Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Studentské a školní licence Autodesku a Arkance zdarma

Autor článku: Karel Heinige   
Pondělí, 19 Září 2022 16:25

Tags: Arkance Systems | Autodesk | BIM | CAD/CAM | Free download | GIS | Školy | Software | Studenti

Autodesk studentiPodle in­for­ma­ce ze zá­ři­jo­vé­ho bulle­ti­nu firmy Ar­kan­ce Sys­tems CAD-NEWS se stu­den­ti střed­ních nebo vy­so­kých škol se mohou při­pra­vit na škol­ní rok sta­že­ním bez­plat­né li­cen­ce ja­ké­ho­ko­liv pro­duk­tu Au­to­de­s­ku a vět­ši­ny pro­duk­tů Ar­kan­ce Sys­tems. Pro stu­den­ty sta­veb­ních oborů jsou navíc v na­bíd­ce (pro­střed­nic­tvím vy­u­ču­jí­cích) bez­plat­né verze e-boo­ko­vé va­ri­an­ty učeb­ni­ce Sta­va­řův prů­vod­ce Re­vi­tem.

Pro stu­den­ty (popř. „hos­tu­jí­cí stu­den­ty“) vy­so­kých a střed­ních škol, pro vy­u­ču­jí­cí i pro učeb­ny těch­to škol jsou k dis­po­zi­ci zdar­ma (pro­dlou­ži­tel­ná li­cen­ce, vždy na 1 rok) následující stu­dent­ské a vý­u­ko­vé li­cen­ce sad a sa­mo­stat­ných apli­ka­cí Au­to­de­sk (CZ=včet­ně lo­ka­li­za­ce):

Au­to­CAD (CZ), In­ven­tor Pro­fes­si­o­nal (CZ), Revit (CZ), Fusi­on 360, Robot Structu­ral Ana­ly­sis, Au­to­CAD Ar­chi­tectu­re (CZ), Civil 3D (CZ), Au­to­CAD Map 3D (CZ), Au­to­CAD MEP, Au­to­CAD Me­cha­ni­cal (CZ), Au­to­de­sk In­si­ght (Green Bu­il­ding Stu­dio, Eco­tect), Au­to­CAD Elect­ri­cal, Au­to­CAD Plant 3D, Au­to­CAD for Mac, Au­to­CAD Ras­ter De­sign, Na­visworks Ma­nage/Si­mu­la­te, In­fra­Works, ReCap Pro, In­ven­tor CAM, Au­to­de­sk Alias, Mol­d­flow, Net­fa­bb, Advan­ce Steel (CZ), Au­to­de­sk CFD, Na­stran, Fab­ri­cati­on, EAGLE, Au­to­de­sk Sket­chBook, Au­to­de­sk 3ds Max, Ar­nold, BIM 360, Maya, Cha­rac­ter Ge­ne­ra­tor, Dy­na­mo Stu­dio, For­mIt Pro, Vault Pro­fes­si­o­nal, Vehicle Trac­king, VRED Pro­fes­si­o­nal

Vždy ma­xi­mál­ně 1 li­cen­ce na stu­den­ta, všech­ny „Au­to­CAD“ apli­ka­ce kromě Ras­ter De­sign ob­sa­hu­jí i plné funk­ce Au­to­CA­Du.

Další in­for­ma­ce na­jde­te na www.arkance-systems.cz/skoly-a-studenti.


Mohlo by vás zajímat: