Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová řada CNC strojů od Hyundai Wia na českém trhu

Autor článku: Profika   
Pátek, 29 Červenec 2022 00:13

Tags: CNC | FACTORY 4.0 | Hyundai Wia | KF-II | Obráběcí stroje | Profika

Profika-KF5600II-2230Spo­leč­nost Pro­fi­ka, vý­hrad­ní de­a­ler CNC stro­jů Hy­un­dai Wia pro tu­zem­ský trh, do­vez­la do Česka nej­no­věj­ší řadu ob­rá­bě­cích cen­ter od této ji­ho­ko­rej­ské znač­ky. Ver­ti­kál­ní cen­t­ra jsou ur­če­na k přes­né­mu a tu­hé­mu ob­rá­bě­ní. Sa­mo­zřej­mos­tí je mož­nost im­ple­men­ta­ce do mo­der­ních sítí FAC­TO­RY 4.0, které do­vo­lu­jí ne­pře­tr­ži­tou kon­t­ro­lu kva­li­ty, pro­ce­su i eko­no­mi­ky vý­ro­by.

Pro­duk­to­vá řada CNC ver­ti­kál­ních ob­rá­bě­cích cen­ter KF-II se vy­rá­bí ve třech ve­li­kos­tech – KF4600II, KF5600II a KF6700II.

Pů­vod­ní řada KF byla na trhu před­sta­ve­na v roce 2018. Stro­je na­hra­di­ly ob­lí­be­nou sérii stro­jů F500, která dlou­ho­do­bě pa­t­ři­la k vlaj­ko­vým lodím Hy­un­dai Wia. Nová řada k to­mu­to ná­sled­ní­ko­vi při­dá­vá další vy­lep­še­ní.
Zá­klad stro­jů tvoří jed­no­li­té lože z vy­zrá­lé šedé li­ti­ny. Svou mo­hut­nou kon­struk­cí jsou před­ur­če­ny pro třísměn­ný ne­pře­tr­ži­tý pro­voz. Díky jed­no­du­ché­mu pro­gra­mo­vá­ní v češ­ti­ně je však mnoho uži­va­te­lů vy­u­ži­je i v ma­lo­sé­ri­o­vých pro­vo­zech a ná­stro­jár­nách.

Stroj KF5600II je určen k přes­né­mu a tu­hé­mu ob­rá­bě­ní, a to i při po­u­ži­tí ma­xi­mál­ně efek­tiv­ních a mo­der­ních po­stu­pů. Dis­po­nu­je tuhým a těž­kým li­ti­no­vým ložem s vy­ni­ka­jí­cí tu­hos­tí, ale zá­ro­veň, díky mož­nos­ti vý­bě­ru z velké řady typů vře­ten, je vhod­ný pro nej­růz­něj­ší druhy ob­rá­bě­ní. Pře­depnu­té a ex­trém­ně přes­né po­lo­ho­va­cí sys­témy vy­u­ží­va­jí ko­rekč­ních mapy pro tep­lot­ní kom­pen­za­ce. To je zá­ru­ka pro do­sa­že­ní ex­trém­ních přes­nos­tí ob­rá­bě­ní. Jde o vý­sle­dek mo­der­ní­ho vý­vo­je kom­bi­no­va­né­ho se zku­še­nost­mi před­cho­zích řad stro­jů.

Digitalizace je samozřejmostí

Nové prů­mys­lo­vé tech­no­lo­gie se ne­o­be­jdou bez di­gi­ta­li­za­ce. CNC stro­je lze plně im­ple­men­to­vat do mo­der­ních sítí FAC­TO­RY 4.0, které umožňují sle­do­vá­ní všech pa­ra­me­t­rů stro­je a ak­tu­ál­ní tech­no­lo­gie po­mo­cí cen­t­ra­li­zo­va­né­ho sys­té­mu sle­do­vá­ní vý­ro­by. To po­má­há ma­xi­mál­ně ze­fek­tiv­nit vý­ro­bu ce­lé­ho pod­ni­ku.
Řada KF-II je k dis­po­zi­ci ve třech ve­li­kos­tech. Kli­en­ti si mohou vy­brat mezi KF4600II, KF5600II a KF6700II právě ten roz­měr, který vy­po­ví­dá je­jich vý­rob­ní­mu zá­mě­ru i pro­sto­ru, který je k dis­po­zi­ci.
První stro­je řady KF-II jsou již na­sklad­ně­ny v showro­o­mu Pro­fi­ky v Be­nát­kách nad Ji­ze­rou, je­jich in­sta­la­ce přímo u kli­en­ta je možná v řádu ně­ko­li­ka dní.

Více na­jde­te na www.profika.cz.


Mohlo by vás zajímat: