Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Novinky v NX 7.0

Autor článku: Siemens PLM Software (CZ)   

Tags: Software

NX 7.0Systém pro vývoj výrobku NX 7.0 od společnosti Siemens PLM Software přináší významné navýšení produktivity při tvorbě návrhů (CAD), simulací (CAE) a výroby (CAM). NX 7 pomáhá zákazníkům pomocí vylepšených funkcí pro modelování, simulace, NC programování, integraci PLM atd. zvýšit efektivitu a snížit náklady během celého procesu vývoje výrobku. Pojďme se krátce seznámit s hlavními změnami.

Návrh v NX 7.0

NX 7 nabízí řadu rozšíření synchronní technologie uvedené v NX 6, která propojuje přístupy vazbami řízeného modelování s modelováním bez historie. Mezi vylepšení v nové verzi patří podpora mnohem většího spektra součástí a geometrií, vylepšení pracovních postupů pro multi-CAD prostředí, nebo zjednodušené metody pro opakované využití geometrie.

Zjednodušené pracovní postupy pro importovanou geometrii.

NX zjednodušuje použití importované nebo převedené geometrie pomocí nových možností optimalizace stěn a nahrazení zaoblení. V rámci optimalizace stěn software zjednoduší typy ploch, případně plochy sloučí, vylepší přesnosti hran a automaticky rozpozná zaoblení. Díky tomu NX 7.0 umí převést importované B-plochy na plochy korektního zaoblení, které se následně jednoduše upravují změnou parametrů zaoblení. V modelech, jak nativních, tak importovaných, mohou konstruktéři přiřadit šikmým stěnám úhel zkosení a řídit tak
jejich zešikmení, nebo velikost pomocí možností jejich odsazení a řízení úhlu bez ohledu na historii prvku.

Přidaná hodnota

  • Rychlejší a efektivnější vývoj výrobků
  • Rozšířené možnosti využití importovaných modelů
  • Rychlejší a jednodušší geometrické modelování
  • Urychlení přípravy modelu pro simulace v prostředí CAE
  • Rychlejší a produktivnější NC programování
  • Vylepšené využití PLM (Product Lifecycle Management) informací
  • Intuitivnější tvorba výstupů pro snadnější rozhodování
  • Rychlejší ověřování a řešení problémů
  • Vylepšené funkce automatizace postupů

Možnost tvorby prvků usnadňuje následné změny

NX 7.0 nabízí konstruktérům možnost vytvořit parametrické prvky děr, zaoblení hran a zkosení při používání modelování bez historie. Díky této možnosti jsou parametry prvku zachovány, aby bylo možné geometrii pomocí těchto parametrů následně měnit.

Optimalizace stěn zjednodušuje práci s importovanými modely.

Vylepšení modelování bez historie při práci se sestavami

Možnost posunutí stěn v režimu bez historie byla v NX 7 vylepšena tak, aby v sestavách pracovala současně s více stěnami komponent. Konstruktéři tak mohou jednoduše pracovat s více komponentami na úrovni celé sestavy.

Vylepšená tvorba polí

Operace tvorby pole ze sady stěn (Pattern Face) vytváří v režimu bez historie ve stromu prvků lokální prvek pole, který lze následně snadno editovat. Pokud konstruktér přesune nebo přetáhne stěny či odsadí sadu stěn na libovolné instanci pole, budou aktualizovány všechny instance. Ostatní prvky, jako jsou zaoblení, zkosení a díry, které jsou použity na instance vzoru, budou při úpravě vzoru také aktualizovány automaticky.

Vylepšená manipulace s tenkostěnnými součástmi

Mnoho příkazů pro úpravu stěn bylo vylepšeno o možnost zjednodušující výběr stěn, které jsou od sebe odsazeny. Funkce rozpoznává tloušťku (například žebra) u tenkostěnných součástí a zjednodušuje tak synchronní modelování u plastových a plechových součástí.

Konstruktéři mohou přiřazením vlastností zkosení k šikmým stěnám jednoduše provádět změny.

Přesnější umístění komponent a sledování cílů návrhu v synchronním režimu

NX 7.0 přidáním uzamykání kót a pevných vazeb zamezuje změnám ve velikosti nebo umístění. Nová funkčnost přidává k vybraným stěnám pevnou vazbu, která následně vynucuje požadované chování. Možnost uzamčení nabízí nyní v režimu bez historie kóty lineární, úhlové a radiální. Tyto nástroje účinně implementují požadavky na chování modelů, které neobsahují ani historii, ani parametrické vazby a umožňují model zpětně parametrizovat. Konstruktéři si navíc mohou pevné vazby a uzamknuté kóty zvýraznit a prohlížet pomocí nového příkazu zobrazení.

Zjednodušené úpravy pomocí průřezu.

NX 7.0 zjednodušuje v režimu bez historie změny 3D modelů pomocí editace průřezu. Konstruktéři mohou vytvořit řezy modelů a jednoduše upravit model nebo jeho prvky modifikací křivek průřezu.

Výběr odsazených stěn zjednodušuje modelování plastových a plechových komponent.

Lepší vyhodnocení tvaru

NX 7 nyní nabízí analýzu tvaru křivky již v základní sadě nástrojů modelování. Konstruktéři mohou vyhodnocovat křivky a hrany pomocí hřebenové analýzy křivosti a řídit přímo její vlastnosti, jako jsou spojnice hřebene křivosti, počty a barvy čar hřebene křivosti, měřítka. NX také zobrazuje body extrémů a inflexní body křivosti. Konstruktéři navíc mohou vyhodnocením spojitosti mezi křivkami a referenčními objekty kontrolovat odchylky, jako jsou například umístění nebo tečnost. Nové nástroje jsou obzvláště užitečné při ověřování spojitosti mezi řivkami použitými k tvorbě ploch.

Tvorba výkresů v NX 7.0

Zjednodušení shody výkresu s normami

NX 7 nabízí dvě nové možnosti modulu pro tvorbu výkresu: automatické konfigurace poznámek a pohledů podle čínských (GB) a ruských (ESKD) norem technického kreslení. Konstruktéři tak mohou výběrem jedné z těchto možností okamžitě konfigurovat podle zvolené normy více než 200 nastavení v rámci tvorby výkresů a 3D poznámek.

Digitální simulace v NX 7.0

Synchronní technologie pro digitální simulace

Vylepšení nástrojů synchronního modelování v NX 7 urychlují simulace tím, že zkracují dobu nutnou pro přípravu CAE modelu, a to jak u nativní, tak importované geometrie. Nástroje synchronního modelování mohou výpočtáři CAE využít k vyčištění a idealizaci geometrie. Tento postup nabízí efektivnější alternativu omezených schopností samostatných preprocesorů CAE a složitých modelů CAD s historií. V NX 7.0 mohou výpočtáři značně snížit čas potřebný k vyřešení nepřesností, které jsou výsledkem nedokonalého importu geometrie, a idealizovat modely odstraněním prvků, které nejsou pro analýzu podstatné.

Uzamykání kót usnadňuje řízení modelu při sledování cíle návrhu.

Rychlejší idealizace a abstrakce geometrie

NX 7.0 dále zrychluje přípravu modelu díky vylepšením v oblastech generování střednicové plochy, provádění operací rozdělení hran, nebo automatickému generování podmínek propojení sítí pro geometrii, která byla rozdělena do více těles. Vylepšená tvorba sítě. NX 7.0 nyní nabízí podporu pro prvky Nastran pyramid a prvky Abaqus gasket. Díky vylepšení správy paměti byla významným způsobem urychlena tvorba tetrahedral sítě. K dispozici je možnost tvorby výhradně kvadrilaterální sítě pro analýzy, ve kterých je přítomnost trojúhelníkových prvků nežádoucí nebo nepřípustná. Nová funkčnost NX 7 vytváří povrchové pokrytí plochy 2D prvky na 3D prvcích těles pomocí uzlů a spojitosti příslušné sítě tělesa.

Vylepšené možnosti materiálů pro CAE

Modul Advanced Simulation (Pokročilé simulace) v NX 7.0 zahrnuje několik vylepšení v správě materiálů pro simulace. Analytici mohou nyní mít samostatné vlastní knihovny materiálů a vytvářet, upravovat nebo odstranit materiály přímo v NX. Vylepšení v oblasti izotropních a tekutých materiálů umožňují zadávat výrazy (vzorce, reference a konstanty) jako hodnoty vlastností i jako specifikace jednotek. Je podporován též tisk tabulkových hodnot. Byly přidány modely hyper elastických materiálů pro řešiče Nastran, Abaqus a ANSYS.

Vylepšení modulu Motion Simulation (simulace pohybu)

Vylepšení modulu NX Motion Simulation přináší automatickou konverzi všech vazeb v rámci sestavy na odpovídající kinematické prvky a spoje. V předchozích verzích byly touto funkčností podporovány pouze starší typy vazebních podmínek, tzv. Mating Conditions. U nových vazeb sestavy, tzv. Assembly Constraints, nyní průvodce vytváří vhodné typy kinematických spojů podle stupňů volnosti v komponentách odkazovaných vazbou sestavy.

NX 7 podporuje změny modelu pomocí úprav křivek průřezu.

Korelace konečněprvkového modelu.

Modul NX Finite Element Model Correlation (korelace konečněprvkového modelu) umožňuje uživatelům zároveň porovnávat výsledky simulací amodálních testů, nebo porovnávat výsledky dvou různých simulací. Pro usnadnění práce jsou k dispozici nástroje pro geometrické zarovnání modelů, párování modelů z obou řešení, režim zobrazení tvarů vedle sebe a výpočty se zobrazením metriky korelace. Modul NX FE Model Correlation je dostupný jako doplněk modulů NX Advanced Simulation (NX pokročilé simulace) a NX Advanced FEM (NX pokročilá MKP), takže uživatelé pracují ve známém prostředí NX.

Vyšší produktivita díky automatizaci.

V NX 7.0 nyní programátorské rozhraní modulu NX Open zahrnuje též konečněprvkové modelování, řešení a postprocessing. Pomocí modulu NX Open mohou společnosti automatizovat opakující se úlohy a využít své znalosti pracovních postupů i v oblasti CAE. Automatizované procesy simulací mohou být převedeny na jiná oddělení inženýringu a konstrukce, která díky tomu mohou spouštět a využívat již ověřené postupy simulací. Výsledkem je méně problémů, efektivnější cykly návrhu/analýzy a přesné simulace.

Modul tvorby výkresů v NX 7 podporuje čínské a ruské normy technického kreslení.

Modul obrábění v NX 7.0

Synchronní technologie pro obrábění

Nové nástroje modelování pomocí synchronní technologie v NX napomáhají výrobcům několika způsoby: zrychlují opravy a úpravy importovaných dat, která byla nekompletně nebo nekonzistentně převedena, a eliminují chyby vznikající v řetězci mezi dodavatelem a procesem výroby. Synchronní modelování dále přispívá k odstranění a zjednodušení modelů ve vztahu k optimalizaci NC programování (například odebrání prvků vytvořených obráběním elektrickým výbojem). Další užitečnou funkcí je tvorba asociativních modelů polotovarů odlitků přímo z modelů obrobků. U sestav s fixačními prvky zjednodušuje a zrychluje synchronní modelování jejich změny při změnách součásti.

NX CAM: rychlejší zpracování dráhy nástroje

NX 7 zrychluje NC programování s využitím paralelního generování drah nástrojů, které umožňuje souběžné NC programování a zpracování dráhy nástroje pomocí interaktivního multiprocesního výpočtu. NX CAM eliminuje prodlevy generováním drah nástroje v souběžném procesu, zatímco NC programování pokračuje, a umožňuje využití více procesorů a jader (pokud jsou k dispozici). Výsledkem je 50procentní zkrácení doby výpočtu dráhy nástroje (v závislosti na použitém hardwaru).

NX CAM: postprocesing pro lepší efektivitu obrábění. Nejnovější verze NX CAM vylepšuje NC

programování a postprocesing pomocí vestavěné podpory obrábění řízeného moduly Siemens
SINUMERIK. Moduly SINUMERIK nabízí řadu jedinečných a vysoce pokročilých funkcí včetně rozšíření cyklů či specializovaných příkazů pro maximalizaci výkonu obrábění. NX CAM tyto funkce explicitně podporuje a integrovaný post builder nabízí šablony ušité na míru uvedeným řídicím modulům.

NX 7.0 nyní nabízí možnost tvorby výhradně kvadrilaterální sítě.

HD3D: vizuální prezentace a ověřování

NX 7.0 uvádí HD3D, což je nová funkce pro zobrazení a práci s informacemi o výrobcích a procesech přímo ve 3D prostředí. Kombinací možností NX a správy PLM dat pomocí řešení Teamcenter, HD3D vizuálně zprostředkovává informace, které jsou nutné k pochopení, sdílení a rozhodování v globálně distribuovaném vývoji výrobků.
Funkce HD3D nabízí intuitivní a jednoduchou metodu pro získávání, porovnávání a prezentaci informací. Vizuálně poskytuje aktuální informace o výrobcích a procesech na 3D modelech, a tak umožňuje rychlé porozumění, interaktivní orientaci a vyhledávání. V konečném důsledku tak uživatel snadno nalezne okamžitou odpověď na kritické otázky.

HD3D usnadňuje kompetentní rozhodování.

HD3D Visual Reporting je nový modul dostupný v NX 7.0, který uživatelům umožňuje interaktivně vytvářet, upravovat, spouštět a sdílet aktuální informace o výrobcích a procesech. Uživatelé mohou volit informace z jakýchkoliv vlastností a atributů součásti NX nebo libovolných vlastností spravovaných systémem Teamcenter. Informace je možné přizpůsobit vybranému rozsahu komponent. Výsledky jsou zobrazeny v grafickém okně NX s barevným kódováním modelů komponent, označení, legend, průhlednosti a grafů. Vizuální prezentace a analýza informací nabízí intuitivní a zcela jistě účinnější alternativu k získávání PLM informací pomocí papírů a tabulek dat, které byly dosud jejich typickým nositelem. Informace zprostředkované pomocí HD3D umožňují uživatelům efektivně se orientovat v aktuálním stavu projektu, identifikovat poslední změny, zjistit zodpovědnou osobu, rozpoznat a vyřešit problémy, najít dodavatele, sledovat náklady a nalézat další důležité informace pomocí dotazů ad hoc.

Automatizace pomocí modulu NX Open

Ověřování HD3D urychluje kontrolu a zlepšuje kvalitu

Technologie HD3D je také implementována v NX Check-Mate, modulu kontroly podle nastavených pravidel, který zajišťuje konzistenci a kvalitu CAD dat a sleduje shodu s firemními a průmyslovými normami. HD3D vnáší do modulu Check-Mate nové interaktivní uživatelské rozhraní pro definování ověření, spouštění kontrol, prohlížení výsledků a řešení problémů v aktivní relaci NX. Na 3D modelech produktu lze pomocí grafických znaků sledovat výsledky ověření a tím rychle identifikovat stav a eventuální problémy. Konstruktéři mohou pro rychlejší rozlišování problémů vybírat a otevírat součásti přímo z grafických znaků pro rychlé úpravy a opravy případných nesrovnalostí.

Product Template Studio v NX 7.0

Vylepšená automatizace a opětovné použití

NX 7.0 značně rozšiřuje funkce PTS (Product Template Studio), nástroje pro tvorbu znovu použitelných šablon z existujících modelů. PTS nyní vytváří šablony také z konečněprvkových úloh a kinematických analýz a může při spuštění šablony také vytvářet výkresy. Tato podpora CAE umožňuje společnostem snadno  zachytit a znovu použít nejlepší postupy kinematických analýz a simulací pomocí MKP. Vizuální pravidla přidaná do PTS v této verzi umožňují použít logiku řízení a konfiguraci šablon pomocí grafických technik místo programování kódu. Vizuální pravidla výrazně snižují technické překážky při vývoji šablon složitějších výrobků.


Mohlo by vás zajímat: