Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: 2021 SP2 | CAM | Obrábění | Sim5x | SolidCAM | Toolkit

SolidCAM-21-PR2-2125So­lid­CAM 2021 SP2 byl vydán všem zá­kaz­ní­kům So­lid­CAM s aktivním před­plat­ným. Nej­vý­kon­něj­ší vy­dá­ní So­lid­CAM 2021 před­sta­vu­je novou ta­bul­ku ná­stro­jů – Tool­Kit (zvláš­tě dů­le­ži­tou pro zá­kaz­ní­ky se sou­struž­nic­ko-fré­zo­va­cí­mi stro­ji a také stro­ji Swiss-Type), nové ope­ra­ce Sim5X včet­ně Edge Bre­a­king a Edge Tri­m­ming, stej­ně jako mnoho vy­lep­še­ní růz­ných CAM mo­du­lů So­lid­CA­Mu.

Celý článek...

Tags: CAD/CAM | GD&T | MBD | Renishaw | Verisurf | Verze 2021

verisurf-revo-2122Ve­ri­surf Soft­ware ozna­mu­je nové vy­dá­ní soft­wa­ru Ve­ri­surf 2021. Před více než 25 lety byl Ve­ri­surf první spo­leč­nos­tí, která vy­vi­nu­la soft­ware na bázi PC, který do­ká­zal po­rov­nat mě­ře­ní fy­zic­kých dílů s po­vr­chem CAD mo­de­lu. Dnes Ve­ri­surf pře­kra­ču­je oče­ká­vá­ní prů­mys­lu a zá­kaz­ní­ků v ob­las­ti au­to­ma­ti­za­ce mě­ře­ní a kon­t­rol, na­vr­že­né pro dneš­ní vý­rob­ní pod­nik – od po­ža­dav­ků Bo­ein­gu na de­fi­ni­ci di­gi­tál­ních pro­duk­tů až po PTB a NIST.

Celý článek...

Tags: CAM | ESPRIT | Smart Manufacturing | Virtual Open House

image SM virtual event--2122Éra di­gi­tál­ní vý­ro­by je tady a ESPRIT chce vaší dílně po­mo­ci udr­žet ná­skok před kon­ku­ren­cí. Po­slá­ním ESPRI­Tu je od­bor­ně ovlá­dat CNC ob­rá­bě­cí stro­je a chce vám uká­zat, jak to dělá. Ne­nech­te si ujít pří­le­ži­tost a při­poj­te se od 14. do 16. červ­na na 3den­ní vir­tu­ál­ní akci Smart Ma­nu­factu­ring Vir­tu­al Open House, kde se do­zví­te více o ESPRIT CAMu a dal­ších špič­ko­vých tech­no­lo­gi­ích.

Celý článek...

Tags: Du­re­than Po­ly­a­mid | IBS Fil­tran | Lanxess | Materiály | Olejové vany | PA6 | Vstřikování

LANXESS olejova vana-2121Ole­jo­vá vana po­u­ží­va­ná u špič­ko­vých pře­vo­do­vek au­to­mo­bi­lů je vy­ro­be­ná z pro­duk­tu Du­re­than Po­ly­a­mid PA6 od spo­leč­nos­ti La­nxess. Po­ly­a­mi­dy totiž opro­ti oce­lo­vé­mu ple­chu či tla­ko­vě li­té­mu hli­ní­ku na­bí­ze­jí řadu výhod. V rámci lehké kon­struk­ce a funkč­nos­ti sni­žu­jí ná­kla­dy a umožňují i fle­xi­bi­li­tu z hle­dis­ka de­sig­nu. Zejmé­na po­ly­a­mid 66 proto v po­sled­ních le­tech našel ši­ro­ké vy­u­ži­tí při sé­ri­o­vé vý­ro­bě těch­to vel­kých vstři­ko­va­ných dílů.

Celý článek...

Creo ParametricCreo Parametric je jedním z nejpropracovanějších CAD řešení, která využívají nejúspěšnější firmy po celém světě. Autorem tohoto řešení je firma PTC, která již desítky let udává trendy ve vývoji a směřování CAD technologií. V následujících řádcích se vám pokusím představit některé klíčové funkce, které jsou součástí balíku Creo Design Essentials.

Celý článek...

Tags: Advanced Engineering | Altair | ATCx | CAE | Konference | on-line | Pozvánka | Strojírenství

ATCx Industrial-Machinery--2115Advan­ced En­gi­nee­ring zve všech­ny zá­jem­ce na vir­tu­ál­ní se­tká­ní v rámci Al­tair Tech­no­lo­gy Con­fe­ren­ce ve stře­du 14. dubna 2021 od 14:00 do 17:00 hodin. ATCx Di­gi­tal Trans­for­mati­on for In­dustrial Ma­chi­ne­ry se bude za­bý­vat té­ma­tem di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce ve stro­jí­ren­ství, vý­vo­jem vý­rob­ních stro­jů a za­ří­ze­ní z po­hle­du CAE si­mu­la­cí, vir­tu­ál­ních pro­to­ty­pů, sys­té­mo­vé­ho mo­de­lo­vá­ní, di­gi­tál­ních dvoj­čat a vy­u­ži­tí umělé in­te­li­gen­ce.

Celý článek...

Tags: CAM | CNC | ESPRIT | KME | Webinar

ESPRIT CAM-KME Hero-2113V dneš­ním rych­le se roz­ví­je­jí­cím vý­rob­ním pro­stře­dí je zá­sad­ní vy­tě­žit ze svého za­ří­ze­ní co nej­vyš­ší efek­ti­vi­tu. 25. břez­na ve 19 hodin na­še­ho času se do­zví­te, co KME CNC na­bí­zí – nej­kom­plex­něj­ší řadu upí­na­cích věží, otoč­ných čepů a 4/5osých otoč­ných stolů. Navíc uvi­dí­te, jak ESPRIT a KME spo­lu­pra­cu­jí na do­dáv­kách ho­to­vých ře­še­ní, díky nimž budou vaše ob­rá­bě­cí stro­je schop­něj­ší vy­rá­bět vše na­jed­nou.

Celý článek...

Tags: Advanced Engineering | Altair | CAE | Konference | on-line | Simulace

Altair ATCx-2112Advan­ced En­gi­nee­ring zve na další vir­tu­ál­ní se­tká­ní, ten­to­krát na téma vý­vo­je po­ho­nů elek­tro­mo­bi­lů – zku­še­nos­ti s vý­vo­jem, ná­vr­ho­vé stra­te­gie a po­stu­py s vy­u­ži­tím CAE tech­no­lo­gií. Po re­gis­tra­ci mů­že­te zdar­ma sle­do­vat v úterý 30. bře­z­­na 2021 od 10:00 do 14:00 hodin (nebo poz­dě­ji ze zá­zna­mu) kon­fe­ren­ci ATCx Dri­ving In­no­vati­on in Elect­ric Power­train.

Celý článek...

Tags: Automatizace | Hardware | Obalový průmysl | OnRobot | Robotika | Uchopovače | VGC10

Designed Mouldings VGC10 image 4-2107OnRo­bot, ve­dou­cí do­da­va­tel uce­le­né řady ro­bo­tic­kých ná­stro­jů pro ko­la­bo­ra­tiv­ní apli­ka­ce, uvedl, že De­signed Moul­dings, aus­tral­ská spo­leč­nost spe­ci­a­li­zu­jí­cí se na vstři­ko­vá­ní plas­tů a vý­ro­bu plas­to­vých uzá­vě­rů a těs­ně­ní pro oba­lo­vý prů­my­sl, zkrá­ti­la dobu vý­rob­ní­ho cyklu a zvý­ši­la svoji pro­duk­ti­vi­tu díky pod­tla­ko­vé­mu ucho­po­va­či VGC10.

Celý článek...

Tags: Integrator | Portal | Robot Library | Robotika | Siemens | SIMATIC | TIA

Siemens Simatic Robot Library-2103Spo­leč­nost Si­e­mens roz­ši­řu­je mož­nos­ti TIA (To­tally In­te­gra­ted Au­to­mati­on) por­tá­lu pro ob­last prů­mys­lo­vých ro­bo­tů a před­sta­vu­je novou funk­ci – uni­ver­zál­ní kni­hov­nu Si­ma­tic Robot Lib­ra­ry – v kon­cep­tu Si­ma­tic Robot In­te­gra­tor, která na­hra­zu­je před­cho­zí knihov­ny pro jed­not­li­vé vý­rob­ce. Nová funk­ce vznik­la v úzké spo­lu­prá­ci s vý­rob­ci prů­mys­lo­vých ro­bo­tů ABB Ro­bo­tics, Comau, Epson, Fanuc, Ka­wa­sa­ki Ro­bo­tics, KUKA, Pa­na­so­nic In­dust­ry, Stäubli, Techman Robot, Ya­ma­ha a Yaska­wa.

Celý článek...

Tags: Jan Bezdíček | ovládání | R&D | Rockwell Automation | Továrny

Rockwell Automation-2050Di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce vý­ro­by umožňuje již dnes pří­stup k in­for­ma­cím z pro­vo­zu od­kud­ko­liv a v pod­sta­tě z ja­ké­ho­ko­li „chyt­ré­ho” za­ří­ze­ní při­po­je­né­ho k in­ter­ne­tu. Do­kon­ce je možné i au­to­ma­ti­zo­va­né pro­vo­zy na dálku spra­vo­vat a řídit. Au­to­ma­ti­zo­va­né a di­gi­ta­li­zo­va­né vý­rob­ní pro­vo­zy po­sky­tu­jí znač­né množ­ství dat a in­for­ma­cí, které lze po­měr­ně jed­no­du­še vy­u­žít k zís­ká­ní pře­hle­du o ak­tu­ál­ním stavu vý­ro­by. Toto je dů­le­ži­té zejmé­na z po­hle­du ma­nage­men­tu a ser­vi­su, který může, i pro­střed­nic­tvím te­le­fo­nu nebo table­tu při­po­je­né­ho k in­ter­ne­tu, kdy­ko­liv a kde­ko­liv zjis­tit, zdali vý­rob­ní za­ří­ze­ní, pra­cu­je či ni­ko­li – a pokud ano, s jakou efek­ti­vi­tou či pro­voz­ní­mi pa­ra­me­t­ry.

Celý článek...

Tags: Claudius Peters | Generativní navrhování | Inovace | Strojírenství | Výroba

Thomas Nagel, provozní a digitální ředitel firmy Claudius Peters ve firemním sídle v Buxtehude poblíž německého Hamburku.No­vé tech­no­lo­gie pro vý­voj pro­duk­tů při­pra­vu­jí sto­le­tou fir­mu na bu­douc­nost vý­ro­by. Vý­rob­ce stro­jů na zpra­co­vá­vá­ní syp­kých ma­te­ri­á­lů se 113­le­tou his­to­rií, Clau­di­si­us Peters, pro­chá­zí pře­mě­nou na di­gi­tál­ní fir­mu 21. sto­le­tí. Ge­ne­ra­tiv­ní ná­vrh při­ná­ší do fir­my zá­sad­ní změ­nu a ra­di­kál­ně od­liš­ný pří­stup k na­vr­ho­vá­ní a op­ti­ma­li­za­ci pro­duk­tů. Ta­to tech­no­lo­gie ob­vyk­le sou­vi­sí s 3D tis­kem a fir­ma je­jím za­ve­de­ním do tra­dič­ních vý­rob­ních po­s­tu­pů do­ká­že na tr­hu, kde níz­ká ce­na hra­je dů­le­ži­tou ro­li, na­bí­zet pro­duk­ty s men­ší­mi vý­rob­ní­mi ná­kla­dy. Ge­ne­ra­tiv­ní ná­vrh v těž­ké stro­jí­ren­ské vý­ro­bě po­má­há sni­žo­vat ná­kla­dy na ma­te­ri­ál a ener­gie a zkra­co­vat do­da­cí lhů­ty, tak­že je Clau­di­us Peters v mě­ní­cích se ča­sech kon­ku­ren­ce­schop­něj­ší.

Celý článek...

Tags: Gary Vermeer | PDM | SolidWorks | Strojírenství | Vermeer Corporation

V ro­ce 1939 na­vr­hl a vy­ro­bil 21le­tý far­mář Gary Ver­meer, člo­věk s váš­ní dě­lat vě­ci lé­pe, rych­le­ji a snad­ně­ji, ka­bi­nu pro trak­tor John Deere. Za­tím­co ji­ní far­má­ři mrz­li vy­sta­ve­ni vli­vům po­vě­tr­nos­ti, když br­zy na ja­ře ob­dě­lá­va­li po­le v Io­wě, Ver­meer zůs­tal ve své prů­kop­nic­ké ka­bi­ně v tep­le. V ro­ce 1943 vy­na­le­zl Ver­meer me­cha­nic­ké zve­da­cí za­ří­ze­ní val­ní­ku, kte­ré vý­raz­ně us­nad­ni­lo vy­klád­ku ku­ku­ři­ce z mno­ha fa­rem, a far­má­ři z ji­ných ob­las­tí ta­ko­vé vy­klá­pě­cí za­ří­ze­ní sa­mi žá­da­li. Aby ty­to po­ža­dav­ky spl­nil, za­lo­ži­li Gary Ver­meer a je­ho bra­tra­nec Ralph v ro­ce 1948 spo­leč­nost Ver­meer Cor­po­ra­tion, ny­ní svě­to­vé­ho vý­rob­ce stro­jů a za­ří­ze­ní pro ze­mě­děl­ství, bio­ma­su, pé­či o stro­my, kra­ji­nu, re­cy­kla­ci, les­nic­tví, ve­řej­né služ­by, pro­duk­to­vo­dy a tě­žeb­ní tr­hy, s mož­nos­tí si stro­je pou­ze pro­naj­mout.

Celý článek...

Strana 1 z 41

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>