Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zahrňte konektivitu do strategií prediktivní údržby

Autor článku: Redakce   
Úterý, 19 Duben 2022 13:33

Tags: Diagnostika | IoT | Monitorování | Par­ker Han­ni­fin | Průmysl 4.0 | Údržba

PH-EMEA DCX IME technologies-2216Par­ker Han­ni­fin uka­zu­je, jak zlep­šit stra­te­gie pre­dik­tiv­ní údrž­by díky ko­nek­ti­vi­tě, a při­pra­vil pro zá­jem­ce ně­ko­lik in­for­mač­ních ma­te­ri­á­lů. Pre­dik­tiv­ní údrž­ba může být ne­smír­ně pří­nos­ná díky ko­nek­ti­vi­tě v rámci pří­stu­pu in­te­li­gent­ní to­vár­ny. Ale ne­spo­koj­te se jen s tímto tvr­ze­ním.

Zjis­tě­te, jak jeden OEM vý­rob­ce vy­u­ží­vá nej­no­věj­ší pro­duk­ty spo­leč­nos­ti Par­ker a od­bor­né zna­los­ti v ob­las­ti IoT, aby svým zá­kaz­ní­kům po­sky­tl ře­še­ní s při­da­nou hod­no­tou.

Řešení Průmyslu 4.0 pro prediktivní údržbu – společnost Sogema

Pří­běh úspě­chu nastiňuje, jak vý­rob­ce ze­mě­děl­ských stro­jů vy­u­ží­vá nově vy­vi­nu­tou tech­no­lo­gii k mo­ni­to­ro­vá­ní svého lisu v re­ál­ném čase a k před­chá­ze­ní ná­klad­ným pro­sto­jům vý­ro­by. Další spo­leč­nost, ten­to­krát z ob­las­ti oce­lář­ské­ho prů­mys­lu, vy­u­ží­vá ře­še­ní k před­chá­ze­ní pro­blé­mům se zne­čiš­tě­ním ka­pa­lin na vý­mě­ní­ku voda/olej.

Precist clanek

Zkrácení prostojů zjednodušením diagnostiky

Nyní pro­bí­há plně pro­po­je­ná pre­dik­tiv­ní údrž­ba, tak proč si ne­pře­číst bílou knihu „Zkrá­ce­ní pro­sto­jů zjed­no­du­še­ním di­a­gnos­ti­ky“. Do­zví­te se, jak ky­ber­ne­tic­ko-fy­zi­kál­ní sys­témy, jako je na­pří­klad sí­ťo­vý por­tál Par­ker PCH, pod­po­ru­jí vý­ro­bu zlep­še­ním di­a­gnos­tic­kých schop­nos­tí stro­jů.

Stahnout bilou knihu

Zjistěte více o monitorování stavu

Ře­še­ní mo­ni­to­ro­vá­ní stavu hrají zá­sad­ní roli ve stra­te­gi­ích pre­dik­tiv­ní údrž­by. V kam­pa­ni spo­leč­nos­ti Par­ker Han­ni­fin na­jde­te spous­tu dal­ších in­for­ma­cí.

Dalsi informace

 


Mohlo by vás zajímat: