Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Setkání příznivců textilních vyústek

Autor článku: PŘÍHODA   

Tags: HVAC | Klimatizace | PŘÍHODA | Ventilace | Větrání | Výustky | Webináře

Prihoda-2020Spo­leč­nost Pří­ho­da ve spo­lu­prá­ci s ČVUT a STP zve na Se­tká­ní pří­z­niv­ců tex­til­ních vy­ús­tek letos vý­ji­meč­ně a vy­nu­ce­ně for­mou webi­ná­ře. Zú­čast­nit se ho tak mů­že­te on-line z do­mo­va, kan­ce­lá­ře nebo v pod­sta­tě od­kud­ko­liv, kde máte při­po­je­ní k in­ter­ne­tu. Mezi té­ma­ty na­jde­te zhod­no­ce­ní 26 let vý­ro­by tex­til­ních vy­ús­tek v Hlin­sku, nová tech­nic­ká ře­še­ní a pod­ně­ty pro ná­vrhy tex­til­ních vy­ús­tek a po­tru­bí, sou­čas­né tren­dy v ob­las­ti vě­trá­ní a kli­ma­ti­za­ce, pří­pa­do­vou stu­dii o dis­tri­buci vzdu­chu v sý­rár­ně a za­jí­ma­vé in­sta­la­ce z ně­ko­li­ka kon­ti­nen­tů.

Webi­nář se koná 27. květ­na 2020 od 8:30 hodin a je akre­di­to­ván v pro­jek­tu Ce­lo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní ČKAIT s hod­no­ce­ním 1 bodem.
Při­hlá­sit se mů­že­te na sales@prihoda.com. Po­drob­něj­ší po­ky­ny ob­dr­ží­te po re­gis­tra­ci.


Mohlo by vás zajímat: