Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: C.O.R.E. | EMO 2021 | Group | Milán | United Grinding

CORE Visual United Grinding-2135Uni­ted Grin­ding Group, vý­rob­ce přes­ných stro­jů pro brou­še­ní, ero­do­vá­ní, la­se­ro­vá­ní, mě­ře­ní a kom­bi­no­va­né ob­rá­bě­ní, před­sta­vu­je na EMO 2021 v Mi­lá­ně re­vo­luč­ní no­vin­ku: Uni­ted Grin­ding C.O.R.E. (Cus­to­mer Ori­en­ted RE­vo­lu­ti­on). Každá ze zna­ček sku­pi­ny – Mägerle, Blohm, Jung, Stu­der, Schaudt, Mi­k­ro­sa, Wal­ter, EWAG a IRPD – bude po ruce, aby byly vi­dě­t no­vin­ky před­sta­ve­né ve­řej­nos­ti první den ve­letr­hu (4. října 2021 v po­led­ne míst­ní­ho času).

Celý článek...

Tags: CoroDrill | ESPRIT | Hluboké díry | Sandvik | Vrtání | Webinar

ESPRIT-vrtani hlubokych der-2135Prv­ní­ho září ve 20:00 CEST se týmy firem ESPRITSand­vik Co­ro­mant spojí, aby blíže uká­za­ly svá zdo­ko­na­le­ná ře­še­ní pro vr­tá­ní děr hlu­bo­kých, pro­tí­na­jí­cích se a příč­ných. Nové a in­tu­i­tiv­ní funk­ce do­stup­né v Espri­tu za­hr­nu­jí in­te­gro­va­né ovlá­da­cí prvky pro vr­tá­ní hlu­bo­kých děr, ob­rá­ce­né otá­če­ní a sprá­vu po­su­vu pro pro­tí­na­jí­cí se ot­vo­ry.

Celý článek...

Tags: 2021.08 | CAD/CAM | ModuleWorks | Obrábění | Software Components

Module Works-digitalmanufactoring-2134Mo­du­leWorks ozna­mu­je vy­dá­ní svých 2021.08 CAD/CAM softwarových komponent. Toto druhé le­toš­ní vy­dá­ní ob­sa­hu­je nové a vy­lep­še­né funk­ce v celé pro­duk­to­vé řadě, včet­ně no­vých funk­cí zlep­šu­jí­cích výkon pro ví­ce­o­sé ob­rá­bě­ní, 2osé ob­rá­bě­ní a Pri­me­Tur­ning.

Celý článek...

Tags: České dráhy | Hobby | lokomotivy | Osoblažka | Železnice

CD oprava lokomotivy-2134Je­di­ná úz­ko­roz­chod­ná dráha v pro­vo­zu Čes­kých drah a zá­ro­veň je­di­ná na Mo­ra­vě a ve Slez­sku, Tře­meš­ná ve Slez­sku – Osobla­ha, do­sta­ne do konce roku dru­hou mo­der­ni­zo­va­nou lo­ko­mo­ti­vu. Opra­ve­ný stroj získá nový motor splňující nej­no­věj­ší emis­ní normy, jeho skříň pak bude opra­ve­ná a do­sta­ne his­to­ric­ký nátěr. Dva­ce­ti­ki­lo­me­t­ro­vá dráha s roz­cho­dem pou­hých 760 mm je vý­znam­ným tu­ris­tic­kým lá­ka­dlem do Osoblaž­ské­ho vý­běž­ku.

Celý článek...

Tags: Automatizace | OnRobot | Robotika | Yo­koya­ma Kogyo

Yokoyama Kogyo RG2-2134OnRo­bot uvedl, že spo­leč­nost Yo­koya­ma Kogyo, ja­pon­ský vý­rob­ce z od­vět­ví au­to­mo­ti­ve, do­sá­hl s po­mo­cí ucho­po­va­če RG2 vý­znam­né úspo­ry ná­kla­dů při do­dr­že­ní vy­so­ké kva­li­ty pro­duk­tů a bez­peč­nos­ti práce. Spo­leč­nost zvo­li­la tech­no­lo­gii OnRo­bot jako ide­ál­ní do těs­ných pro­stor, s na­sta­vi­tel­ný­mi pa­ra­me­t­ry, a kom­pa­ti­bi­li­tou s ko­la­bo­ra­tiv­ní­mi ro­bo­ty ja­ké­ko­liv znač­ky.

Celý článek...

Tags: Automobilový průmysl | Ericsson | Ford | Hyperbat | Mercedes-Benz | Sítě 5G

Ericsson ford-engine-plant-velencia-spain-2133Au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl vy­tvá­ří téměř de­se­ti­nu HDP České re­pub­li­ky a na ex­por­tu naší země se po­dí­lí zhru­ba čtvr­ti­nou. Pří­pa­dy užití za­lo­že­né na tech­no­lo­gi­ích Erics­so­nu uka­zu­jí, jak ko­nek­ti­vi­ta proměňuje vý­rob­ny v chyt­ré to­vár­ny a zvy­šu­je tak je­jich pro­duk­ti­vi­tu i kon­ku­ren­ce­schop­nost v ne­jis­tých ča­sech. Jed­nou z nej­no­věj­ších apli­ka­cí tech­no­lo­gií Prů­mys­lu 4.0 v sek­to­ru au­to­mo­ti­ve je to­vár­na na mo­to­ry spo­leč­nos­ti Ford ve špa­něl­ské Va­len­cii.

Celý článek...

Tags: Dynamika | Kinematika | Motion | Sestavy | SolidWorks | Video

Solidworks motion-2133Kon­struk­té­ři musí plně ro­zu­mět ki­ne­ma­ti­ce a dy­na­mi­ce vý­rob­ků, které na­vr­hu­jí. Po­mo­cí So­lid­works Mo­ti­on mohou si­mu­lo­vat po­hyb­li­vé sou­čás­ti se­stav, čímž prak­tic­ky eli­mi­nu­jí po­tře­bu pro­to­ty­pů. Si­mu­la­ce po­hy­bu po­sky­tu­je kom­plet­ní kvan­ti­ta­tiv­ní in­for­ma­ce o ki­ne­ma­ti­ce se­sta­vy, včet­ně po­lo­hy, rych­los­ti a zrych­le­ní, spolu s dy­na­mi­kou všech sou­čás­tí po­hyb­li­vé­ho me­cha­nis­mu.

Celý článek...

Tags: Autodesk | Digitalizace | Firmy | Foresite | Průmysl | Výzkum

Autodesk vyzkum digitalizace---2133Pojem di­gi­ta­li­za­ce v čes­kých prů­mys­lo­vých fir­mách není vel­kou ne­zná­mou. Je­jich zá­stup­ci si stále více uvě­do­mu­jí její pří­no­sy a ne­po­stra­da­tel­nost pro úspěš­nou bu­douc­nost. Jak české spo­leč­nos­ti vní­ma­jí ino­va­ce a tren­dy Prů­mys­lu 4.0? Jaké vý­ho­dy v di­gi­ta­li­za­ci vidí a jakou roli v ino­va­cích hraje mo­ti­va­ce za­měst­nan­ců? Na to od­po­vě­děl uni­kát­ní vý­zkum re­a­li­zo­va­ný na za­čát­ku le­toš­ní­ho roku.

Celý článek...

Tags: CNC | G-kódy | GoProbe | mobilní aplikace | Renishaw | Sondy

GoProbe aplikace Renishaw-2-2132CNC ob­rá­bě­cí stro­je jsou běž­ným vý­rob­ním ná­stro­jem ve vět­ši­ně prů­mys­lo­vých pod­ni­ků. Umožňují efek­tiv­ní vý­ro­bu stále slo­ži­těj­ších a přes­něj­ších dílů. Vy­u­ži­tí všech mož­nos­tí těch­to su­per­stro­jů však brzdí ne­do­sta­tek kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ní­ků. Řada firem proto řeší otáz­ku, jak rych­le vy­ško­lit ob­slu­hu mo­der­ních stro­jů. Tra­dič­ní způ­so­by pro­gra­mo­vá­ní po­mo­cí G-kódů totiž vy­ža­du­jí ur­či­tou úroveň zna­los­tí, které ně­kte­ří pra­cov­ní­ci ne­ma­jí a nejsou schop­ni je v do­sta­teč­ně krát­kém čase vstře­bat.

Celý článek...

Tags: 3DEXPERIENCE | Manage | Na­vr­ho­vá­ní | So­li­dworks | Stro­jí­ren­ská tech­ni­ka

SOLIDWORKS-2129Po­dí­vej­me se, jak So­li­dworks zjed­no­du­šu­je na­vr­ho­vá­ní stro­jí­ren­ské tech­ni­ky. Na videu mů­že­me sle­do­vat kon­struk­té­ry se So­li­dworks živě od žá­dosti o před­běž­nou na­bíd­ku až po ko­neč­né do­dá­ní. Právě při­šla žá­dost o před­běž­nou na­bíd­ku (RFP) a Brian, pro­jek­to­vý ma­na­žer týmu, se hor­li­vě pustí do plá­no­vá­ní stra­te­gie na zís­ká­ní to­ho­to pro­jek­tu. Zá­kaz­ník se snaží roz­ší­řit mož­nos­ti au­to­ma­ti­za­ce svého ma­ni­pu­lač­ní­ho sys­té­mu typu pick & place (vy­brat a umís­tit).

Celý článek...

Citizen Laser machine-2128Eco­no­my Spring & Stam­ping je vý­rob­cem přes­ných a za­káz­ko­vých forem drátu, ko­vo­vých vý­lis­ků, vi­nu­tých pru­žin, trub­ko­vých kom­po­nen­tů a se­stav vý­rob­ků. Aby zů­sta­la kon­ku­ren­ce­schop­ná, in­ves­to­va­la spo­leč­nost Eco­no­my Spring do nej­no­věj­ší­ho vý­rob­ní­ho za­ří­ze­ní – včet­ně 7o­sé­ho sou­struž­nic­ké­ho cen­t­ra Ci­ti­zen švý­car­ské­ho typu, které se může pochlu­bit 400W la­se­ro­vý­mi ře­za­cí­mi sys­témy L2000.

Celý článek...

Tags: 2021 SP2 | CAM | Obrábění | Sim5x | SolidCAM | Toolkit

SolidCAM-21-PR2-2125So­lid­CAM 2021 SP2 byl vydán všem zá­kaz­ní­kům So­lid­CAM s aktivním před­plat­ným. Nej­vý­kon­něj­ší vy­dá­ní So­lid­CAM 2021 před­sta­vu­je novou ta­bul­ku ná­stro­jů – Tool­Kit (zvláš­tě dů­le­ži­tou pro zá­kaz­ní­ky se sou­struž­nic­ko-fré­zo­va­cí­mi stro­ji a také stro­ji Swiss-Type), nové ope­ra­ce Sim5X včet­ně Edge Bre­a­king a Edge Tri­m­ming, stej­ně jako mnoho vy­lep­še­ní růz­ných CAM mo­du­lů So­lid­CA­Mu.

Celý článek...

Tags: CAD/CAM | GD&T | MBD | Renishaw | Verisurf | Verze 2021

verisurf-revo-2122Ve­ri­surf Soft­ware ozna­mu­je nové vy­dá­ní soft­wa­ru Ve­ri­surf 2021. Před více než 25 lety byl Ve­ri­surf první spo­leč­nos­tí, která vy­vi­nu­la soft­ware na bázi PC, který do­ká­zal po­rov­nat mě­ře­ní fy­zic­kých dílů s po­vr­chem CAD mo­de­lu. Dnes Ve­ri­surf pře­kra­ču­je oče­ká­vá­ní prů­mys­lu a zá­kaz­ní­ků v ob­las­ti au­to­ma­ti­za­ce mě­ře­ní a kon­t­rol, na­vr­že­né pro dneš­ní vý­rob­ní pod­nik – od po­ža­dav­ků Bo­ein­gu na de­fi­ni­ci di­gi­tál­ních pro­duk­tů až po PTB a NIST.

Celý článek...

Strana 1 z 42

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>