Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: CAD | CAD Schröer | Creo Piping | Izometrie | M4 ISO | M4 Plant | Potrubí | PTC

CAD Schroer M4 ISO-2245Chce­te-li rych­le a snad­no vy­rá­bět po­tru­bí, po­u­žij­te izo­me­t­rii po­tru­bí. Tyto spe­ci­a­li­zo­va­né prů­mys­lo­vé vý­kre­sy ob­sa­hu­jí všech­ny in­for­ma­ce po­třeb­né k do­ku­men­ta­ci a vý­ro­bě po­tru­bí. Ne­po­stra­da­tel­ný ná­stroj pro vý­ro­bu po­tru­bí. Ve stro­jí­ren­ství a pro­ces­ním in­že­nýr­ství stále exis­tu­je mnoho spo­leč­nos­tí, které při de­tail­ním zpra­co­vá­ní ná­vrhů po­tru­bí ručně vy­pra­co­vá­va­jí izo­me­t­ric­ké vý­kre­sy po­tru­bí.

Celý článek...

Tags: Automobilový průmysl | Inženýři | Skupina ZF | Strojírenství

Hannes 06 C-2244V Pol­sku a České re­pub­li­ce pro­bě­hl kva­li­ta­tiv­ní prů­zkum mezi in­že­ný­ry za­měst­na­ný­mi ve sku­pi­ně ZF, který zkou­mal svět je­jich pro­fes­ních hod­not, po­třeb a také je­jich vní­má­ní od­vět­ví a vizi jeho roz­vo­je. Prů­zkum s ná­zvem „In­že­ný­ři nové ge­ne­ra­ce a in­že­ný­ři v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu“ shr­nu­je hlav­ní po­stře­hy ze stu­die ZF, které doplňují ná­zo­ry HR i tech­no­lo­gic­kých ex­per­tů.

Celý článek...

Tags: AERO | Aerospace | L-159 | Letectví | T2X | Vodochody

Foto Aero Prototyp L-159 T2X ma za sebou zalet 3-2242Aero se sou­běž­ně s pod­po­rou a údrž­bou stá­va­jí­cích stro­jů L-159 vě­nu­je mo­der­ni­za­ci jeho schop­nos­tí, jejíž hlav­ním cílem je po­skyt­nout le­toun, který splní ná­roč­né pod­mín­ky bo­jo­vé­ho vý­cvi­ku pi­lo­tů pro le­tou­ny 5. ge­ne­ra­ce. Mi­nu­lý týden po čtyřech le­tech in­ten­ziv­ní práce vzlé­tl z le­tiš­tě ve Vodo­cho­dech pro­to­typ (de­mon­strá­tor) s ozna­če­ním L-159 T2X. Jde o le­toun, na kte­rém in­že­ný­ři zkou­ší nové avi­o­nic­ké sys­témy a klí­čo­vé kon­strukč­ní prvky.

Celý článek...

Tags: BIG KAISER | Sklíčidla | Strojírenství | Tepelné smršťování | Upí­na­če forem

BIG KAISER MoldChuck-2238Big Kai­ser před­sta­vu­je svou nej­no­věj­ší řadu přes­ných upí­na­čů nástrojů, které ne­vy­ža­du­jí po­u­ži­tí te­pel­né­ho smrš­ťo­vá­ní pro udr­že­ní po­lo­hy. To zna­me­ná, že sklí­či­dla jsou eko­lo­gič­těj­ší al­ter­na­ti­vou kon­ku­renč­ních vý­rob­ků, pro­to­že k upnu­tí ná­stro­jů není za­po­tře­bí ener­gie, a také se snad­ně­ji po­u­ží­va­jí. Není po­tře­ba další drahý stroj na smrš­ťo­vá­ní tep­lem, což šetří místo i pe­ní­ze.

Celý článek...

Tags: Automatizace | Bec­kho­ff Au­to­mati­on | Bec­kho­ff Road­show | IPC | TwinCAT

Beckhoff roadshow-2234Spo­leč­nost Bec­kho­ff Au­to­mati­on zve zá­jem­ce na další roč­ník Bec­kho­ff Road­show. Jako každý rok před­sta­ví ak­tu­ál­ní hard­wa­ro­vé i soft­wa­ro­vé no­vin­ky ve svém port­fo­liu a mnoho dal­ších za­jí­ma­vos­tí. Na všech za­stáv­kách Road­show budou ces­to­vat trans­port­ní sys­témy Bec­kho­ff – XPla­nar: pla­nár­ní trans­port­ní sys­tém až se 6 stup­ni vol­nos­ti a XTS: li­ne­ár­ní trans­port­ní sys­tém s ši­ro­kou šká­lou mož­nos­tí ge­o­me­t­rie dráhy.

Celý článek...

Tags: ConSus ANT | EuroBLECH | Recyklace abraziva | Řezání vodním paprskem | Veletrhy

ConSus-ANT ARU-with-drying-2233Na ve­letr­hu Euro­BLECH 2022 (Han­no­ver, 25.–28. října, hala 12, stá­nek H85) před­sta­ví spo­leč­nost Con­Sus ANT mí­cha­cí jed­not­ku bru­si­va Con­Sus, která nyní umo­ž­ňu­je také kon­ti­nu­ál­ní pro­ces vodní abra­ziv­ní suspen­ze (WAS) v ob­rá­bě­cím prů­mys­lu. Kromě toho spe­ci­a­lis­ta na sta­ci­o­nár­ní ře­zá­ní vod­ním pa­prskem před­sta­ví novou recyk­lač­ní jed­not­ku abra­zi­va ARU pro ener­ge­tic­ky účin­nou a eko­lo­gic­kou recyk­la­ci na­sa­ze­né­ho abra­zi­va.

Celý článek...

Tags: HIGH QA | Kvalita | Výroba | Webinar

High QA-webinar-2233Webi­nář spo­leč­nos­ti High QA na téma In­te­gra­ce kva­li­ty do vý­ro­by, který pro­bě­hl ve čtvr­tek 11. srpna, je nyní k dis­po­zi­ci na vy­žá­dá­ní. Po­dí­vej­te se na tento webi­nář na vy­žá­dá­ní a zjis­tě­te, jak in­te­gro­vat kva­li­tu do vý­rob­ní­ho pro­ce­su. Na tomto webi­ná­ři uvi­dí­te au­to­ma­ti­za­ci kon­t­rol­ních listů v pro­ce­su, ze­fek­tiv­ně­ní sběru dat v dílně, oka­mži­tou ana­lý­zu a vy­ka­zo­vá­ní dat, za­čle­ně­ní dat z dílny do sys­té­mu AS9102 FAIR (zprá­va o první dílčí kon­t­ro­le) a to, jak zís­kat data z dílny v re­ál­ném čase.

Celý článek...

Tags: CNC | FACTORY 4.0 | Hyundai Wia | KF-II | Obráběcí stroje | Profika

Profika-KF5600II-2230Spo­leč­nost Pro­fi­ka, vý­hrad­ní de­a­ler CNC stro­jů Hy­un­dai Wia pro tu­zem­ský trh, do­vez­la do Česka nej­no­věj­ší řadu ob­rá­bě­cích cen­ter od této ji­ho­ko­rej­ské znač­ky. Ver­ti­kál­ní cen­t­ra jsou ur­če­na k přes­né­mu a tu­hé­mu ob­rá­bě­ní. Sa­mo­zřej­mos­tí je mož­nost im­ple­men­ta­ce do mo­der­ních sítí FAC­TO­RY 4.0, které do­vo­lu­jí ne­pře­tr­ži­tou kon­t­ro­lu kva­li­ty, pro­ce­su i eko­no­mi­ky vý­ro­by.

Celý článek...

Tags: 3D textilie | Nanovlákna | NCK Strojírenství | Robotické systémy | TA ČR

NCK Strojirenstvi-2228Stro­je na vý­ro­bu na­no­vlá­ken či 3D tex­ti­lií, me­di­cín­ské tech­no­lo­gie a ky­ber­ne­tic­ké nebo ro­bo­tic­ké sys­témy. Všech­na tato chyt­rá ře­še­ní jsou pouze stříp­ky po­kro­či­lé­ho stro­jí­ren­ství. Ná­rod­ní cen­t­rum kom­pe­ten­ce Stro­jí­ren­ství (NCK Stro­jí­ren­ství) je jed­ním z pro­jek­tů pod­po­ře­ných TA ČR, který před­sta­vu­je uni­kát­ní spo­lu­prá­ci 29 part­ne­rů z řad špi­ček čes­ké­ho stro­jí­ren­ství.

Celý článek...

Tags: ballbar | Diagnostika | Elektromobilita | Kalibrace | Renishaw | Strojírenství

Pyramida produktivniho procesu-Petr Kurdiovsky-2227Kdo ka­libru­je, ten vy­rá­bí přes­ně­ji, rych­le­ji a beze zmet­ků. V řadě firem to ale vy­pa­dá, že dříve nebo poz­dě­ji strá­ví více času opra­va­mi či se­ři­zo­vá­ním stro­jů a pro­duk­cí zmet­ků. Týká se to zejmé­na firem, které budou do­dá­vat sou­část­ky pro elek­tro­au­ta. Mo­der­ní po­je­tí ka­lib­ra­ce navíc po­má­há kom­pen­zo­vat ne­do­sta­tek od­bor­ně kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ní­ků.

Celý článek...

Tags: Akvizice | Frezite | Fúze | Investoři | Prodeje | Produkty | Sandvik | Služby

ferramentas-customizadas-2226San­dvik po­de­psal do­ho­du o pře­vze­tí 100% po­dí­lu na zá­klad­ním ka­pi­tá­lu por­tu­gal­ské spo­leč­nos­ti Fre­zi­gest, SGPS („Fre­zi­te“). Na­bíd­ka spo­leč­nos­ti Fre­zi­te se sklá­dá pře­de­vším z po­ly­krys­ta­lic­kých di­a­man­to­vých ná­stro­jů (PCD) vy­rá­bě­ných na za­káz­ku pro apli­ka­ce v kovu a dřevě, s pů­sob­nos­tí v seg­men­tech au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu, vše­o­bec­né­ho stro­jí­ren­ství a le­tec­tví.

Celý článek...

Tags: CAM ESPRIT | CHEC­Kit­B4 | CNC | Obráběcí stroje | Open House | Profika

POH30-2022-2223Spo­leč­nost Pro­fi­ka zve zá­kaz­ní­ky na ju­bi­lej­ní Pro­fi­ka Open House 2022, který se bude konat 15. červ­na 2022 od 9 do 16 hodin v sídle firmy – Prů­mys­lo­vá 1006, Be­nát­ky nad Ji­ze­rou. Mohou se těšit na ro­bo­tic­ké buňky vy­vi­nu­té Pro­fi­kou a na sou­čas­né CNC ob­rá­bě­cí stro­je. Budou pří­tomni tech­ni­ci od CNC stro­jů, ná­stro­jů, upí­na­čů, NC ro­bo­tic­kých stolů, řez­ných ka­pa­lin a pří­slu­šen­ství k CNC ob­rá­bě­cím stro­jům.

Celý článek...

Tags: CNC | PIMPEL | TPV | Výroba | Webinar

Pimpel-TPV-2223Pří­pra­va CNC vý­ro­by za­bí­rá spous­tu času, po­dí­vej­te se ve webi­ná­ři firmy Pim­pel, jak od­po­vě­dět na 3 zá­klad­ní otáz­ky: Jaký stroj? Jaké ná­stro­je? Jaké upí­ná­ní? 3D dy­na­mic­ké pro­stře­dí di­gi­tál­ní­ho stro­je bez po­tře­by zna­los­tí pro­gra­mo­vá­ní umož­ní na­chys­tat a ve­ri­fi­ko­vat dů­le­ži­té části pří­pra­vy pro pro­gra­mo­vá­ní.

Celý článek...

Strana 1 z 44

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>