Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Byl vydán SolidCAM 2021 SP2

Autor článku: SolidCAM   
Středa, 16 Červen 2021 00:52

Tags: 2021 SP2 | CAM | Obrábění | Sim5x | SolidCAM | Toolkit

SolidCAM-21-PR2-2125So­lid­CAM 2021 SP2 byl vydán všem zá­kaz­ní­kům So­lid­CAM s aktivním před­plat­ným. Nej­vý­kon­něj­ší vy­dá­ní So­lid­CAM 2021 před­sta­vu­je novou ta­bul­ku ná­stro­jů – Tool­Kit (zvláš­tě dů­le­ži­tou pro zá­kaz­ní­ky se sou­struž­nic­ko-fré­zo­va­cí­mi stro­ji a také stro­ji Swiss-Type), nové ope­ra­ce Sim5X včet­ně Edge Bre­a­king a Edge Tri­m­ming, stej­ně jako mnoho vy­lep­še­ní růz­ných CAM mo­du­lů So­lid­CA­Mu.

V novém Tool­Ki­tu je nyní možné bez­pro­blé­mo­vě im­por­to­vat 3D data ná­stro­jů, včet­ně dr­žá­ků ná­stro­jů, přímo z clou­do­vých da­ta­bá­zí ná­stro­jů vý­rob­ců ná­stro­jů. Tool­Kit uži­va­te­li usnadňuje pro­ces mon­tá­že ná­stro­je. Na zá­kla­dě toho, jak se ná­stro­je mon­tu­jí v re­ál­ném ži­vo­tě, na­bí­zí nový Tool­Kit mož­nost se­sta­vit ná­stro­je, je­jich dr­žá­ky a další kom­po­nen­ty přes­ně tak, jak se ná­stro­je mon­tu­jí v dílně.
Ope­ra­ce So­lid­CAM Sim5X Edge Bre­a­kin­gu au­to­ma­tic­ky de­te­ku­je všech­ny hrany ke sra­že­ní a vy­tvá­ří dráhu ná­stro­je bez ko­li­zí. So­lid­CAM Edge Tri­m­ming lze po­u­žít, zejmé­na v kom­po­zit­ním prů­mys­lu, k od­stra­ně­ní pře­by­teč­né­ho ma­te­ri­á­lu z dílů během vý­ro­by. Další funk­cí, která je k dis­po­zi­ci všem zá­kaz­ní­kům Sim5X v rámci před­plat­né­ho, je Sim5X Auto 3+2 Rou­ghing, která au­to­ma­tic­ky hru­bu­je sou­čás­ti ze všech mož­ných stran bez ja­ké­ho­ko­li ruč­ní­ho zá­sa­hu ob­slu­hy.
So­lid­CAM 2021 ob­sa­hu­je také nový So­lid­CAM Si­mu­la­tor, který po­sky­tu­je gra­fic­ké si­mu­la­ce všech So­lid­CAM ope­ra­cí. Tento si­mu­lá­tor na­bí­zí ví­ce­ka­ná­lo­vé si­mu­la­ce a kom­bi­nu­je všech­ny re­ži­my před­cho­zích So­lid­CAM si­mu­la­cí do jed­no­ho in­te­gro­va­né­ho a snad­no po­u­ži­tel­né­ho roz­hra­ní.

Více in­for­ma­cí na www.solidcam.com.


Mohlo by vás zajímat: