Helios
Helios
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

NICOM
ZWsoft
Konstruktéři

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: BIM | Studentské projekty | Virtuální realita | Vizualizace | Výuka

Základní představou byla zděná rozhledna s více vyhlídkami v orientační výšce 25 až 30 metrů s rozsáhlejším zázemím pro turisty.V do­bě do­­má­­cí­­ho stu­­dia vznik­­lo na VOŠ a SPŠ ve Žďá­­ru nad Sá­­za­­vou ně­­ko­­lik za­­jí­­ma­­vých od­­bor­­ných pro­­jek­­tů v rám­­ci on-line vý­­u­­ky. Sna­­ži­­li jsme se vý­­u­­ku chyt­­nout troš­­ku za ji­­ný ko­­nec a vys­­ta­­vět ji čis­­tě na ko­­mu­­ni­­ka­­ci a di­­gi­­tál­­ní spo­­lu­­prá­­ci. Stu­­dent­­ský pro­­jekt s náz­­vem „Roz­­hléd­­ni se…“ si vzal za cíl re­­a­­li­­zo­­vat tech­­nic­­kou stu­­dii roz­­hled­­ny se zá­­ze­­mím pro ma­­lé re­­gi­­o­­nál­­ní mu­­ze­­um a ob­­čers­­tve­­ní pro tu­­ris­­ty. V do­­bě do­­má­­cí prá­­ce pro nás všech­­ny tak by­­lo to­­to té­­ma vo­­ní­­cí pří­­ro­­dou ví­­ce než sym­­bo­­lic­­ké. Ak­­ti­­vi­­tu jsme při­­pra­­vi­­li pro na­­še stu­­den­­ty tře­­tí­­ho roč­­ní­­ku, kte­­ří již ma­­jí s vy­­u­­ži­­tím mo­­der­­ních me­­tod ře­­še­­ní sta­­veb a je­­jich tech­­nic­­ké­­ho za­­ří­­ze­­ní zku­­še­­nos­­ti.

Celý článek...

Eplan - brand

Tags: Classroom | myViewBoard | on-line | ViewSobic | Výuka | Vzdělávání

myViewBoard-Classroom-pressphoto-3.2031Spo­leč­nost View­So­nic ozná­mi­la uve­de­ní my­View­Bo­ard Clas­sro­om na trh. Vzdě­lá­va­cí plat­for­ma my­View­Bo­ard Clas­sro­om je za­lo­že­ná na on-line pro­hlí­že­či a je sou­čás­tí eko­sys­té­mu my­View­Bo­ard. Jedná se o úče­lo­vě vy­tvo­ře­né ře­še­ní, které bylo v prvé řadě na­vr­že­no s ohle­dem na uči­te­le, spíše než zá­klad fi­lo­zo­fie tech­no­lo­gic­ké­ho ří­ze­ní pro pomoc pe­da­go­gům v této nové éře hyb­rid­ní­ho učení. Před­sta­ve­ní my­View­Bo­ard Clas­sro­om při­chá­zí v době, kdy se školy po­tý­ka­jí se zno­vu­o­te­vře­ním a kla­dou si otáz­ku, jak bude nová re­a­li­ta vy­pa­dat. Ať už vzdě­lá­va­jí pe­da­go­go­vé ve tří­dách nebo z do­mo­va, nebo stu­den­ty vy­u­ču­jí kom­bi­na­cí obou metod, budou hyb­rid­ní vý­u­ko­vé me­to­dy hrát v éře „no­vé­ho nor­má­lu“ dále zá­sad­ní roli při výuce.

Celý článek...

Tags: HVAC | Klimatizace | PŘÍHODA | Ventilace | Větrání | Výustky | Webináře

Prihoda-2020Spo­leč­nost Pří­ho­da ve spo­lu­prá­ci s ČVUT a STP zve na Se­tká­ní pří­z­niv­ců tex­til­ních vy­ús­tek letos vý­ji­meč­ně a vy­nu­ce­ně for­mou webi­ná­ře. Zú­čast­nit se ho tak mů­že­te on-line z do­mo­va, kan­ce­lá­ře nebo v pod­sta­tě od­kud­ko­liv, kde máte při­po­je­ní k in­ter­ne­tu. Mezi té­ma­ty na­jde­te zhod­no­ce­ní 26 let vý­ro­by tex­til­ních vy­ús­tek v Hlin­sku, nová tech­nic­ká ře­še­ní a pod­ně­ty pro ná­vrhy tex­til­ních vy­ús­tek a po­tru­bí, sou­čas­né tren­dy v ob­las­ti vě­trá­ní a kli­ma­ti­za­ce, pří­pa­do­vou stu­dii o dis­tri­buci vzdu­chu v sý­rár­ně a za­jí­ma­vé in­sta­la­ce z ně­ko­li­ka kon­ti­nen­tů.

Celý článek...

RedHat

Tags: Acer | Azure | Education | EMEA | Microsoft | Office 365 | Skooler | Vzdělávání

iPad-Skooler-2017Acer for Edu­cati­on ozná­mi­la, že s cílem obo­ha­tit svou na­bíd­ku na trhu vzdě­lá­vá­ní uza­vře­la part­ner­ství s norskou spo­leč­nos­tí Sko­o­ler, vý­vo­já­řem před­ní plat­for­my vzdě­lá­va­cích ná­stro­jů. Díky to­mu­to part­ner­ství roz­ší­ří Acer for Edu­cati­on své port­fo­lio vy­hra­ze­né pro školy a vzdě­lá­va­cí or­ga­ni­za­ce o kom­plet­ní ře­še­ní, které spojí za­ří­ze­ní Acer, sadu Of­fi­ce 365 for Edu­cati­on a plně in­te­gro­va­né ná­stro­je pro sprá­vu výuky, které po­sky­tu­je spo­leč­nost Sko­o­ler. Acer for Edu­cati­on a její part­ne­ři budou moci více pod­po­ro­vat školy a pe­da­go­gy v re­gi­o­nu EMEA po­mo­cí kom­plex­ní­ho ře­še­ní, jehož cílem je ze­fek­tiv­nit učení a za­po­jit uči­te­le tím, že jim po­mů­že ušet­řit čas a do­sáh­nout lep­ších vý­sled­ků.

Celý článek...

Tags: 3DEXPERIENCE | Dassault Systemès | Konference | Nashville | SolidWorks | World 2020

3DEXW-IMG 20200209 192741955-1Po mnoha le­tech uži­va­tel­ských kon­fe­ren­cí So­li­dWorks World se skal­ní fa­nouš­ci So­li­dworks mu­se­li smí­řit nejen s novým ná­zvem, ale i s asi zatím nej­se­ver­něj­ším mís­tem ko­ná­ní této akce – Na­shvillem ve státě Ten­nessee. Do­po­sud se místa po­řá­da­ných kon­fe­ren­cí po­hy­bo­va­la pře­de­vším po Ka­li­for­nii, Texa­su, Flo­ri­dě a Ari­zo­ně. Šlo opět o první vel­kou akci CAD uži­va­te­lů v roce 2020 a sho­dou ne­pří­jem­ných okol­nos­tí také možná letos tou po­sled­ní. Ale ne­ma­luj­me čerta na zeď, snad se ko­ro­na­vi­ru Covid-19 co nejdří­ve zba­ví­me, nebo na něj bude na­le­zen ně­ja­ký účin­ný lék a hro­mad­né akce zase po­bě­ží jako ob­vykle.

Celý článek...

Tags: 3E Praha Engineering | 4×4 Land Rover | FTVS | Marketing | Soutěž | Studenti | Vzdělávání

FTVS 3e Praha-2006Do pří­pra­vy pro­pa­ga­ce sou­tě­že 4×4 Land Rover ve ško­lách letos v 3E Praha za­po­ji­li stu­den­ty dru­hé­ho roč­ní­ku FTVS, oboru ma­nage­ment spor­tu. Měli v rámci svého se­mest­rál­ní­ho pro­jek­tu při­pra­vit a pre­zen­to­vat návrh mar­ke­tingo­vé kam­pa­ně. Té­ma­tem bylo na­plá­no­vá­ní kam­pa­ně, která by pro­pa­go­va­la a zá­ro­veň zvý­ši­la počet zú­čast­ně­ných týmů sou­tě­že 4×4 Land Rover. Hod­no­ce­ní pro­běh­lo na aka­de­mic­ké půdě ve čtvr­tek 9. ledna 2020. Od­bor­ná po­ro­ta byla slo­že­na ze zá­stup­ců firmy 3E Praha En­gi­nee­ring a dr. Jo­se­fa Vo­ráč­ka, vy­u­ču­jí­cí­ho a sou­čas­ně člena od­bor­né fi­ná­lo­vé po­ro­ty sou­tě­že 4×4 Land Rover.

Celý článek...

Tags: Makeblock | mCreate | Micro:bit | On Board | Pedagogové | Program | STEAM

Makeblock Bett London-2004Spo­leč­nost Ma­keblock, před­ní po­sky­to­va­tel ře­še­ní pro vzdě­lá­vá­ní STEAM (věda, tech­no­lo­gie, in­že­nýr­ství, umění a ma­te­ma­ti­ka), se dne 22. ledna pre­zen­to­va­la na vý­sta­vě Bett v Lon­dýně (22.–25. ledna 2020) spo­leč­ně s 800 před­ní­mi vzdě­lá­va­cí­mi or­ga­ni­za­ce­mi svým stra­te­gic­kým glo­bál­ním pro­gra­mem STEAM On Board, který se v le­toš­ním roce za­mě­ří na vy­bu­do­vá­ní glo­bál­ní sítě za­mě­ře­né na pe­da­go­gy s cílem oslo­vit 10 000 škol po celém světě. Přes­to­že Ma­keblock vy­tvo­řil ce­lo­svě­to­vou síť pe­da­go­gů a škol, po­vě­do­mí o vzdě­lá­vá­ní STEAM není zda­le­ka na­sy­ce­no z dů­vo­du ome­ze­né­ho pří­stu­pu ke vzdě­lá­va­cím ná­stro­jům a učeb­ním plá­nům.

Celý článek...

Tags: Centra | Elixir do škol | Tiskové služby | Učitelé | Vzdělávání | Y Soft

be3D Academy 1-1946Spo­leč­nost Y Soft Cor­po­rati­on 14. listopadu na ve­letr­hu Pra­gue Edu­cati­on Fes­ti­val ozná­mi­la spo­lu­prá­ci se vzdě­lá­va­cí or­ga­ni­za­cí Eli­xír do škol. Díky spo­leč­né­mu part­ner­ství Y Soft za­jis­tí po­sky­to­vá­ní slu­žeb a sprá­vu 3D tisku až ve 30 cen­t­rech na­příč čes­ký­mi ško­la­mi. Do kaž­dé­ho z cen­ter Eli­xí­ru vě­nu­je Y Soft dvě tis­kár­ny YSoft be3D eDee a za­jis­tí kromě do­dáv­ky fi­la­men­tu i po­třeb­nou pod­po­ru při in­sta­la­ci a údrž­bě za­ří­ze­ní. Uči­te­lé v síti Eli­xír zís­ká­va­jí je­di­neč­nou pří­le­ži­tost vy­u­ží­vat bez­peč­né 3D tis­kár­ny se žáky ve své výuce. Ote­ví­ra­jí se tak další mož­nos­ti pro za­vá­dě­ní a ově­řo­vá­ní ino­va­tiv­ních vý­u­ko­vých metod v na­šich ško­lách.

Celý článek...

Tags: 2019 | 3D měření | Česko a Slovensko | HxGN LOCAL | mobilní aplikace | Skenování | Valeč

Valec HxGN-1918One Hexagon – Safety & Infrastructure, Geospatial, Manufacturing In­tel­li­gen­ce a PPM pořádají druhou společnou uživatelskou konferenci, během které představí novinky a zajímavosti z oblasti 3D měření, skenování, soft­wa­ro­vých a hardwarových řešení a mobilních aplikací. Program kon­fe­ren­ce bude koncipován tradičně do dvou dnů a tří bloků. První den do­po­le­d­ne bude zahájen společnou plenární sekcí a v odpoledním bloku na­o­pak poběží několik sekcí paralelních. Druhý den dopoledne bude jako vždy zaměřen na workshopy a živé ukázky technologií.

Celý článek...

Tags: Kurzy | Michal Spielmann | Nicom | Vzdělávání

Nicom Obrazek-01-1909Máme tu rok 2019 a již tradičně vývojový tým aplikace Fusion 360 připravil pro tuto aplikaci update, který má opět uživatelům pomoci zefektivnit jejich práci. Pojďme si představit alespoň některé novinky, které tato aktualizace přináší. Kromě oprav funkčnosti se můžete těšit na následující novinky a vylepšení.

Celý článek...

Strana 1 z 24

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>