Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

On-line veletrh představí zájemcům i obráběcí stroje

Autor článku: Profika   

Tags: CNC stroje | Hy­un­dai-Wia | Profika | Veletrhy

Ukazka veletrhu-2209V po­sled­ních dvou le­tech si­tu­a­ce ve světě ome­zi­la mož­nos­ti, jak mohou stro­jí­ren­ské firmy se­zná­mit kli­en­ty s no­vý­mi stro­ji a služ­ba­mi. Řada ve­letrhů byla buď zru­še­na, nebo se ko­na­la ve velmi ome­ze­né po­do­bě. Roz­voj in­ter­ne­tu i vir­tu­ál­ní re­a­li­ty na­bí­zí fir­mám od­liš­ný způ­sob, jak své ak­ti­vi­ty a te­ch­­no­lo­gie pre­zen­to­vat.

Pří­kla­dem může být vir­tu­ál­ní ve­letrh ji­ho­ko­rej­ské spo­leč­nos­ti Hy­un­dai-Wia, která před­sta­vi­la CNC stro­je i elek­tro­au­ta. On­-li­ne ve­letrh trvá do 18. břez­na 2022.

Epi­de­mie covidu 19 do znač­né míry ovliv­ni­la na­pří­klad pra­cov­ní trh, kde je da­le­ko větší vůle po­vo­lo­vat lidem práci z do­má­cí­ho pro­stře­dí. Do­pa­dy ale měla i na stro­jí­ren­ství či ve­letrhy. Dr­ti­vá vět­ši­na ve­řej­ných akcí, na které se chys­ta­la Pro­fi­ka, byla zru­še­na. Loňský MSV v Brně, první velká pří­le­ži­tost se po dlou­hé době se­tkat se zá­kaz­ní­ky, při­tom uká­zal, že lidé o ve­letrhy stále stojí. Ně­kte­ré firmy se s kom­pli­ko­va­nou si­tu­a­cí po­pa­so­va­ly tak, že po­řá­da­jí vir­tu­ál­ní ve­letrhy. Zá­jem­ci si mohou vy­sta­ve­né stro­je a další ex­po­ná­ty pro­hléd­nout v on-line pro­sto­ru z po­kli­du do­mo­va a do­zvě­dět se vše po­třeb­né. Ak­tu­ál­ní je na­pří­klad vir­tu­ál­ní stá­nek Hy­un­dai-Wia, kde firma on-line vy­sta­vu­je vel­kou část svého port­fo­lia, ať se jedná o ob­rá­bě­cí stro­je a další stro­jí­ren­ské tech­no­lo­gie či nové typy elek­tro­aut. Akce trvá do 18. břez­na, pří­stup na strán­ky je možný po bez­plat­né re­gis­tra­ci. Za­jí­ma­vá je in­ter­ak­ce sa­mot­né­ho ve­letr­hu. Ke kaž­dé­mu stro­ji mají lidé mož­nost zhléd­nout videa, pro­hléd­nout si je­jich kon­struk­ce i na­hléd­nout do mo­der­ních tech­no­lo­gií.

Pro­fi­ka je pro ji­ho­ko­rej­skou firmu Hy­un­dai-Wia vý­hrad­ním de­a­le­rem CNC stro­jů na tu­zem­ský trh.
Více na­jde­te na www.​profika.​cz.


Mohlo by vás zajímat: