Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Soutěž ve 3D projektování

Autor článku: Petr Fořt, VOŠ a SPŠ Žďár n/S.   

Tags: 3D projektování | Petr Fořt | Soutěž | Studenti | VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

spszr 000-2212Jak na­vrh­nout dům s apartmá­ny pro své zá­kaz­ní­ky, nebo vy­tvo­řit de­sign ma­lé­ho do­má­cí­ho spo­tře­bi­če s vy­u­ži­tím mo­der­ních soft­ware ná­stro­jů pro pro­jek­to­vá­ní? Na tyto dva pro­blémy jsme se po­dí­va­li s na­ši­mi stu­den­ty v jarní sou­tě­ži vě­no­va­né na­sa­ze­ní PLM a BIM tech­no­lo­gií. Sou­těž se usku­teč­ni­la v pří­jem­ném pro­stře­dí ate­li­é­rů na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sá­za­vou a byla již ve svém dru­hém roč­ní­ku pod­po­ře­na spo­lu­pra­cí školy se spo­leč­nos­tí AU­TO­CONT.

Hlav­ním cílem sou­tě­že bylo s po­mo­cí od­bor­ných zna­los­tí z výuky a od­bor­né­ho soft­ware pro 3D pro­jek­to­vá­ní a de­sign zpra­co­vat jedno ze dvou obo­ro­vých témat.

spszr 000-2212

Sou­tě­že se zú­čast­ni­lo cel­kem dva­náct stu­den­tů ve dvou ka­te­go­ri­ích, oce­ně­na byla v zá­vě­ru všech­na místa

Část sou­tě­že ur­če­ná pro naše kon­struk­té­ry byla za­mě­ře­na na vy­tvo­ře­ní ma­lé­ho spo­tře­bi­če na­pá­je­né­ho sadou do­bí­je­cích ba­te­rií v PLM apli­ka­ci Au­to­de­sk In­ven­tor. Druhá ka­te­go­rie sou­tě­že byla za­mě­ře­na na pro­jek­to­vá­ní budov s vy­u­ži­tím BIM apli­ka­ce Au­to­de­sk Revit. V le­toš­ním roce jsme do sou­tě­že za­řa­di­li jako sou­část ře­še­ní pro­jek­tů zá­kaz­nic­kou pre­zen­ta­ci zpra­co­va­né­ho pro­jek­tu s vy­u­ži­tím 3D vi­zu­a­li­za­ce. Za­mě­ři­li jsme se pří­pra­vu vi­zu­ál­ních pod­kla­dů pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu. Byli jsme zvě­da­ví na naše stu­den­ty, jest­li zvlád­nou takto kom­plex­ně za­da­né téma za čtyři ho­di­ny čis­té­ho času.

spszr 001-2212

Ví­těz­ná práce v ka­te­go­rii sta­veb­ní BIM pro­jekt od Ro­ma­na Čer­ven­ky

V prů­mys­lo­vé PLM ka­te­go­rii pro Au­to­de­sk In­ven­tor zís­ka­li oce­ně­ní: 1. Tomáš Je­řá­bek 3.A ; 2. Adam Krej­čí 4.E a 3. Šimon Dufek 3.E. V naší sta­veb­ní BIM části sou­tě­že pro Au­to­de­sk Revit na­ko­nec zví­tě­zil 1. Roman Čer­ven­ka 4.E ; 2. Filip Řádek 3.D a 3. Jan Horák 4.E. Hlav­ní cenu sou­tě­že pro nej­ná­pa­di­těj­ší pro­jekt zís­kal Roman Čer­ven­ka za cel­ko­vé zpra­co­vá­ní stav­by včet­ně vi­zu­a­li­za­ce vy­tvo­ře­ných BIM dat.

spszr 002-2212

Ví­těz­ná práce v ka­te­go­rii prů­mys­lo­vá PLM kon­struk­ce od To­má­še Je­řáb­ka

Rádi bychom touto ces­tou po­gra­tu­lo­va­li našim ví­tězům a po­dě­ko­va­li všem za pří­jem­ně strá­ve­né do­po­led­ne. Spo­leč­nos­ti AU­TO­CONT dě­ku­je­me za spo­lu­prá­ci při re­a­li­za­ci sou­tě­že. Pro další in­for­ma­ce na­vštiv­te www.​spszr.​cz, pří­pad­ně náš Fa­ce­book.

 


Mohlo by vás zajímat: