Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Integrace kvality do výroby

Autor článku: High QA   
Úterý, 16 Srpen 2022 11:46

Tags: HIGH QA | Kvalita | Výroba | Webinar

High QA-webinar-2233Webi­nář spo­leč­nos­ti High QA na téma In­te­gra­ce kva­li­ty do vý­ro­by, který pro­bě­hl ve čtvr­tek 11. srpna, je nyní k dis­po­zi­ci na vy­žá­dá­ní. Po­dí­vej­te se na tento webi­nář na vy­žá­dá­ní a zjis­tě­te, jak in­te­gro­vat kva­li­tu do vý­rob­ní­ho pro­ce­su. Na tomto webi­ná­ři uvi­dí­te au­to­ma­ti­za­ci kon­t­rol­ních listů v pro­ce­su, ze­fek­tiv­ně­ní sběru dat v dílně, oka­mži­tou ana­lý­zu a vy­ka­zo­vá­ní dat, za­čle­ně­ní dat z dílny do sys­té­mu AS9102 FAIR (zprá­va o první dílčí kon­t­ro­le) a to, jak zís­kat data z dílny v re­ál­ném čase.

Sjed­noť­te lidi, pro­jek­ty a pro­ce­sy spo­je­ním vý­ro­by a kva­li­ty.

Integrate Quality with Manufacturing-High QA-2233

 


Mohlo by vás zajímat: