Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

hyperMILL VIRTUAL Machining mapuje kroky CNC výroby

Autor článku: OPEN MIND   
Středa, 19 Leden 2022 23:36

Tags: CNC výroba | hyper­MILL | Open Mind | Software | VIR­TU­AL Ma­chi­ning

kv virtual machining-2203OPEN MIND pře­kle­nu­je me­ze­ru mezi CAM sys­témy a fy­zic­kým pro­stře­dím ob­rá­bě­cí­ho stro­je svým ře­še­ním hy­per­MILL VIR­TU­AL Ma­chi­ning, které je in­te­gro­va­ným sys­té­mem typu „vše v jed­nom“, jenž eli­mi­nu­je po­tře­bu růz­ných soft­wa­ro­vých ře­še­ní. Ma­pu­je všech­ny kroky vir­tu­ál­ně, čímž dává vý­rob­cům ab­so­lut­ní kon­t­ro­lu nad pro­ce­sem ob­rá­bě­ní.

Ten za­hr­nu­je pro­gra­mo­vá­ní, ge­ne­ro­vá­ní a op­ti­ma­li­za­ci NC kódu, si­mu­la­ci NC kódu a pro­po­je­ní se stro­jem.
V OPEN MIND za­čí­ná vývoj bez­peč­né­ho si­mu­lač­ní­ho ře­še­ní dlou­ho před vy­tvo­ře­ním NC kódu. CAD/CAM vý­vo­jář spo­lé­há na vlast­ní ino­va­tiv­ní ře­še­ní a vy­tvá­ří in­te­gro­va­ný sys­tém, v němž jsou ge­ne­ro­vá­ní NC kódu a si­mu­la­ce úzce pro­po­je­ny. Vy­ge­ne­ro­va­ný NC kód je dů­klad­ně tes­to­ván s ohle­dem na ome­ze­ní stro­je. Je za­ru­če­no, že po­bě­ží na pří­sluš­ných stro­jích. V si­mu­la­ci NC kódu jsou k dis­po­zi­ci veš­ke­rá pro­ces­ně re­le­vant­ní data, což při­ná­ší ne­pře­ko­na­tel­nou úroveň přes­nos­ti a bez­peč­nos­ti.

Tři mo­du­ly pro pro­po­je­ní vir­tu­ál­ní­ho a re­ál­né­ho světa

OPEN MIND vy­ba­vil hy­per­MILL VIR­TU­AL Ma­chi­ning třemi mo­du­ly pro pro­po­je­ní vir­tu­ál­ní­ho a re­ál­né­ho světa. V mo­du­lu Cen­ter jsou pro stroj a ří­di­cí jed­not­ku vir­tu­ál­ně ma­po­vá­ny re­ál­né ob­rá­bě­cí si­tu­a­ce. Ty jsou pak si­mu­lo­vá­ny na zá­kla­dě NC kódu. Modul CON­NEC­TED Ma­chi­ning umožňuje hloub­ko­vé pro­po­je­ní a syn­chro­ni­za­ci se stro­jem. Si­mu­lač­ní soft­ware do­ká­že na­pří­klad de­te­ko­vat od­chyl­ky v po­lo­ze po­čát­ku nebo ná­stro­je.

Modul Op­ti­mi­zer po­sky­tu­je vý­kon­né op­ti­ma­li­zač­ní al­go­ritmy, které za­jiš­ťu­jí efek­tiv­ní ví­ce­o­sé ob­rá­bě­ní. Au­to­ma­tic­ky také iden­ti­fi­ku­je nej­lep­ší ře­še­ní pro do­sa­že­ní špič­ko­vých vý­sled­ků ob­rá­bě­ní. Uži­va­te­lé navíc mohou psát CAM pro­gra­my pro por­tá­lo­vé fréz­ky stej­ným způ­so­bem jako pro pě­ti­osá fré­zo­va­cí cen­t­ra. Op­ti­mi­zer au­to­ma­tic­ky při­dá­vá pře­tá­če­ní, které je nutné kvůli ome­ze­ním ro­tač­ních a li­ne­ár­ních os a kvůli kon­t­ro­le ko­li­zí na zá­kla­dě di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te stro­je. Tím se eli­mi­nu­jí zby­teč­né po­hy­by sta­že­ní zpět do bez­peč­nost­ních poloh mezi dvěma kroky ob­rá­bě­ní stej­ným ná­stro­jem. Při kom­bi­na­ci úloh se stej­ným ná­stro­jem (pro­po­je­ní) se 2D a 3D kroky ob­rá­bě­ní pře­mě­ní na ply­nu­lé po­hy­by. Op­ti­mi­zer také do­ká­že roz­li­šo­vat mezi hru­bo­va­cí­mi a do­kon­čo­va­cí­mi ope­ra­ce­mi.

vm optimizer-linking-2203

In­te­li­gent­ní za­rov­ná­ní dílů stisk­nu­tím tla­čít­ka

Dal­ším ná­stro­jem pro za­jiš­tě­ní vyšší efek­ti­vi­ty a hos­po­dár­nos­ti při ob­rá­bě­ní je in­te­li­gent­ní za­rov­ná­ní dílů v CAM v re­ál­ném čase po­mo­cí hy­per­MILL BEST FIT. Ne­za­rov­na­ný díl je na stro­ji son­do­ván po­mo­cí 3D sondy a son­do­va­cí body jsou ode­sí­lá­ny zpět do CAM sys­té­mu jako zá­znam mě­ře­ní.

vm simulation 03-2203

Hy­per­MILL BEST FIT pak přes­ně při­způ­so­bí NC kód sku­teč­né po­lo­ze dílu. Při­způ­so­be­ný NC kód je ná­sled­ně si­mu­lo­ván ve vir­tu­ál­ním stro­ji na sku­teč­ném upí­na­cím za­ří­ze­ní a au­to­ma­tic­ky op­ti­ma­li­zo­ván. Pro za­jiš­tě­ní bez­peč­né­ho a přes­né­ho ob­rá­bě­ní pro­ve­de ob­slu­ha stro­je zá­vě­reč­né ově­řo­va­cí mě­ře­ní. Poté může za­há­jit ob­rá­bě­ní, aniž by musela díl na stro­ji pře­dem se­ři­zo­vat. Mezi vý­ho­dy patří ob­rov­ská úspo­ra času, bez­peč­né ob­rá­bě­ní a dobře na­plá­no­va­né pro­ce­sy.


Mohlo by vás zajímat: