Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Připojte se k 10. virtuální konferenci OpenFOAM

Autor článku: Redakce   
Čtvrtek, 07 Duben 2022 01:27

Tags: CFD | ESI Group | Integrace procesů | Konference | OpenFOAM

ESI konference-2214ESI ozná­mi­la datum ko­ná­ní 10. kon­fe­ren­ce Open­FO­AM. Po­zna­me­nej­te si do ka­len­dá­ře 8. lis­to­pad 2022. Je vidět, že ESI si ne­chce dělat pro­blémy s pří­pad­nou další pod­zim­ní vlnou ně­ja­ké ná­ka­zy a svoji dy­na­mic­kou a pou­ta­vou akci, která po­krý­vá všech­ny ob­las­ti apli­ka­cí CFD a in­te­gra­ce pro­ce­sů, uspo­řá­dá opět vir­tu­ál­ně.

Kon­fe­ren­ce je uži­teč­ná pro CFD in­že­ný­ry, ma­na­že­ry, IT spe­ci­a­lis­ty, vý­vo­já­ře, kon­zul­tan­ty, vý­zkum­ní­ky, stu­den­ty a ty, kteří se chtě­jí dále pro­fes­ně roz­ví­jet.

  • Oslov­te od­bor­ní­ky z růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­ví a vý­zkum­ných or­ga­ni­za­cí a ob­jek­tiv­ně se in­for­muj­te o mož­nos­tech vy­u­ži­tí v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích.
  • Ob­jev­te sy­ner­gie díky kom­bi­na­ci vý­vo­jo­vých ná­stro­jů a zjis­tě­te, jak mů­že­te nová ře­še­ní vy­u­žít ve svých vý­vo­jo­vých pro­jek­tech a čeho lze díky nim do­sáh­nout.

Pridat do kalendare-2214 

 


Mohlo by vás zajímat: