Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Re­nishaw umožňuje pro­gra­mo­vá­ní stro­jů mo­bi­lem

Autor článku: Renishaw   
Středa, 04 Srpen 2021 21:24

Tags: CNC | G-kódy | GoProbe | mobilní aplikace | Renishaw | Sondy

GoProbe aplikace Renishaw-2-2132CNC ob­rá­bě­cí stro­je jsou běž­ným vý­rob­ním ná­stro­jem ve vět­ši­ně prů­mys­lo­vých pod­ni­ků. Umožňují efek­tiv­ní vý­ro­bu stále slo­ži­těj­ších a přes­něj­ších dílů. Vy­u­ži­tí všech mož­nos­tí těch­to su­per­stro­jů však brzdí ne­do­sta­tek kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ní­ků. Řada firem proto řeší otáz­ku, jak rych­le vy­ško­lit ob­slu­hu mo­der­ních stro­jů. Tra­dič­ní způ­so­by pro­gra­mo­vá­ní po­mo­cí G-kódů totiž vy­ža­du­jí ur­či­tou úroveň zna­los­tí, které ně­kte­ří pra­cov­ní­ci ne­ma­jí a nejsou schop­ni je v do­sta­teč­ně krát­kém čase vstře­bat.

Spo­leč­nost Re­nishaw, která patří mezi před­ní svě­to­vé stro­jí­ren­ské spo­leč­nos­ti, zjis­ti­la, že nej­jed­no­duš­ším způ­so­bem, jak pro­gra­mo­vá­ní i těch nej­slo­ži­těj­ších stro­jů lidem při­blí­žit, je vy­u­ži­tí jed­no­du­chých mo­bil­ních apli­ka­cí.

Jed­nou z ta­ko­vých apli­ka­cí je Re­nishaw Go­Pro­be, kte­rou si od je­jí­ho před­sta­ve­ní v roce v 2017 stáh­lo do mo­bil­ní­ho te­le­fo­nu už více než 50 000 uži­va­te­lů. Apli­ka­ce Re­nishaw Go­Pro­be pod­po­ru­je ob­rob­ko­vé a ná­stro­jo­vé sondy, a to včet­ně nej­no­věj­ších la­se­ro­vých sond NC4.

GoProbe aplikace Renishaw-2132

Aplikace GoProbe umožňuje naprogramovat měřicí cyklus pomocí několika dotyků displeje mobilu. Stačí vybrat požadovaný typ cyklu a do příslušných políček vložit jmenovité rozměry měřeného prvku. Aplikace vygeneruje požadovaný příkaz a zobrazí jej na obrazovce. Operátor prostě opíše příkaz do řídicího systému CNC obráběcího stroje.

Firmy ne­mo­hou za­tě­žo­vat od­bor­ní­ky ru­ti­nou

Smart­pho­ne má po ruce snad každý. Uži­va­tel si v pře­hled­né na­bíd­ce vy­be­re po­ža­do­va­ný mě­ři­cí cyk­lus a zadá jme­no­vi­té roz­mě­ry mě­ře­né­ho prvku. Mobil mu v re­ál­ném čase vrátí jed­no­řád­ko­vý pří­kaz, který jed­no­du­še opíše do ob­rá­bě­cí­ho stro­je. Není k tomu po­tře­ba zna­lost G-kódu, pro­po­jo­va­cí ka­be­ly, spe­ci­ál­ní po­čí­ta­če ani do­da­teč­né soft­wa­ro­vé vy­ba­ve­ní. Tato jed­no­du­chost evi­dent­ně uži­va­te­lům ma­xi­mál­ně vy­ho­vu­je.
Že se sázka na jed­no­du­chost vy­pla­ti­la, po­tvr­zu­jí i velké prů­mys­lo­vé pod­ni­ky. Podle zá­stup­ce prů­mys­lo­vé spo­leč­nos­ti Uni­mac je soft­ware Go­Pro­be velmi snad­no po­cho­pi­tel­ný. Po­u­ži­tí jed­no­řád­ko­vých pří­ka­zů umož­ni­lo rych­lé a snad­né osvo­je­ní no­vé­ho sní­ma­cí­ho sys­té­mu i práce s ním.
Prů­mys­lo­vé pod­ni­ky si ne­mo­hou do­vo­lit být zá­vis­lé na hrst­ce ne­do­stat­ko­vých od­bor­ní­ků a ty navíc za­hl­co­vat ru­tin­ní­mi úkoly. Tren­dem je proto zpří­stup­ně­ní tech­no­lo­gií kaž­dé­mu zá­jem­ci bez nut­nos­ti dlou­hé­ho a ná­klad­né­ho pro­ško­lo­vá­ní.

I za­čá­teč­ník může ovlá­dat slo­ži­té ob­rá­bě­cí stro­je

Spo­leč­nost Re­nishaw pro účely vzdě­lá­vá­ní ši­ro­ké sku­pi­ny uži­va­te­lů vy­vi­nu­la spe­ci­ál­ní ško­li­cí soupra­vu. Ta je k dis­po­zi­ci pro zmiňova­nou apli­ka­ci Go­Pro­be. For­mou sa­mo­stu­dia umožňuje všem zá­jem­cům zís­kat po­třeb­né do­ved­nos­ti.
I méně zku­še­ní uži­va­te­lé se tak naučí ovlá­dat slo­ži­té stro­je. Zku­še­ní uži­va­te­lé se mohou na­o­pak za­mě­řit na slo­ži­těj­ší pro­blémy a ze stro­jů zís­kat ma­xi­mum mož­né­ho.

Renishaw GoProbe-skolici souprava-2132

Školicí souprava GoProbe pomáhá k rychlému nabytí vědomostí a jistoty při práci s procesy ustavování dílců a nástrojů. K dispozici je nápověda ve formě animací, obrázků a srozumitelného textu.

 

IN­FO­BOX: CO JE CO

  • Co je vlast­ně sonda? Sondy jsou velmi přes­né spí­na­če, které při kon­tak­tu s po­vr­chem ob­rob­ku ge­ne­ru­jí spí­na­cí sig­nál. Tento sig­nál ří­di­cí sys­tém stro­je vy­u­ži­je k vý­po­čtu přes­né po­lo­hy a roz­mě­ru mě­ře­né sou­část­ky.
  • Ob­rob­ko­vé sondy jsou ur­če­ny zejmé­na pro CNC ob­rá­bě­cí cen­t­ra a sou­stru­hy. Slou­ží k iden­ti­fi­ka­ci a usta­ve­ní ob­rob­ku, prů­běž­né kon­t­ro­le jeho roz­mě­rů při ob­rá­bě­ní, mo­ni­to­ro­vá­ní stavu po­vrchu a ově­ře­ní ko­neč­ných roz­mě­rů ho­to­vé­ho dílce před do­kon­če­ním.
  • Ná­stro­jo­vé sondy slou­ží k mě­ře­ní ve­li­kos­ti ná­stro­je před za­čát­kem ob­rá­bě­ní a ke kon­t­ro­le po­ško­ze­ní nebo zlo­me­ní ná­stro­je během ob­rá­bě­ní. Umožňují au­to­ma­ti­zo­vat a vý­raz­ně zvy­šo­vat pro­duk­ti­vi­tu vý­ro­by.
  • Sondy jsou vy­ba­ve­ny do­te­ky, které zpro­střed­ko­vá­va­jí kon­takt mezi son­dou a sou­část­kou či ob­rob­kem. Klí­čo­vou vlast­nos­tí do­te­ku je tu­host do­te­ku a mi­ni­mál­ní tva­ro­vá úchyl­ka ku­lič­ky.
  • NC4 – je bez­kon­takt­ní la­se­ro­vá ná­stro­jo­vá sonda. Po­sky­tu­je velmi rych­lé a přes­né mě­ře­ní ná­stro­jů a de­tek­ci je­jich po­ško­ze­ní; umožňuje ří­ze­ní pro­ce­su na ob­rá­bě­cích stro­jích všech ve­li­kos­tí a typů.

Mohlo by vás zajímat: