Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ConSus ANT představí na EuroBLECH udržitelná řešení

Autor článku: ConSus ANT   
Pátek, 19 Srpen 2022 15:25

Tags: ConSus ANT | EuroBLECH | Recyklace abraziva | Řezání vodním paprskem | Veletrhy

ConSus-ANT ARU-with-drying-2233Na ve­letr­hu Euro­BLECH 2022 (Han­no­ver, 25.–28. října, hala 12, stá­nek H85) před­sta­ví spo­leč­nost Con­Sus ANT mí­cha­cí jed­not­ku bru­si­va Con­Sus, která nyní umo­ž­ňu­je také kon­ti­nu­ál­ní pro­ces vodní abra­ziv­ní suspen­ze (WAS) v ob­rá­bě­cím prů­mys­lu. Kromě toho spe­ci­a­lis­ta na sta­ci­o­nár­ní ře­zá­ní vod­ním pa­prskem před­sta­ví novou recyk­lač­ní jed­not­ku abra­zi­va ARU pro ener­ge­tic­ky účin­nou a eko­lo­gic­kou recyk­la­ci na­sa­ze­né­ho abra­zi­va.

Tryska WAS pro vysoký řezný výkon v neomezeném rozsahu materiálů

Ná­stup stále no­vých, ná­roč­ných ma­te­ri­á­lů klade na uži­va­te­le v ob­rá­bě­cím prů­mys­lu vy­so­ké ná­ro­ky. Smě­šo­va­cí jed­not­ka bru­si­va Con­Sus umožňuje rych­lé, přes­né a vý­kon­né ře­zá­ní všech běž­ných ma­te­ri­á­lů v kon­ti­nu­ál­ním pro­ce­su WAS bez ja­kých­ko­li účin­ků na ma­te­ri­ál i struk­tu­rál­ních změn. V po­rov­ná­ní s běž­ným pro­ce­sem vstři­ko­vá­ní abra­zi­va vodou (WAIS) pra­cu­je sys­tém Con­Sus až tři­krát rych­le­ji a při méně než po­lo­vič­ním tlaku. Tím se sni­žu­je čas, ener­gie a emise CO2. Řezný proud WAS se sklá­dá pouze z vody a abra­zi­va, což za­jiš­ťu­je vý­raz­ně vyšší účin­nost bez tur­bu­lent­ních pod­mí­nek mí­chá­ní a opouš­tí řez­nou trysku téměř dvoj­ná­sob­nou rych­los­tí zvuku.

Brusný cyklus šetřící zdroje

Po­ři­zo­vá­ní, skla­do­vá­ní a li­kvi­da­ce řez­né­ho ma­te­ri­á­lu je dů­le­ži­tým ná­kla­do­vým fak­to­rem při prů­mys­lo­vém ře­zá­ní vod­ním pa­prskem. Recyk­lač­ní jed­not­ka abra­zi­va ARU od spo­leč­nos­ti Con­Sus ANT umožňuje zpra­co­vá­ní a opě­tov­né po­u­ži­tí více než 100 kg abra­zi­va za ho­di­nu při ex­trém­ně níz­kých ener­ge­tic­kých ná­ro­cích. Uži­va­te­lé tak mohou vý­raz­ně zvý­šit eko­no­mic­kou efek­ti­vi­tu a udr­ži­tel­nost svých pro­ce­sů. Jed­not­ka ARU je vhod­ná pro po­u­ži­tí v pro­ce­sech WAIS i WAS. Za­tím­co WAIS vy­ža­du­je po­u­ži­tí jed­not­ky ARU se sys­té­mem su­še­ní recyklá­tu, WAS umožňuje, aby se vlhké bru­si­vo vra­ce­lo přímo do pro­ce­su ře­zá­ní. Ve spo­je­ní s mí­cha­cí jed­not­kou bru­si­va Con­Sus je možné znovu po­u­žít nejmé­ně 80 % bru­si­va.


Mohlo by vás zajímat: