Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference o digitální transformaci ve strojírenství

Autor článku: Altair, Advanced Engineering   

Tags: Advanced Engineering | Altair | ATCx | CAE | Konference | on-line | Pozvánka | Strojírenství

ATCx Industrial-Machinery--2115Advan­ced En­gi­nee­ring zve všech­ny zá­jem­ce na vir­tu­ál­ní se­tká­ní v rámci Al­tair Tech­no­lo­gy Con­fe­ren­ce ve stře­du 14. dubna 2021 od 14:00 do 17:00 hodin. ATCx Di­gi­tal Trans­for­mati­on for In­dustrial Ma­chi­ne­ry se bude za­bý­vat té­ma­tem di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce ve stro­jí­ren­ství, vý­vo­jem vý­rob­ních stro­jů a za­ří­ze­ní z po­hle­du CAE si­mu­la­cí, vir­tu­ál­ních pro­to­ty­pů, sys­té­mo­vé­ho mo­de­lo­vá­ní, di­gi­tál­ních dvoj­čat a vy­u­ži­tí umělé in­te­li­gen­ce.

Di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce a Prů­my­sl 4.0 je téma ne­sčet­ně­krát dis­ku­to­va­né až zpro­fa­no­va­né. Pojď­me se ale spo­leč­ně po­dí­vat, jak Com­pu­ter Aided En­gi­nee­ring, po­čí­ta­čo­vé si­mu­la­ce, vir­tu­ál­ní mo­de­ly, di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta a stro­jo­vé učení do těch­to kon­cep­tů za­pa­da­jí a jaký je je­jich po­ten­ci­ál a oče­ká­va­ný pří­nos.
Jak už na­po­ví­dá agen­da a před­sta­ve­ní řeč­ní­ků na do­mov­ské strán­ce kon­fe­ren­ce, bude po­zor­nost vě­no­vá­na zejmé­na těmto té­ma­tům:

  • Vy­u­ži­tí si­mu­la­cí pro za­jiš­tě­ní kva­li­ty fi­nál­ní­ho vý­rob­ku, a to s uva­žo­vá­ním ce­lé­ho pro­ce­su ná­vr­hu a vý­ro­by i všech pro­měn­ných, včet­ně za­hr­nu­tí vlivu zvo­le­ných vý­rob­ních stro­jů.
  • Tvor­ba vir­tu­ál­ních pro­to­ty­pů přes­ně si­mu­lu­jí­cích cho­vá­ní stro­je, aby bylo možné správ­ně di­men­zo­vat po­ho­ny a me­cha­nic­kou stav­bu, a dále bez­peč­ně zvy­šo­vat pro­duk­ti­vi­tu při za­cho­vá­ní přes­nos­ti vý­ro­by a spo­leh­li­vos­ti.
  • Si­mu­la­ce sys­té­mů s cílem op­ti­ma­li­zo­vat na­la­dě­ní ří­dí­cích sys­té­mů a usnad­nit je­jich uvá­dě­ní do pro­vo­zu.
  • Vy­u­ži­tí exis­tu­jí­cích dat pro pod­po­ru roz­ho­do­vá­ní s vy­u­ži­tím tech­no­lo­gií umělé in­te­li­gen­ce (AI) a stro­jo­vé­ho učení (ML).

Kon­fe­ren­ce je ur­če­na tech­nic­kým ma­na­že­rům, vý­vo­jo­vým in­že­ný­rům, vý­po­čtá­řům, ná­vr­há­řům ří­dí­cích sys­té­mů, spe­ci­a­lis­tům i ostat­ním zá­jem­cům o di­gi­tál­ní tech­no­lo­gie v prů­mys­lu.

Zaregistrujte se a zdarma sledujte živě nebo ze záznamu.

Vice info 

S té­ma­tem Di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce ve stro­jí­ren­ství se mů­že­te pa­ra­lel­ně se­tkat i v rámci vir­tu­ál­ní­ho ve­letr­hu Han­no­ver Messe 2021, který se koná od 12. do 16. dubna.
Na­vštiv­te stá­nek Al­tair a Li­vestre­am za­mě­ře­ný na pří­no­sy si­mu­la­cí a AI tech­no­lo­gií v en­gi­nee­rin­gu. Více in­for­ma­cí na­lez­ne­te též na strán­kách no­vi­nek na www.​altair.​com.


Mohlo by vás zajímat: