tá­ní a uklá­dá­ní pro­duk­tů do pře­pra­vek, první ba­li­cí stroj s hor­ním pl­ně­ním in­sta­lo­va­ný na mon­táž­ní lince nebo první trans­port­ní robot.

Celý článek...

Tags: CNC | Obrábění | Siemens | Sinumeric | Sinumeric Cup | Soutěž | Studenti

Siemens Sinumeric-2143Ví­tě­zem 8. roč­ní­ku sou­tě­že Si­nu­me­rik Cup, jehož fi­ná­le pro­běh­lo 25. října v praž­ském sídle spo­leč­nos­ti Si­e­mens, se stal dvou­člen­ný tým stu­den­tů ze Střed­ní prů­mys­lo­vé školy v Je­se­ní­ku. Stu­den­ti Mi­roslav Juhaňák a Vik­tor Pe­ci­na zví­tě­zi­li pod ve­de­ním Ja­ro­sla­va Koldy. V sou­tě­ži se utka­lo 12 sou­těž­ních týmů ze střed­ních tech­nic­kých, stro­jí­ren­ských a prů­mys­lo­vých škol a od­bor­ných uči­lišť. Na dru­hém místě se umís­til tým ze Střed­ní­ho od­bor­né­ho uči­liš­tě v Do­mažli­cích a na místě tře­tím tým ze Sig­mun­do­vy střed­ní školy stro­jí­ren­ské v Lutí­ně.

Celý článek...

Tags: Allplan | BIM | openBIM | Precast | Prefabrikace | Produktivita | Stavebnictví | TIM

Planbar a Tim 2022 Hollow core-2143Spo­leč­nost All­plan ozná­mi­la 28. října 2021 ce­lo­svě­to­vé uve­de­ní svého no­vé­ho BIM soft­wa­ru pro pre­fab­ri­ka­ci. Plan­bar a Tim 2022 umožňující in­že­nýr­ským fir­mám a zá­vo­dům na vý­ro­bu pre­fab­ri­ká­tů kom­plex­ní způ­sob práce od po­čá­teč­ní­ho ná­vr­hu až po úspěš­nou re­a­li­za­ci na stav­bě. Soft­ware mění pra­vi­dla hry, pokud jde o zvy­šo­vá­ní efek­ti­vi­ty pre­fab­ri­ko­va­ných pro­jek­tů.

Celý článek...

Tags: Dotykové sondy | EMO Milán | Měření | Renishaw | RUP1

Renishaw RUP1-2140Po konci vy­u­ží­vá­ní le­ta­del Con­cor­de to vy­pa­da­lo, že se nad­zvu­ko­vé do­prav­ní stro­je do vzdu­chu jen tak ne­vrá­tí. Po téměř dva­ce­ti le­tech to však vy­pa­dá, že su­per­so­nic­ká do­pra­va může zažít dlou­ho oče­ká­va­ný co­me­back. Již ně­ko­lik le­tec­kých spo­leč­nos­tí ozná­mi­lo, že za­kou­pí nad­zvu­ko­vá le­ta­dla pro ko­merč­ní pře­pra­vu ces­tu­jí­cích. Je­jich vý­ro­ba bude možná díky nové ge­ne­ra­ci mě­ři­cích tech­no­lo­gií.

Celý článek...

Tags: C.O.R.E. | EMO 2021 | Group | Milán | United Grinding

CORE Visual United Grinding-2135Uni­ted Grin­ding Group, vý­rob­ce přes­ných stro­jů pro brou­še­ní, ero­do­vá­ní, la­se­ro­vá­ní, mě­ře­ní a kom­bi­no­va­né ob­rá­bě­ní, před­sta­vu­je na EMO 2021 v Mi­lá­ně re­vo­luč­ní no­vin­ku: Uni­ted Grin­ding C.O.R.E. (Cus­to­mer Ori­en­ted RE­vo­lu­ti­on). Každá ze zna­ček sku­pi­ny – Mägerle, Blohm, Jung, Stu­der, Schaudt, Mi­k­ro­sa, Wal­ter, EWAG a IRPD – bude po ruce, aby byly vi­dě­t no­vin­ky před­sta­ve­né ve­řej­nos­ti první den ve­letr­hu (4. října 2021 v po­led­ne míst­ní­ho času).

Celý článek...

Tags: CoroDrill | ESPRIT | Hluboké díry | Sandvik | Vrtání | Webinar

ESPRIT-vrtani hlubokych der-2135Prv­ní­ho září ve 20:00 CEST se týmy firem ESPRITSand­vik Co­ro­mant spojí, aby blíže uká­za­ly svá zdo­ko­na­le­ná ře­še­ní pro vr­tá­ní děr hlu­bo­kých, pro­tí­na­jí­cích se a příč­ných. Nové a in­tu­i­tiv­ní funk­ce do­stup­né v Espri­tu za­hr­nu­jí in­te­gro­va­né ovlá­da­cí prvky pro vr­tá­ní hlu­bo­kých děr, ob­rá­ce­né otá­če­ní a sprá­vu po­su­vu pro pro­tí­na­jí­cí se ot­vo­ry.

Celý článek...

Tags: 2021.08 | CAD/CAM | ModuleWorks | Obrábění | Software Components

Module Works-digitalmanufactoring-2134Mo­du­leWorks ozna­mu­je vy­dá­ní svých 2021.08 CAD/CAM softwarových komponent. Toto druhé le­toš­ní vy­dá­ní ob­sa­hu­je nové a vy­lep­še­né funk­ce v celé pro­duk­to­vé řadě, včet­ně no­vých funk­cí zlep­šu­jí­cích výkon pro ví­ce­o­sé ob­rá­bě­ní, 2osé ob­rá­bě­ní a Pri­me­Tur­ning.

Celý článek...

Tags: České dráhy | Hobby | lokomotivy | Osoblažka | Železnice

CD oprava lokomotivy-2134Je­di­ná úz­ko­roz­chod­ná dráha v pro­vo­zu Čes­kých drah a zá­ro­veň je­di­ná na Mo­ra­vě a ve Slez­sku, Tře­meš­ná ve Slez­sku – Osobla­ha, do­sta­ne do konce roku dru­hou mo­der­ni­zo­va­nou lo­ko­mo­ti­vu. Opra­ve­ný stroj získá nový motor splňující nej­no­věj­ší emis­ní normy, jeho skříň pak bude opra­ve­ná a do­sta­ne his­to­ric­ký nátěr. Dva­ce­ti­ki­lo­me­t­ro­vá dráha s roz­cho­dem pou­hých 760 mm je vý­znam­ným tu­ris­tic­kým lá­ka­dlem do Osoblaž­ské­ho vý­běž­ku.

Celý článek...

Tags: Automatizace | OnRobot | Robotika | Yo­koya­ma Kogyo

Yokoyama Kogyo RG2-2134OnRo­bot uvedl, že spo­leč­nost Yo­koya­ma Kogyo, ja­pon­ský vý­rob­ce z od­vět­ví au­to­mo­ti­ve, do­sá­hl s po­mo­cí ucho­po­va­če RG2 vý­znam­né úspo­ry ná­kla­dů při do­dr­že­ní vy­so­ké kva­li­ty pro­duk­tů a bez­peč­nos­ti práce. Spo­leč­nost zvo­li­la tech­no­lo­gii OnRo­bot jako ide­ál­ní do těs­ných pro­stor, s na­sta­vi­tel­ný­mi pa­ra­me­t­ry, a kom­pa­ti­bi­li­tou s ko­la­bo­ra­tiv­ní­mi ro­bo­ty ja­ké­ko­liv znač­ky.

Celý článek...

Tags: Automobilový průmysl | Ericsson | Ford | Hyperbat | Mercedes-Benz | Sítě 5G

Ericsson ford-engine-plant-velencia-spain-2133Au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl vy­tvá­ří téměř de­se­ti­nu HDP České re­pub­li­ky a na ex­por­tu naší země se po­dí­lí zhru­ba čtvr­ti­nou. Pří­pa­dy užití za­lo­že­né na tech­no­lo­gi­ích Erics­so­nu uka­zu­jí, jak ko­nek­ti­vi­ta proměňuje vý­rob­ny v chyt­ré to­vár­ny a zvy­šu­je tak je­jich pro­duk­ti­vi­tu i kon­ku­ren­ce­schop­nost v ne­jis­tých ča­sech. Jed­nou z nej­no­věj­ších apli­ka­cí tech­no­lo­gií Prů­mys­lu 4.0 v sek­to­ru au­to­mo­ti­ve je to­vár­na na mo­to­ry spo­leč­nos­ti Ford ve špa­něl­ské Va­len­cii.

Celý článek...

Tags: Dynamika | Kinematika | Motion | Sestavy | SolidWorks | Video

Solidworks motion-2133Kon­struk­té­ři musí plně ro­zu­mět ki­ne­ma­ti­ce a dy­na­mi­ce vý­rob­ků, které na­vr­hu­jí. Po­mo­cí So­lid­works Mo­ti­on mohou si­mu­lo­vat po­hyb­li­vé sou­čás­ti se­stav, čímž prak­tic­ky eli­mi­nu­jí po­tře­bu pro­to­ty­pů. Si­mu­la­ce po­hy­bu po­sky­tu­je kom­plet­ní kvan­ti­ta­tiv­ní in­for­ma­ce o ki­ne­ma­ti­ce se­sta­vy, včet­ně po­lo­hy, rych­los­ti a zrych­le­ní, spolu s dy­na­mi­kou všech sou­čás­tí po­hyb­li­vé­ho me­cha­nis­mu.

Celý článek...

Tags: Autodesk | Digitalizace | Firmy | Foresite | Průmysl | Výzkum

Autodesk vyzkum digitalizace---2133Pojem di­gi­ta­li­za­ce v čes­kých prů­mys­lo­vých fir­mách není vel­kou ne­zná­mou. Je­jich zá­stup­ci si stále více uvě­do­mu­jí její pří­no­sy a ne­po­stra­da­tel­nost pro úspěš­nou bu­douc­nost. Jak české spo­leč­nos­ti vní­ma­jí ino­va­ce a tren­dy Prů­mys­lu 4.0? Jaké vý­ho­dy v di­gi­ta­li­za­ci vidí a jakou roli v ino­va­cích hraje mo­ti­va­ce za­měst­nan­ců? Na to od­po­vě­děl uni­kát­ní vý­zkum re­a­li­zo­va­ný na za­čát­ku le­toš­ní­ho roku.

Celý článek...

Strana 1 z 42

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>