Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dynabook Satellite Pro E10-S vybrán pro Windows 11SE

Autor článku: Dynabook Europe   
Sobota, 13 Listopad 2021 00:30

Tags: Dynabook | Hardware | Microsoft | Notebooky | Pro E10-S | Satellite | Vzdělávání

Satellite Pro E10 Lifestyle-2146Dy­na­book Eu­ro­pe ozná­mil, že no­te­book Sa­tel­li­te Pro E10-S byl vy­brán jako jedno z ome­ze­né­ho počtu za­ří­ze­ní do­po­ru­če­ných spo­leč­nos­tí Micro­soft pro Win­dows 11 SE – zcela nový ope­rač­ní sys­tém učený pro ob­last vzdě­lá­vá­ní. Výběr to­ho­to za­ří­ze­ní po­tvr­zu­je pevné part­ner­ství mezi spo­leč­nost­mi Dy­na­book a Micro­soft ve vzdě­lá­va­cím sek­to­ru. No­te­book Sa­tel­li­te Pro E10-S s dis­ple­jem o úh­lo­příč­ce 11,6” byl před­sta­ven v břez­nu to­ho­to roku.

Jedná se o ro­bust­ní, ce­no­vě do­stup­né a dobře za­bez­pe­če­né za­ří­ze­ní ur­če­né pro ob­last vzdě­lá­vá­ní jak z po­hle­du op­ti­mál­ní výuky, tak i z hle­dis­ka sní­že­ní zá­tě­že IT ad­mi­nis­trá­to­rů.

Satellite Pro E10 S-2146

Sa­tel­li­te Pro E10-S byl na­vr­žen tak, aby odo­lal ná­stra­hám stu­dent­ské­ho ži­vo­ta. Gu­mo­vé prvky chrá­ní za­ří­ze­ní před pří­pad­ný­mi ná­ra­zy ve škol­ních taš­kách a zá­ro­veň zvy­šu­jí sta­bi­li­tu na stole během práce. Rám no­te­boo­ku byl ze­sí­len tak, aby vy­dr­žel tlak i pří­pad­né pády z výšky běž­né­ho stolu (asi 71 cm). Odol­něj­ší na­bí­je­cí ko­nek­tor, panty i klá­ves­ni­ce odol­ná proti po­li­tí (až 30 ml) s nově na­vr­že­ný­mi zá­věsy klá­ves byly přís­ně tes­to­vá­ny, aby za­jis­ti­ly vyšší odol­nost i během dlou­ho­do­bé­ho po­u­ží­vá­ní. Dis­plej no­te­boo­ku E10-S lze otevřít o 180 stupňů a snad­no tak sdí­let obsah dis­ple­je bez ne­bez­pe­čí po­ško­ze­ní pantů. „Bez­vě­t­rá­ko­vé“ pro­ve­de­ní navíc umožňuje ve tří­dách během výuky tichý chod.

Windows 11 SE – systém pro studenty a optimalizovaný pro administrátory
Zcela nový ope­rač­ní sys­tém Win­dows 11 SE je první clou­do­vá verze op­ti­ma­li­zo­va­ná pro vzdě­lá­vá­ní se za­mě­ře­ním na stu­den­ty zá­klad­ních a střed­ních škol. Tato zjed­no­du­še­ná edice ope­rač­ní­ho sys­té­mu Win­dows 11 po­sky­tu­je pře­hled­né pro­stře­dí bez ru­ši­vých prvků, jed­no­du­chou star­to­va­cí ob­ra­zov­ku Sim­ple Start a op­ti­ma­li­zo­va­né roz­vr­že­ní apli­ka­cí za­mě­ře­né na webo­vé vy­u­ži­tí. Sys­tém na­vr­že­ný pro clou­do­vé pro­stře­dí pra­cu­je vý­hrad­ně s clou­do­vý­mi iden­ti­ta­mi, uži­va­tel­ské sou­bo­ry se uklá­da­jí do clou­du (pro­střed­nic­tvím One­Dri­ve) a na vy­žá­dá­ní jsou k dis­po­zi­ci také of­fli­ne***.

Sou­kro­mí stu­den­tů a za­bez­pe­če­ní dat je za­jiš­tě­no tak, aby se uži­va­te­lé mohli při­hlá­sit od­kud­ko­li. Win­dows 11 SE na­bí­zí sro­zu­mi­tel­né a kom­plex­ní fil­tro­vá­ní ob­sa­hu, a také Smart­Scre­en, která po­sky­tu­je funk­ce pro sprá­vu a za­bez­pe­če­ní no­te­boo­ku E10-S. Za­ří­ze­ní se kon­fi­gu­ru­je pro­střed­nic­tvím Micro­soft In­tu­ne for Edu­cati­on, včet­ně tech­no­lo­gie Win­dows Au­to­pi­lot, což IT správ­cům usnadňuje práci při kon­fi­gu­ra­ci i údrž­bě a ne­kla­de zvý­še­né ná­ro­ky na in­frastruk­tu­ru pře­nos­ných po­čí­ta­čů stu­den­tů i uči­te­lů.

Sa­tel­li­te Pro E10-S s Win­dows 11 SE bude ce­lo­svě­to­vě do­stup­ný od prv­ní­ho čtvrt­le­tí roku 2022.

Další in­for­ma­ce o Sa­tel­li­te Pro E10-S a dal­ších do­stup­ných pro­ce­so­rech a na­bíd­ce no­te­boo­ků Dy­na­book na­lez­ne­te na cz.dynabook.com.


Mohlo by vás zajímat: