Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Studio System 2 o 3D tisku kovů

Autor článku: MCAE Systems   

Tags: 3D tisk | Desktop Metal | MCAE Systems | Studio System 2 | Webináře

Webinář MCAE Systems-Studio System 2-2115Za­jí­má vás 3D tisk z kovů, kon­krét­ně tech­no­lo­gie Bound Metal De­po­si­ti­on? MCAE Sys­tems pro vás při­pra­vi­la nový webi­nář, kde před­sta­ví novou vy­lep­še­nou ge­ne­ra­ci 3D tis­kár­ny Stu­dio Sys­tem od spo­leč­nos­ti Desktop Metal. Nej­jed­no­duš­ší způ­sob 3D tisku ko­vo­vých dílů je nyní ještě jed­no­duš­ší.Webi­nář na­bíd­ne novým i stá­va­jí­cím zá­kaz­ní­kům skvě­lou pří­le­ži­tost, jak se do­zvě­dět o této 3D tis­kár­ně vše.

Pře­svěd­čí­te se, že Desktop Metal po­kra­ču­je v ino­va­cích, které umožňují adi­tiv­ní vý­ro­bě účin­ně­ji kon­ku­ro­vat kon­venč­ním vý­rob­ním pro­ce­sům.

Stu­dio Sys­tem 2 plně vy­u­ží­vá všech­ny vý­ho­dy pů­vod­ní­ho za­ří­ze­ní Stu­dio Sys­tem – žádné ne­bez­peč­né ko­vo­vé práš­ky či la­se­ry, žádná spe­ci­a­li­zo­va­ná ob­slu­ha, za­ří­ze­ní či vy­ba­ve­ní. To vše díky zjed­no­du­še­né­mu dvou­stupňovému pro­ce­su, který od­st­raňuje po­u­ži­tí roz­pouš­tě­del. Stu­dio Sys­tem 2 je nyní nejen do­stup­něj­ší než kdy­ko­li před­tím, ale vy­rá­bí ještě kva­lit­něj­ší a vi­zu­ál­ně do­ko­na­lej­ší sou­čás­ti.

Webi­nář Stu­dio Sys­tem 2: 3D tisk z kovů ve 2 kro­cích sle­duj­te 14. dubna 2021 od 9:30 hodin.
Pro re­gis­tra­ci na webi­nář po­u­žij­te tla­čít­ko níže.

 Registrace MCAE

 


Mohlo by vás zajímat: