Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Podzimní edice veletrhu Light + Building 2022

Autor článku: Trade Media International   
Čtvrtek, 22 Září 2022 16:38

Tags: Frankfurt | Smart City | Veletrhy

Light a Building 2022-2238Už brzy se na frank­furt­ském vý­sta­viš­ti před­sta­ví před­ní me­zi­ná­rod­ní ve­letrh Light + Bu­il­ding Au­tumn Edi­ti­on. Ve dnech 2.– 6. září ote­vře nej­vět­ší svě­to­vou scénu pro prů­my­sl osvět­lo­va­cí tech­ni­ky a tech­ni­ky budov. V le­toš­ním roč­ní­ku je hlav­ním té­ma­tem Smart City spo­leč­ně s in­te­li­gent­ní­mi bu­do­va­mi, které myslí samy za sebe.

Při­hlá­še­no je více než 1500 vy­sta­vo­va­te­lů ze 46 zemí, kteří právě při­pra­vu­jí své ve­letrž­ní pre­zen­ta­ce.

Chyt­ré bu­do­vy jsou zá­kla­dem chyt­ré­ho města. Právě zde tráví oby­va­te­lé vel­kou část svého času, ať už byd­le­ním („smart home“) nebo prací ve funkč­ních bu­do­vách („smart bu­il­ding“). Seg­ment „Bu­il­ding“ se na­chá­zí na ve­letr­hu v ha­lách 9, 11 a 12 zá­pad­ní části frank­furt­ské­ho vý­sta­viš­tě a po­krý­vá spek­trum od au­to­ma­ti­za­ce budov přes elek­tro­in­sta­lač­ní sys­témy až po in­te­li­gent­ní sprá­vu ener­gie a in­frastruk­tu­ru pro na­bí­je­ní elektři­ny. Jde o vý­cho­zí bod pro bez­plat­né pro­hlíd­ky za­mě­ře­né na vy­sta­ve­né tech­no­lo­gie.

Pro­jekt E-house powered by Light + Bu­il­ding ukáže ná­vštěv­ní­kům po­ten­ci­ál chyt­rých apli­ka­cí. Na 100 me­t­rech čtve­reč­ních si mohou zá­bav­nou for­mou vy­zkou­šet chyt­ré byd­le­ní na vlast­ní kůži. Nej­vět­ší pro­stor do­sta­ne hos­po­da­ře­ní s ener­gií.

Dal­ším top té­ma­tem je páté In­ter­sec fórum, které před­sta­vu­je nej­no­věj­ší vývoj v ob­las­ti pro­po­je­ných a in­te­li­gent­ních bez­peč­nost­ních tech­no­lo­gií v chyt­rých bu­do­vách.

Ná­vštěv­ní­ci si nově mohou na­plá­no­vat ná­vště­vu ve­letr­hu co nej­e­fek­tiv­ně­ji. Díky apli­ka­ci Light + Bu­il­ding Na­vi­ga­tor se mohou zo­ri­en­to­vat před ve­letrhem i během něj. Apli­ka­ce ukáže všech­ny udá­los­ti, vy­sta­vo­va­te­le, pro­duk­ty, mapu atd. K dis­po­zi­ci jsou také bez­plat­né ko­men­to­va­né pro­hlíd­ky na roz­ma­ni­tá té­ma­ta. Pro­hlíd­ky lze pro­jít sa­mo­stat­ně pouze s po­mo­cí apli­ka­ce.

Vstu­pen­ku na pod­zim­ní edici Light + Bu­il­ding
si mů­že­te po­ří­dit ticket shopu

 


Mohlo by vás zajímat: