Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: 3D tisk | ATX Zdroje | Autodesk | Microsoft | VOŠ a SPŠ | Vzdělávání

PF-zdroj003-2109Najít za­jí­ma­vé téma, které lze řešit se stu­den­ty čás­teč­ně v do­má­cím pro­stře­dí a ve škole v prů­bě­hu distanč­ní on-line výuky, není pří­liš jed­no­du­ché. Jak spo­jit prak­tic­kou výuku v la­bo­ra­to­řích, která pro­bí­há bez fy­zic­ké pří­tom­nos­ti žáků se za­jí­ma­vým pro­jek­tem? V prů­bě­hu le­toš­ní­ho škol­ní­ho roku ře­ší­me tuto otáz­ku sku­teč­ně často.

Celý článek...

Tags: Elektromagnetismus | EMWORKS | Simulace | SolidWorks | Transformátory | Webináře

EMWORKS webinar-2109Pla­nár­ní mag­ne­tis­mus na­hra­zu­je kon­venč­ní mag­ne­tic­ké struk­tu­ry v mnoha apli­ka­cích. Pla­nár­ní a izo­lač­ní trans­for­má­to­ry jsou dobrou vol­bou pro apli­ka­ce vy­ža­du­jí­cí in­te­gro­va­ný mag­ne­tis­mus. Pla­nár­ní trans­for­má­tor je v pod­sta­tě trans­for­má­tor, který po­u­ží­vá plo­ché vi­nu­tí, ob­vykle na desce s ploš­ný­mi spoji, místo mě­dě­né­ho drátu k vy­tvo­ře­ní cívek.

Celý článek...

Tags: Autodesk | BIM | Stavebnictví | VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou | VR prezentace | Vzdělávání

PF stavby 002-2107Le­toš­ní ma­tu­rit­ní pro­jek­ty vzni­ka­jí pře­váž­ně v pro­stře­dí kon­zul­ta­cí na dálku. I přes tuto ztí­že­nou si­tu­a­ci jsme se pus­ti­li i do roz­sáh­lej­ších témat, které se sna­ží­me spo­jit s nej­no­věj­ším soft­ware vy­ba­ve­ním. Vel­kou po­mo­cí v této ob­las­ti je pře­de­vším mul­ti­li­cenč­ní po­li­ti­ka od­bor­né­ho soft­ware a clou­do­vých slu­žeb do­stup­ných našim stu­den­tům pro do­má­cí práci. Jedná se pře­de­vším o kom­plet­ní sadu vý­vo­jo­vých ná­stro­jů spo­leč­nos­ti Au­to­de­sk a Micro­soft.

Celý článek...

Tags: Autodesk | CAD | CAE | EDU | FEM | Inventor | Microsoft Teams | PLM | VOŠ a SPŠ | Žďár nad Sázavou

voziky 02-2104Ak­tu­ál­ní si­tu­a­ce ne­dá­vá ani ve škole pří­liš mož­nos­tí se se­tká­vat s na­ši­mi stu­den­ty. Jak ucho­pit řadu tech­nic­kých pro­blé­mů, jak je před­sta­vit našim mla­dým tech­ni­kům? Po­dí­vej­me se na jednu z uká­zek on-line ře­še­ných pro­jek­tů s vy­u­ži­tím PLM tech­no­lo­gií a pro­jek­to­vé výuky, které bylo v lis­to­pa­du zpra­co­vá­no na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou. Zá­kla­dem na­še­ho pro­jek­tu bylo zpra­co­vá­ní pro­to­ty­pu no­vé­ho vý­rob­ku s vy­u­ži­tím PLM soft­waru a před­sta­ve­ní za­jí­ma­vých CAE funk­cí mo­der­ních ná­vr­ho­vých sys­té­mů.

Celý článek...

Tags: 3E Praha Engineering | Josef Malý | Rozhovor

Ing. Josef MalýDa­tum 22. úno­ra 1990 se po­dle úda­je ve Ve­řej­ném rej­stří­ku na we­bu Justice.cz po­jí se vzni­kem spo­leč­nos­ti 3E Pra­ha En­gi­neer­ing, a. s. Je to­mu te­dy už 30 let od za­lo­že­ní fir­my, na­víc od sa­mé­ho po­čát­ku v pres­tiž­ní práv­ní for­mě ak­ci­o­vé spo­leč­nos­ti. Ta­ko­vých fi­rem na na­šem tr­hu a v ná­mi sle­do­va­ných obo­rech čin­nos­ti op­rav­du mno­ho ne­pů­so­bí. Pro­to se ob­ra­cím se svý­mi do­ta­zy na ře­di­te­le spo­leč­nos­ti Ing. Jo­se­fa Ma­lé­ho, se kte­rým jsme té­ma fi­rem­ní­ho ju­bi­lea na­kou­sli už při na­šem set­ká­ní na úno­ro­vé kon­fe­ren­ci 3DEX­PE­RI­ENCE World 2020 spo­leč­nos­ti Dassault Systèmes v ame­ric­kém Nash­villu.

Celý článek...

Tags: Adams | ADAS | Autonomní vozidla | Hexagon | MSC | Virtuální testovací jízdy | VTD

Spo­leč­nost MSC Soft­ware (MSC), sou­část di­vi­ze He­xa­gon Ma­nu­fac­tur­ing In­tel­li­gen­ce, oz­ná­mi­la uve­de­ní vir­tu­ál­ních tes­to­va­cích jízd (VTD) pro si­mu­lač­ní soft­ware Adams, kom­bi­nu­jí­cí špič­ko­vou dy­na­mi­ku vo­zi­del se si­mu­la­ce­mi vir­tu­ál­ních tes­to­va­cích jízd pro urych­le­ní vý­vo­je no­vé ge­ne­ra­ce pok­ro­či­lých asis­tenč­ních sys­té­mů pro ři­di­če (ADAS) a bez­peč­ných au­to­nom­ních vo­zi­del. Osob­ní vo­zid­la již mo­hou číst dop­rav­ní znač­ky ne­bo de­te­ko­vat pro­jíž­dě­ný pro­voz, ale ty­to funk­ce ADAS 2+ zá­vi­sí na zdo­ko­na­le­né fú­zi sen­zo­rů – pro­ce­su slu­čo­vá­ní dat z ví­ce sen­zo­rů s vy­so­kou spo­leh­li­vos­tí, aby elek­tro­nic­ké sys­té­my moh­ly při­jí­mat bez­peč­ná roz­hod­nu­tí. Zá­ro­veň bu­dou­cí au­to­nom­ní al­go­rit­my ří­ze­ní vy­ža­du­jí re­a­lis­tic­ká tes­to­va­cí da­ta pro výz­kum a cvič­né mo­de­ly. VTD pro Adams zrych­lu­jí vý­voj tím, že si­mu­lu­jí cho­vá­ní dy­na­mic­ky je­dou­cí­ho vo­zid­la a je­ho sen­zo­rů ve slo­ži­tých pros­tře­dích na sil­ni­ci.

Celý článek...

Tags: BIM | Studentské projekty | Virtuální realita | Vizualizace | Výuka

Základní představou byla zděná rozhledna s více vyhlídkami v orientační výšce 25 až 30 metrů s rozsáhlejším zázemím pro turisty.V do­bě do­­má­­cí­­ho stu­­dia vznik­­lo na VOŠ a SPŠ ve Žďá­­ru nad Sá­­za­­vou ně­­ko­­lik za­­jí­­ma­­vých od­­bor­­ných pro­­jek­­tů v rám­­ci on-line vý­­u­­ky. Sna­­ži­­li jsme se vý­­u­­ku chyt­­nout troš­­ku za ji­­ný ko­­nec a vys­­ta­­vět ji čis­­tě na ko­­mu­­ni­­ka­­ci a di­­gi­­tál­­ní spo­­lu­­prá­­ci. Stu­­dent­­ský pro­­jekt s náz­­vem „Roz­­hléd­­ni se…“ si vzal za cíl re­­a­­li­­zo­­vat tech­­nic­­kou stu­­dii roz­­hled­­ny se zá­­ze­­mím pro ma­­lé re­­gi­­o­­nál­­ní mu­­ze­­um a ob­­čers­­tve­­ní pro tu­­ris­­ty. V do­­bě do­­má­­cí prá­­ce pro nás všech­­ny tak by­­lo to­­to té­­ma vo­­ní­­cí pří­­ro­­dou ví­­ce než sym­­bo­­lic­­ké. Ak­­ti­­vi­­tu jsme při­­pra­­vi­­li pro na­­še stu­­den­­ty tře­­tí­­ho roč­­ní­­ku, kte­­ří již ma­­jí s vy­­u­­ži­­tím mo­­der­­ních me­­tod ře­­še­­ní sta­­veb a je­­jich tech­­nic­­ké­­ho za­­ří­­ze­­ní zku­­še­­nos­­ti.

Celý článek...

Tags: Classroom | myViewBoard | on-line | ViewSobic | Výuka | Vzdělávání

myViewBoard-Classroom-pressphoto-3.2031Spo­leč­nost View­So­nic ozná­mi­la uve­de­ní my­View­Bo­ard Clas­sro­om na trh. Vzdě­lá­va­cí plat­for­ma my­View­Bo­ard Clas­sro­om je za­lo­že­ná na on-line pro­hlí­že­či a je sou­čás­tí eko­sys­té­mu my­View­Bo­ard. Jedná se o úče­lo­vě vy­tvo­ře­né ře­še­ní, které bylo v prvé řadě na­vr­že­no s ohle­dem na uči­te­le, spíše než zá­klad fi­lo­zo­fie tech­no­lo­gic­ké­ho ří­ze­ní pro pomoc pe­da­go­gům v této nové éře hyb­rid­ní­ho učení. Před­sta­ve­ní my­View­Bo­ard Clas­sro­om při­chá­zí v době, kdy se školy po­tý­ka­jí se zno­vu­o­te­vře­ním a kla­dou si otáz­ku, jak bude nová re­a­li­ta vy­pa­dat. Ať už vzdě­lá­va­jí pe­da­go­go­vé ve tří­dách nebo z do­mo­va, nebo stu­den­ty vy­u­ču­jí kom­bi­na­cí obou metod, budou hyb­rid­ní vý­u­ko­vé me­to­dy hrát v éře „no­vé­ho nor­má­lu“ dále zá­sad­ní roli při výuce.

Celý článek...

Tags: HVAC | Klimatizace | PŘÍHODA | Ventilace | Větrání | Výustky | Webináře

Prihoda-2020Spo­leč­nost Pří­ho­da ve spo­lu­prá­ci s ČVUT a STP zve na Se­tká­ní pří­z­niv­ců tex­til­ních vy­ús­tek letos vý­ji­meč­ně a vy­nu­ce­ně for­mou webi­ná­ře. Zú­čast­nit se ho tak mů­že­te on-line z do­mo­va, kan­ce­lá­ře nebo v pod­sta­tě od­kud­ko­liv, kde máte při­po­je­ní k in­ter­ne­tu. Mezi té­ma­ty na­jde­te zhod­no­ce­ní 26 let vý­ro­by tex­til­ních vy­ús­tek v Hlin­sku, nová tech­nic­ká ře­še­ní a pod­ně­ty pro ná­vrhy tex­til­ních vy­ús­tek a po­tru­bí, sou­čas­né tren­dy v ob­las­ti vě­trá­ní a kli­ma­ti­za­ce, pří­pa­do­vou stu­dii o dis­tri­buci vzdu­chu v sý­rár­ně a za­jí­ma­vé in­sta­la­ce z ně­ko­li­ka kon­ti­nen­tů.

Celý článek...

Tags: Acer | Azure | Education | EMEA | Microsoft | Office 365 | Skooler | Vzdělávání

iPad-Skooler-2017Acer for Edu­cati­on ozná­mi­la, že s cílem obo­ha­tit svou na­bíd­ku na trhu vzdě­lá­vá­ní uza­vře­la part­ner­ství s norskou spo­leč­nos­tí Sko­o­ler, vý­vo­já­řem před­ní plat­for­my vzdě­lá­va­cích ná­stro­jů. Díky to­mu­to part­ner­ství roz­ší­ří Acer for Edu­cati­on své port­fo­lio vy­hra­ze­né pro školy a vzdě­lá­va­cí or­ga­ni­za­ce o kom­plet­ní ře­še­ní, které spojí za­ří­ze­ní Acer, sadu Of­fi­ce 365 for Edu­cati­on a plně in­te­gro­va­né ná­stro­je pro sprá­vu výuky, které po­sky­tu­je spo­leč­nost Sko­o­ler. Acer for Edu­cati­on a její part­ne­ři budou moci více pod­po­ro­vat školy a pe­da­go­gy v re­gi­o­nu EMEA po­mo­cí kom­plex­ní­ho ře­še­ní, jehož cílem je ze­fek­tiv­nit učení a za­po­jit uči­te­le tím, že jim po­mů­že ušet­řit čas a do­sáh­nout lep­ších vý­sled­ků.

Celý článek...

Tags: 3DEXPERIENCE | Dassault Systemès | Konference | Nashville | SolidWorks | World 2020

3DEXW-IMG 20200209 192741955-1Po mnoha le­tech uži­va­tel­ských kon­fe­ren­cí So­li­dWorks World se skal­ní fa­nouš­ci So­li­dworks mu­se­li smí­řit nejen s novým ná­zvem, ale i s asi zatím nej­se­ver­něj­ším mís­tem ko­ná­ní této akce – Na­shvillem ve státě Ten­nessee. Do­po­sud se místa po­řá­da­ných kon­fe­ren­cí po­hy­bo­va­la pře­de­vším po Ka­li­for­nii, Texa­su, Flo­ri­dě a Ari­zo­ně. Šlo opět o první vel­kou akci CAD uži­va­te­lů v roce 2020 a sho­dou ne­pří­jem­ných okol­nos­tí také možná letos tou po­sled­ní. Ale ne­ma­luj­me čerta na zeď, snad se ko­ro­na­vi­ru Covid-19 co nejdří­ve zba­ví­me, nebo na něj bude na­le­zen ně­ja­ký účin­ný lék a hro­mad­né akce zase po­bě­ží jako ob­vykle.

Celý článek...

Tags: 3E Praha Engineering | 4×4 Land Rover | FTVS | Marketing | Soutěž | Studenti | Vzdělávání

FTVS 3e Praha-2006Do pří­pra­vy pro­pa­ga­ce sou­tě­že 4×4 Land Rover ve ško­lách letos v 3E Praha za­po­ji­li stu­den­ty dru­hé­ho roč­ní­ku FTVS, oboru ma­nage­ment spor­tu. Měli v rámci svého se­mest­rál­ní­ho pro­jek­tu při­pra­vit a pre­zen­to­vat návrh mar­ke­tingo­vé kam­pa­ně. Té­ma­tem bylo na­plá­no­vá­ní kam­pa­ně, která by pro­pa­go­va­la a zá­ro­veň zvý­ši­la počet zú­čast­ně­ných týmů sou­tě­že 4×4 Land Rover. Hod­no­ce­ní pro­běh­lo na aka­de­mic­ké půdě ve čtvr­tek 9. ledna 2020. Od­bor­ná po­ro­ta byla slo­že­na ze zá­stup­ců firmy 3E Praha En­gi­nee­ring a dr. Jo­se­fa Vo­ráč­ka, vy­u­ču­jí­cí­ho a sou­čas­ně člena od­bor­né fi­ná­lo­vé po­ro­ty sou­tě­že 4×4 Land Rover.

Celý článek...

Tags: Makeblock | mCreate | Micro:bit | On Board | Pedagogové | Program | STEAM

Makeblock Bett London-2004Spo­leč­nost Ma­keblock, před­ní po­sky­to­va­tel ře­še­ní pro vzdě­lá­vá­ní STEAM (věda, tech­no­lo­gie, in­že­nýr­ství, umění a ma­te­ma­ti­ka), se dne 22. ledna pre­zen­to­va­la na vý­sta­vě Bett v Lon­dýně (22.–25. ledna 2020) spo­leč­ně s 800 před­ní­mi vzdě­lá­va­cí­mi or­ga­ni­za­ce­mi svým stra­te­gic­kým glo­bál­ním pro­gra­mem STEAM On Board, který se v le­toš­ním roce za­mě­ří na vy­bu­do­vá­ní glo­bál­ní sítě za­mě­ře­né na pe­da­go­gy s cílem oslo­vit 10 000 škol po celém světě. Přes­to­že Ma­keblock vy­tvo­řil ce­lo­svě­to­vou síť pe­da­go­gů a škol, po­vě­do­mí o vzdě­lá­vá­ní STEAM není zda­le­ka na­sy­ce­no z dů­vo­du ome­ze­né­ho pří­stu­pu ke vzdě­lá­va­cím ná­stro­jům a učeb­ním plá­nům.

Celý článek...

Strana 2 z 20

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>