Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Úsporné čelní frézování od Dormer Pramet

Autor článku: Redakce   
Pondělí, 17 Duben 2023 05:53

Tags: B9754 | B9763 | Čelní fré­zo­vá­ní | Dormer Pramet | ECO | ONMX06

ONMX06-ECO-Face-milling B9763-2316Dor­mer Pra­met uvedl na trh novou eko­no­mic­kou řadu čel­ních fréz, která po­krý­vá ši­ro­kou škálu apli­ka­cí s ne­ga­tiv­ní­mi os­mi­hran­ný­mi a čtver­co­vý­mi bři­to­vý­mi destič­ka­mi a s řadou pláš­ťo­vých fréz. Nej­no­věj­ší řada Pra­met za­hr­nu­je tři va­ri­an­ty šest­nác­ti­bři­to­vých desti­ček ONMX pro hloub­ky řezu do 4 mm (0,157").

Mezi stan­dard­ní ge­o­me­t­rie patří F pro lehké ope­ra­ce, M pro vše­stran­né po­u­ži­tí a R pro hru­bo­vá­ní růz­ných ma­te­ri­á­lů. Navíc 8bři­to­vá destič­ka ONMX-W je spe­ci­fic­ká stí­ra­cí destič­ka pro vy­so­ce kva­lit­ní po­vr­cho­vou úpra­vu při vel­kých fré­zách a vy­so­kém po­su­vu.

Spolu s bři­to­vý­mi destič­ka­mi Pra­met ONMX při­dal svě­to­vý vý­rob­ce řadu 8bři­tých bři­to­vých desti­ček SNMX pro vyšší rych­lost úběru kovu. Patří sem třís­ko­vý lamač M pro střed­ní ob­rá­bě­ní a ge­o­me­t­rie R pro hru­bo­vá­ní, obě pro hloub­ky řezu do 7 mm (0,275") v růz­ných ma­te­ri­á­lech.

ONMX06-ECO-Face-milling B9754-2316

Všech­ny nové destič­ky pro čelní fré­zo­vá­ní lze po­u­žít s naším novým tě­le­sem pláš­ťo­vé frézy. Fréza Pra­met ISON06 je k dis­po­zi­ci v roz­mě­rech 2-6 palců a me­t­ric­ká řada SON06 je k dis­po­zi­ci v roz­sa­hu 1,968"-9,843" (50-250 mm).

Sor­ti­ment je vy­ro­ben z vy­so­ce kva­lit­ní ka­le­né ná­stro­jo­vé oceli, což zvy­šu­je odol­nost a bez­peč­nost pro­ce­su. V kom­bi­na­ci s vnitř­ním chla­di­cím sys­té­mem u ce­lé­ho sor­ti­men­tu tyto ná­stro­je zlep­šu­jí odvod třísek, aby bylo do­sa­že­no vy­so­ké kva­li­ty po­vrchu.

Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na www.dormerpramet.com.

 

 


Mohlo by vás zajímat: