Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Program Bentley Education expanduje na globální úroveň

Autor článku: Bentley Systems   
Čtvrtek, 28 Říjen 2021 23:57

Tags: Bentley Education | Bentley Systems | SŠ a VŠ | Vzdělávání

Bentley Education Connect Educators Library-2143Bent­ley Sys­tems v rámci svého zá­vaz­ku k roz­ší­ře­ní pří­stu­pu ke svým pro­fe­si­o­nál­ním apli­ka­cím pro vzdě­lá­vá­ní, ozná­mi­la 26. října glo­bál­ní ex­pan­zi pro­gra­mu Bent­ley Edu­cati­on, na­bí­ze­jí­cí­ho bez­pro­blé­mo­vý a bez­plat­ný pří­stup ke vzdě­lá­va­cím li­cen­cím na více než 60 ob­lí­be­ných apli­ka­cí spo­leč­nos­ti Bent­ley pro­střed­nic­tvím por­tá­lu Bent­ley Edu­cati­on všem opráv­ně­ným stu­den­tům a pe­da­go­gům od střed­ních škol až po vy­so­ké školy.

Od doby, co bylo 3. květ­na 2021 po­pr­vé ozná­me­no pi­lot­ní spuš­tě­ní pro­gra­mu Bent­ley Edu­cati­on v Aus­trá­lii, Spo­je­ném krá­lov­ství, Sin­ga­pu­ru, Litvě a Irsku, pro­gram zís­ká­vá mo­hut­nou ode­zvu – por­tál Bent­ley Edu­cati­on již na­vští­vi­lo přes 500 tisíc stu­den­tů i pe­da­go­gů z mnoha zemí. Díky glo­bál­ní ex­pan­zi je nyní pro­gram Bent­ley Edu­cati­on pří­stup­ný všem stu­den­tům a pe­da­go­gům na střed­ních a vy­so­kých ško­lách, ko­mu­nit­ních ško­lách, po­ly­tech­nic­kých ško­lách, in­sti­tu­tech a uni­ver­zi­tách po celém světě, kteří mohou vy­u­ží­vat apli­ka­ce Bent­ley ve svých tří­dách, la­bo­ra­to­řích i doma.

Podle Vi­na­yaka Tri­ve­di­ho, vi­ce­pre­zi­den­ta Bent­ley Edu­cati­on, bude vzhle­dem k ce­lo­svě­to­vé­mu za­mě­ře­ní na roz­voj in­frastruk­tu­ry pro do­sa­že­ní udr­ži­tel­nos­ti a adap­ta­ce exis­to­vat ne­bý­va­lá po­ptáv­ka po ta­len­to­va­ných li­dech, kteří mají do­ved­nos­ti a schop­nos­ti na­stou­pit do za­měst­ná­ní při­pra­ve­ni pra­co­vat na pro­jek­tech a di­gi­tál­ních pra­cov­ních to­cích vyšší úrov­ně. Tím, že stu­den­tům, pe­da­go­gům a–uni­ver­zi­tám po celém světě Bent­ley po­sky­tu­je vhod­ný soft­ware a zdro­je, aby byli na tuto pří­le­ži­tost při­pra­ve­ni, doplňuje vzdě­lá­va­cí sys­tém, aby při­lá­kal a roz­ví­jel po­třeb­né ta­len­ty.

Por­tál Bent­ley Edu­cati­on po­sky­tu­je stu­den­tům pří­stup ke kom­plex­ním vzdě­lá­va­cím zdro­jům a pro­jek­to­vé­mu vý­u­ko­vé­mu ob­sa­hu, který je spra­vo­ván ve spo­lu­prá­ci s vel­ký­mi uni­ver­zi­ta­mi a part­ne­ry z od­vět­ví. Re­gis­tra­cí na por­tá­lu Bent­ley Edu­cati­on, která jim umož­ní pří­stup k li­cenč­ním prá­vům, zís­ka­jí stu­den­ti a pe­da­go­go­vé také pří­stup k bo­nu­so­vým zdro­jům, jako jsou po­stře­hy pro­fe­si­o­ná­lů z od­vět­ví, po­hle­dy sou­čas­ných stu­den­tů z praxe a ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce o nej­no­věj­ších a ak­tu­ál­ních tren­dech v od­vět­ví – to vše vlast­ním tem­pem a v zá­bav­ném vzdě­lá­va­cím pro­stře­dí.

Ka­tri­o­na Lord-Le­vin­so­vá, ře­di­tel­ka pro ob­last úspě­chu ve spo­leč­nos­ti Bent­ley Sys­tems, říká, že stu­den­ti dnes dá­va­jí před­nost pří­le­ži­tos­ti učit se vlast­ním tem­pem a zkou­mat věci, které v nich vzbu­zu­jí zvě­da­vost. A přes­ně tohle jim pro­gram Bent­ley Edu­cati­on po­sky­tu­je – ko­mu­ni­tu stu­den­tů, pe­da­go­gů a pro­fe­si­o­ná­lů z ob­las­ti in­frastruk­tu­ry, která stu­den­tům po­má­há ob­je­vit, co všech­no je možné, a na­star­to­vat po­ten­ci­ál­ně úspěš­nou ka­ri­é­ru v roz­vo­ji in­frastruk­tu­ry s vy­u­ži­tím di­gi­tál­ních ino­va­cí.

Další in­for­ma­ce o pro­gra­mu Bent­ley Edu­cati­on, včet­ně in­for­ma­cí o re­gis­tra­ci stu­den­tů a vzdě­lá­va­cích or­ga­ni­za­cích, na­lez­ne­te na strán­kách education.bentley.com.

 


Mohlo by vás zajímat: