Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Automatizace | Profika | RoboStack Easy | Robotizace | Strojírenství

Profika-RoboStack Easy-2348Už třetí in­‑house vy­vi­nu­tou ro­bo­tic­kou buňku před­sta­vi­la tu­zem­ská spo­leč­nost Pro­fi­ka. Po osvěd­če­ných pra­co­viš­tích Ro­bo­Stack a Ro­bo­Stack Li­near při­chá­zí Ro­bo­Stack Easy. Buňka je plně funkč­ní, ale vý­raz­ně jed­no­duš­ší a ce­no­vě pří­z­ni­věj­ší. Je tak ide­ál­ní pro zá­jem­ce, kteří o ro­bo­ti­za­ci a au­to­ma­ti­za­ci uva­žu­jí a chtě­li by si je­jich mož­nos­ti vy­zkou­šet.

Celý článek...

Tags: Strojírenství

Tvareni plechu-2340Klí­čo­vým a nej­za­stou­pe­něj­ším obo­rem Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu bude i le­tos tvá­ře­ní a ob­rá­bě­ní. Jedná se o zá­sad­ní od­vět­ví pro český prů­my­sl, které umo­ž­ňu­je trans­for­mo­vat ma­te­ri­á­ly do kon­co­vých vý­rob­ků. Z oboru tvá­ře­ní se před­sta­ví na­pří­klad Bodor Laser, Cidan Ma­chi­ne­ry, Colab, Crip­pa, Flow Eu­ro­pe, HSG Laser, Ka­mi­te­ka CZ, KM CNC, Maq­fort, Nukon, Pres­sen­tech­nik, Press­tech­nik, Prima Power Cen­t­ral Eu­ro­pe, PTV, R.D.I., Ri­ma­tec, Ser­vis­tek, Sp­‑Tech, Stema­‑tech, Trum­pf Praha a další.

Celý článek...

Tags: #EMO2023 | EMO | Hannover | Ha­nwha | Profika | Robotizace

Hanwha EMO Hannover-2023-2339Stro­jí­ren­ský ve­letrh EMO Han­no­ver patří mezi nej­vý­znam­něj­ší akce svého druhu nejen v Ev­ro­pě, ale i glo­bál­ně. Kaž­dým rokem při­lá­ká de­sít­ky tisíc zá­jem­ců, před­sta­vu­je ak­tu­ál­ní i bu­dou­cí tren­dy, vy­sta­vo­va­te­lé zde pre­zen­tu­jí své no­vin­ky a nej­lep­ší stro­je. Le­toš­ní roč­ník podle spo­leč­nos­ti Pro­fi­ka uká­zal na vzrůs­ta­jí­cí dů­le­ži­tost ro­bo­ti­za­ce.

Celý článek...

Tags: CNC | EMO 2023 | Feed Rate Calculator | Obrábění | Productive Machines | Webová aplikace

feed-rate-2337In­te­li­gent­ní clou­do­vou apli­ka­ci, která má zlep­šit stra­te­gie ob­rá­bě­ní tím, že na­bí­zí před­po­vě­di řez­ných sil a op­ti­ma­li­za­ci po­suvů pro trh ob­rá­bě­cích stro­jů s po­čí­ta­čo­vým čís­li­co­vým ří­ze­ním (CNC) v hod­no­tě 96 US do­la­rů, uvedl na trh 12. září am­bi­ciózních start-up Pro­ducti­ve Ma­chi­nes, jeden z de­se­ti start-upů z ce­lé­ho světa, které byly po­zvá­ny do ak­ce­le­rač­ní­ho pro­gra­mu pro ino­va­ce spo­leč­nos­ti Boe­ing.

Celý článek...

Tags: ANCA | CNC | FX7 | Nástroje | Obrábění | Ultra

ANCA FX7-Ultra-2333FX7 ULTRA, nej­no­věj­ší ino­va­ce pré­mi­o­vé řady stro­jů ULTRA od firmy ANCA, se vy­zna­ču­je bez­kon­ku­renč­ní přes­nos­tí a vý­ji­meč­nou kva­li­tou a po­sou­vá vý­ro­bu ma­lých ná­stro­jů na novou úroveň. Před­sta­vu­je nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gie, které při­ná­še­jí re­vo­lu­ci v přes­ném brou­še­ní ma­lých ná­stro­jů do prů­mě­ru 0,1 mm. Pokud vy­rá­bí­te ná­stro­je, jako jsou ku­lič­ko­vé frézy, frézy s ro­ho­vým rá­diu­sem a slo­ži­té nebo kom­pli­ko­va­né pro­fi­lo­vé ná­stro­je, pak je tento stroj určen právě pro vás.

Celý článek...

Tags: Frézování | Frézy | M5460 | Obrábění | Walter | Xtra­‑tec XT

picture-milling-m5460-2325Wal­ter před­sta­vu­je novou pro­fi­lo­vou frézu ge­ne­ra­ce Xtra­‑tec XT v po­do­bě mo­de­lu M5460. Fréza (prů­měr 8-32 mm) je vy­ba­ve­na vnitř­ním pří­vo­dem chla­di­cí ka­pa­li­ny, kte­rou lze v zá­vis­los­ti na ma­te­ri­á­lu a apli­ka­ci po­u­ží­vat se stla­če­ným vzdu­chem MQL (ma­zá­ní mi­ni­mál­ním množ­stvím) nebo emul­zí. Tím se op­ti­ma­li­zu­je od­st­raňování třísek, a tím i kva­li­ta po­vrchu a spo­leh­li­vost pro­ce­su.

Celý článek...

Tags: Elektromobily | MK_1 Pick-Up | MK_1 Truck | Munro | Munro Vehicles

munro-mk 1-pickup-2321Start-up Munro Vehicles (Munro) je první spo­leč­nos­tí, která po více než 40 le­tech za­lo­ži­la ve Skot­sku závod na sé­ri­o­vou vý­ro­bu au­to­mo­bi­lů, navíc so­bust­ních plně elek­tric­kých vozů SUV 4x4. Munro MK_1 Pick-Up byl čer­s­tvě před­sta­ve­ný v Edinbur­ghu (na Fully Char­ged Live North 19.–21. květ­na 2023) a po­jme­no­va­ný podle čest­né­ho ti­tu­lu, který se udě­lu­je každé skot­ské hoře vyšší než 3000 stop.

Celý článek...

Tags: CAD/CAM | MSV | TopSolid

TopSolidTopSolid'Steel přichází s možností navrhovat a vyrábět různý kovový nábytek, složité kovové struktury, schodiště, zábradlí, venkovní přístřešky nebo jiné kovové výrobky naprosto přesně a kvalitně.

Celý článek...

Tags: B9754 | B9763 | Čelní fré­zo­vá­ní | Dormer Pramet | ECO | ONMX06

ONMX06-ECO-Face-milling B9763-2316Dor­mer Pra­met uvedl na trh novou eko­no­mic­kou řadu čel­ních fréz, která po­krý­vá ši­ro­kou škálu apli­ka­cí s ne­ga­tiv­ní­mi os­mi­hran­ný­mi a čtver­co­vý­mi bři­to­vý­mi destič­ka­mi a s řadou pláš­ťo­vých fréz. Nej­no­věj­ší řada Pra­met za­hr­nu­je tři va­ri­an­ty šest­nác­ti­bři­to­vých desti­ček ONMX pro hloub­ky řezu do 4 mm (0,157").

Celý článek...

Tags: HPEV | Hyb­rid­ | Lam­bor­ghi­ni | Plug-in | Re­vu­el­to | Su­per­spor­t | V12

Revuelto-639412-2314V roce 60. vý­ro­čí za­lo­že­ní znač­ky před­sta­vu­je Au­to­mo­bi­li Lam­bor­ghi­ni mo­del Re­vu­el­to, první su­per­spor­tov­ní hyb­rid­ní vůz V12 plug-in HPEV (High Per­for­man­ce Electri­fied Ve­hi­cle). Re­vu­el­to de­fi­nu­je nové pa­ra­dig­ma, pokud jde o výkon, spor­tov­ní cha­rak­ter a po­tě­še­ní z jízdy, a to díky nové, dosud ne­ví­da­né ar­chi­tek­tu­ře, ino­va­tiv­ní­mu de­sig­nu, ma­xi­mál­ně účin­né ae­ro­dy­na­mi­ce a nové kon­cep­ci kar­bo­no­vé­ho rámu.

Celý článek...

Tags: Kolejnice | Lineární pohyb | MiniRoller Rail | Rollon

miniroller-rail-2310Lehké li­ne­ár­ní lo­žis­ko Mi­ni­Rol­ler Rail je ide­ál­ní pro apli­ka­ce vy­ža­du­jí­cí mírné za­tí­že­ní, vy­zna­ču­je se mi­mo­řád­ně hlad­kým a ti­chým cho­dem a při­způ­so­bi­vým de­signem, který lze snad­no při­způ­so­bit a in­te­gro­vat do se­stav. Mi­ni­Rol­ler Rail od­st­raňuje hluk, ob­tíž­nou mon­táž, ne­sou­o­sost a zby­teč­nou hmot­nost, které jsou ob­vykle spo­je­ny s po­u­ží­vá­ním li­ne­ár­ních ve­de­ní s oběž­ný­mi ku­lič­ko­vý­mi lo­žis­ky v leh­čích apli­ka­cích v le­tec­tví, lé­kař­ství, far­ma­cii, bi­o­lo­gii a ba­le­ní.

Celý článek...

Tags: CAM | CAMWorks | CNC | HCL | Obrábění | SOLIDWORKS CAM | Webináře

Webinar Series Learn SOLIDWORKS CAM CAMWorks-2309K při­po­je­ní hned na dva webi­ná­ře o sys­té­mech SO­LID­WORKS CAM a CA­MWorks vy­bí­zí HCL Tech­no­lo­gies. Tato série webi­ná­řů po­skyt­ne pří­le­ži­tost zdo­ko­na­lit své do­ved­nos­ti v CAM ob­las­ti a pří­pad­ně se se­zná­mit s po­kro­či­lej­ší­mi funk­ce­mi a vlast­nost­mi, které by mohly po­mo­ci za­jis­tit další za­káz­ky a pod­po­řit tak ob­chod­ní čin­nost. Po­drob­nos­ti o webi­ná­řích na­lez­ne­te níže.

Celý článek...

Tags: BIG KAISER | Hydraulická sklíčidla | Soustružení

Hilfsbild HDC Lathe Feature en-2307BIG KAI­SER, do­da­va­tel pré­mi­o­vých vy­so­ce přes­ných ná­stro­jo­vých sys­té­mů a ře­še­ní pro ko­voz­pra­cu­jí­cí prů­my­sl, před­sta­vu­je tři vy­so­ce přes­ná hyd­rau­lic­ká sklí­či­dla pro po­u­ži­tí na sou­struž­nic­kých stro­jích. Hyd­rau­lic­ká sklí­či­dla jsou nej­přes­něj­ší sklí­či­dla, která lze po­u­žít na sou­struž­nic­kých stro­jích, a po­sky­tu­jí vy­ni­ka­jí­cí opa­ko­va­tel­nost a tlu­mi­cí vlast­nos­ti.

Celý článek...

Strana 1 z 46

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>