Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová verze SURFCAM 2022.1

Autor článku: Redakce   
Středa, 01 Únor 2023 12:59

Tags: 2022.1 | 3E Praha Engineering | CAD | CAM | NC Simul | SURFCAM

Surfcam 2022-1-2305Podle in­for­ma­ce na webu spo­leč­nos­ti 3E Praha En­gi­nee­ring je nyní do­stup­ná ke sta­že­ní pro uži­va­te­le s plat­ným ak­tu­a­li­zač­ním ser­vi­sem nová verze SURF­CAM 2022.1. Sou­čás­tí in­sta­lač­ní­ho ba­líč­ku je i CAD sys­tém De­signer a si­mu­lá­tor drah ná­stro­jů NC Simul Es­sen­tial. O no­vin­kách v této verzi se do­čte­te v tomto do­ku­men­tu. In­sta­lač­ní ba­lí­ček je možné stáh­nout po­u­ži­tím to­ho­to od­ka­zu.

Instalace verze SURFCAM 2022.1

In­sta­lač­ní ba­lí­ček ob­sa­hu­je jak kom­plet­ní pro­dukt SURF­CAM (Tra­di­ti­o­nal), tak i české pro­stře­dí včet­ně čes­ké­ho in­sta­lá­to­ru, který Vás in­sta­la­cí pro­ve­de. In­sta­lá­tor spouš­těj­te sou­bo­rem „Surf­ca­m­In­stal­ler.exe“ v ad­mi­nis­trá­tor­ském módu. Před in­sta­la­cí do­po­ru­ču­je­me v ope­rač­ním sys­té­mu vy­pnout „Ří­ze­ní uži­va­tel­ských účtů (UAC)“. In­sta­lač­ní ba­lí­ček dále ob­sa­hu­je do­plň­ko­vou (ne­po­vin­nou) uti­li­tu 3E SC Setup, díky které lze na­in­sta­lo­vat stan­dard­ní po­st­pro­ce­so­ry a na­sta­ve­ní sys­té­mu dle zvyk­los­tí 3E Praha.

Více in­for­ma­cí o této in­sta­la­ci na­lez­ne­te v in­sta­lač­ní pří­ruč­ce.Mohlo by vás zajímat: