Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bentley Systems vyhlašuje nový program Bentley Education

Autor článku: Bentley Systems   
Neděle, 16 Květen 2021 00:07

Tags: Bentley | Education | Future Infrastructure Star | Infrastruktura

Bentley Education FISC 1-2120Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 3. květ­na 2021 spuš­tě­ní pro­gra­mu Bent­ley Edu­cati­on, který pod­po­ru­je roz­voj bu­dou­cích pro­fe­si­o­ná­lů v ob­las­ti in­frastruk­tu­ry usi­lu­jí­cích o pra­cov­ní uplat­ně­ní v ob­las­ti in­že­nýr­ství, ná­vrhů a ar­chi­tek­tu­ry. Pro­gram Bent­ley Edu­cati­on bude nej­pr­ve pro­bí­hat ve Spo­je­ném krá­lov­ství, Aus­trá­lii, Sin­ga­pu­ru, Irsku a Litvě a do po­lo­vi­ny léta je plá­no­vá­no jeho roz­ší­ře­ní do Spo­je­ných států, Ka­na­dy, Me­xi­ka, La­tin­ské Ame­ri­ky a Indie.

Ná­ro­ky stu­den­tů a pe­da­go­gů v rámci to­ho­to pro­gra­mu za­hr­nu­jí bez­plat­nou vzdě­lá­va­cí li­cen­ci na in­že­nýr­ské in­frastruk­tur­ní apli­ka­ce spo­leč­nos­ti Bent­ley a osvěd­če­né stu­di­um pro­střed­nic­tvím no­vé­ho por­tá­lu Bent­ley Edu­cati­on. Na por­tá­lu Edu­cati­on se mohou za­re­gis­tro­vat stu­den­ti a pe­da­go­go­vé z ce­lé­ho světa. Při­po­jí se tak k in­frastruk­tur­ním or­ga­ni­za­cím a zdro­jům pro pří­pra­vu a nábor no­vých ta­len­tů v oboru in­že­nýr­ství in­frastruk­tu­ry. Bent­ley také vy­hlá­si­la sou­těž Fu­tu­re In­frastructu­re Star Challen­ge 2021.

Por­tál Bent­ley Edu­cati­on před­sta­vu­je pro stu­den­ty zdroj jed­no­du­še a za­jí­ma­vě po­da­ných in­for­ma­cí, které si mohou vy­hle­dat, a po­mo­hou jim při bu­do­vá­ní a zdo­ko­na­lo­vá­ní do­ved­nos­tí di­gi­tál­ní­ho na­vr­ho­vá­ní pro­jek­tů. Stu­den­ti a pe­da­go­go­vé mají pří­stup ke kom­plex­ním zdro­jům, včet­ně ná­sle­du­jí­cích:

  •  po­stře­hy od před­ních od­bor­ní­ků AEC, sdí­le­ní toho, co toto od­vět­ví může stu­den­tům na­bíd­nout, a in­for­ma­ce o po­ža­do­va­ných do­ved­nos­tech,
  •  nej­no­věj­ší zprá­vy a nové tren­dy v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry, stro­jí­ren­ství a sta­veb­nic­tví,
  •  přímé ná­zo­ry sou­čas­ných stu­den­tů, men­to­rů a žen v oboru in­že­nýr­ství in­frastruk­tu­ry.

Pro­gram na­bí­zí plný pří­stup ke stu­dij­ním li­cen­cím více než 40 nej­po­pu­lár­něj­ších Bent­ley apli­ka­cí, které po­u­ží­va­jí od­bor­ní­ci v od­vět­ví in­frastruk­tu­ry po celém světě, včet­ně Con­text­Cap­tu­re, MicroStati­on, Ope­nRoads De­signer, STAAD.​Pro a SYN­CHRO. K por­tá­lu lze zís­kat pří­stup zde.

Pro­gram Bent­ley Edu­cati­on je ote­vřen stu­den­tům a pe­da­go­gům na vyš­ších od­bor­ných ško­lách, v tech­nic­kých in­sti­tu­tech, na po­ly­tech­nic­kých in­sti­tu­tech, uni­ver­zi­tách a střed­ních ško­lách i stu­den­tům, kteří se vzdě­lá­va­jí doma. Pro­gram je kon­ci­po­ván tak, aby roz­ví­jel ta­len­ty svě­to­vé úrov­ně, které mohou čelit vý­zvám zlep­šo­vá­ní kva­li­ty ži­vo­ta a po­zi­tiv­ně měnit svět po­mo­cí soft­wa­ru, apli­ka­cí a osvěd­če­ných po­znat­ků pro in­frastruk­tu­ru od Bent­ley. Pro­gram Bent­ley Edu­cati­on také po­mů­že stu­den­tům roz­ví­jet di­gi­tál­ní do­ved­nos­ti, které jsou zá­sad­ně dů­le­ži­té pro kva­li­fi­ko­va­nou zá­klad­nu ta­len­tů pod­po­ru­jí­cích in­frastruk­tur­ní růst a odol­nost po celém světě.

Bentley Education Connect Educators Library-2120

Pro­gram Bent­ley Edu­cati­on vy­u­ží­vá pří­stup k učení za­lo­že­ný na ro­lích, což umožňuje bu­dou­cím od­bor­ní­kům v ob­las­ti in­frastruk­tu­ry za­mě­řo­vat se na kon­krét­ní schop­nos­ti po­třeb­né pro kon­krét­ní pro­fe­se. Stu­den­ti mohou mířit nad rámec pouhé zna­los­ti pro­duk­tu a roz­ví­jet kom­plex­ní po­ro­zu­mě­ní do­ved­nos­tem, díky kte­rým mohou vy­ni­kat v růz­ných ro­lích v rámci in­že­nýr­ství in­frastruk­tu­ry.

Bentley Education Connect Student Hallway-2120

Por­tál Bent­ley Edu­cati­on také slou­ží jako vstup­ní brána pro jed­not­li­vé stu­den­ty nebo dvou­člen­né týmy, které před­klá­da­jí ino­va­tiv­ní kon­cep­ty pro sou­těž Fu­tu­re In­frastructu­re Star Challen­ge 2021 spo­leč­nos­ti Bent­ley. Tato glo­bál­ní sou­těž je ote­vře­na stu­den­tům z vyš­ších od­bor­ných škol, po­ly­tech­nic­kých in­sti­tu­tů a uni­ver­zit. Stu­den­ti po­stu­pu­jí­cí ve výzvě na zá­kla­dě svých ná­pa­dů na zlep­šo­vá­ní kva­li­ty ži­vo­ta budou pra­co­vat na mo­de­lo­vá­ní, si­mu­la­ci a vi­zu­a­li­za­ci při vý­vo­ji ná­vr­ho­vé­ho mo­de­lu. Vítěz oce­ně­ní Fu­tu­re In­frastructu­re Star Challen­ge bude vy­hlá­šen v prů­bě­hu sou­tě­že Going Di­gi­tal na kon­fe­ren­ci Year in In­frastructu­re 2021.

FISC Logo-2120

Úvod­ní sou­těž Fu­tu­re In­frastructu­re Star Challen­ge se dělí na 1. fázi (Kon­cep­tu­a­li­za­ce) a 2. fázi (Návrh a vi­zu­a­li­za­ce). V 1. fázi jsou stu­den­ti vy­zvá­ni, aby před­lo­ži­li své ná­pa­dy na „další velký pro­jekt in­frastruk­tu­ry“ v li­bo­vol­né z ná­sle­du­jí­cích ka­te­go­rií: sil­ni­ce a že­lez­ni­ce, bu­do­vy a za­ří­ze­ní, voda a od­pad­ní voda, města a ma­po­vá­ní a vý­ro­ba elek­tric­ké ener­gie. Při upřes­ně­ní své myš­len­ky by se stu­den­ti měli za­mě­řit na pro­blémy ohled­ně ži­vot­ní­ho pro­stře­dí a je­jich ře­še­ní, která ovlivňují další vývoj in­frastruk­tu­ry nebo jsou jejím vý­vo­jem ovliv­ně­na, zvá­žit vy­u­ži­tí In­ter­ne­tu věcí a zdů­raz­nit pří­nos pro­jek­tu ke svě­to­vé­mu zdra­ví a bla­hoby­tu.
Nej­lep­ších 20 hod­no­ce­ných pro­jek­tů z 1. fáze získá 500 USD, při­čemž 10 nej­lep­ších pro­jek­tů pře­jde do 2. fáze (Návrh a vi­zu­a­li­za­ce). Zde může každý ta­ko­vý vstup vy­u­žít výhod mož­nos­ti práce s pro­fe­si­o­ná­ly v ob­las­ti in­frastruk­tu­ry nebo na­vště­vo­vat spe­ci­ál­ní kurzy ve­de­né od­bor­ní­ky spo­leč­nos­ti Bent­ley, aby je­jich ná­pa­dy byly uplatňovány v praxi po­mo­cí apli­ka­cí spo­leč­nos­ti Bent­ley. Kromě vy­hlá­še­ní a před­sta­ve­ní na kon­fe­ren­ci Year in In­frastructu­re 2021 získá vítěz sou­tě­že Fu­tu­re In­frastructu­re Star Challen­ge 2021 fi­nanč­ní od­mě­nu ve výši 5 000 USD a uzná­ní v ro­čen­ce In­frastructu­re Year­book 2021 spo­leč­nos­ti Bent­ley.
Cílem pro­gra­mu je po­mo­ci stu­den­tům, kteří se o in­frastruk­tu­ru nad­še­ně za­jí­ma­jí, ra­ke­to­vou rych­los­tí za­há­jit naplňující ka­ri­é­ru. Sou­těž Fu­tu­re In­frastructu­re Star Challen­ge 2021 jim po­sky­tu­je pří­le­ži­tost kre­a­tiv­ně a ino­va­tiv­ně na­vr­ho­vat pro­jek­ty pro zlep­še­ní kva­li­ty ži­vo­ta a po­zi­tiv­ní změnu světa.

Další in­for­ma­ce o pro­gra­mu Bent­ley Edu­cati­on, včet­ně in­for­ma­cí o re­gis­tra­ci stu­den­tů a vzdě­lá­va­cích or­ga­ni­za­cích, na­lez­ne­te na strán­kách edu­cati­on.​bentley.​com/​cs.

Podívejte se na krátké video o Bentley Education.

 


Mohlo by vás zajímat: