Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

BIM kreativně ve spojení s VR

Autor článku: Petr Fořt|   
Pondělí, 26 Září 2022 17:03

Tags: BIM | Petr Fořt | Studenti | Virtuální realita | VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou | Výuka

bim002-2-2239Vy­u­ži­tí mo­der­ních metod pro­jek­to­vá­ní za­lo­že­ných na plat­for­mě di­gi­tál­ní­ho pro­to­ty­pu po­sky­tu­je do výuku řadu za­jí­ma­vých mož­nos­tí. Na naší škole, VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou jsme v uply­nu­lých pěti le­tech vy­zkou­še­li hned ně­ko­lik za­jí­ma­vých in­te­gra­cí in­for­mač­ní­ho mo­de­lu bu­do­vy s PLM daty po­chá­ze­jí­cí­mi z růz­ných tech­nic­kých oborů.

Na pro­jek­tech jsme sou­čas­ně vy­zkou­še­li cestu od BIM dat k tech­no­lo­giím tech­nic­ké vi­zu­a­li­za­ce a vir­tu­ál­ní re­a­li­ty.

Bu­do­va jako snad­no ucho­pi­tel­ná dlou­ho­do­bá in­for­ma­ce

Práce s pro­jek­tem jako cel­kem snad­no ucho­pi­tel­ných in­for­ma­cí v rámci ži­vot­ní­ho cyklu. Tento po­hled mů­že­me na BIM spat­řo­vat od po­čát­ku jeho vzni­ku kon­cem mi­nu­lé­ho sto­le­tí. Stej­ně jako vy­u­ži­tí in­for­mač­ních tech­no­lo­gií a PLM soft­ware v prů­mys­lo­vé praxi dává BIM svým ře­ši­te­lům do rukou mocné ná­stro­je pro pří­pra­vu pro­jek­tu a jeho vý­stav­bu. Byla by ovšem škoda data ne­vy­u­žít dále v prů­bě­hu užití stav­by na­pří­klad pro po­tře­by její sprá­vy a údrž­by.

bim001-2239
Pro­jek­ty re­a­li­zo­va­né s vy­u­ži­tím BIM ná­stro­jů na naší škole vy­chá­zí z pří­pa­do­vých stu­dií

Apli­ka­ce mo­der­ních di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií do re­a­li­za­ce pro­jek­tu při­chá­zí v běžné práci s řadou no­vi­nek. Nejen že mě­ní­me z pod­sta­ty zá­klad­ní vy­ja­d­řo­va­cí pro­střed­ky, ale dá­vá­me uži­va­te­li k dis­po­zi­ci nové mož­nos­ti zpra­co­vá­ní pro­jek­tu na úrov­ni pod­po­ry vlast­ní před­sta­vi­vos­ti. První kon­cep­ty pro­jek­tu již ne­mu­sí být pouze jed­no­du­chý­mi ná­čr­ty a ski­ca­mi, ale mohou se po­su­nout rych­le na úroveň 3D dat, které dále pre­zen­tu­je­me a upra­vu­je­me podle před­stav za­da­va­te­le.

bim002-2239
Stu­den­ti školy si mohou vy­zkou­šet řešit v rámci stu­dia díky BIMu i po­měr­ně slo­ži­tá té­ma­ta

Di­gi­tál­ní pro­to­typ v BIM soft­ware je v této ob­las­ti prak­tic­ky iden­tic­ky fle­xi­bil­ní jako prů­mys­lo­vý PLM pro­jekt. Díky pa­ra­me­t­ric­ké­mu po­pi­su ge­o­me­t­rie mo­de­lu stav­by s atri­bu­ty po­sky­tu­je kom­plet­ní zá­klad ba­lí­ku in­for­ma­cí pro jed­not­li­vé fáze ře­še­ní pro­jek­tu. V li­bo­vol­né fázi zpra­co­vá­ní ná­vr­hu se tak mů­že­me po­dí­vat na kri­tic­ké pod­mín­ky, in­for­ma­ce, pří­pad­ně na ome­zu­jí­cí fak­to­ry ře­še­ní.

bim003-2239
BIM ná­stro­jů bylo čás­teč­ně vy­u­ži­to i v re­a­li­za­ci stu­die Pout­ní­ho kos­te­la sv. Jana Ne­po­muc­ké­ho

Pod­po­ra kre­a­ti­vi­ty od po­čát­ku tvor­by pro­jek­tu na­příč tech­nic­ký­mi obory

Na škole se sna­ží­me v po­sled­ních le­tech hle­dat za­jí­ma­vé mož­nos­ti na­sa­ze­ní PLM a BIM soft­ware ná­stro­jů do stu­dent­ských pro­jek­tů. Data BIM pro­jek­tů sta­veb jsou skvě­lým zá­kla­dem pro zá­stav­bu řady ře­še­ní po­chá­ze­jí­cích z ob­las­ti TZB, pro­jek­to­vá­ní di­gi­tál­ních in­frastruk­tur nebo do­kon­ce prů­mys­lo­vých vý­rob­ních celků. Pře­de­vším v po­sled­ní ob­las­ti spo­lu­pra­cu­je­me dlou­ho­do­bě na ně­ko­li­ka za­jí­ma­vých pro­jek­tech s me­zi­ná­rod­ní prů­mys­lo­vou praxí. BIM je po­tře­ba i ve výuce chá­pat jako ote­vře­ný sys­tém pro zpra­co­vá­ní dat, ni­ko­liv jako uza­vře­nou jed­no­o­bo­ro­vou tech­no­lo­gii. Do­ká­že sply­nout efek­tiv­ně s ná­vrhy z pa­ra­lel­ních oborů, které jsou de­fi­no­vá­ny sice v jiné ka­te­go­rii soft­ware, ale vý­měn­né ná­stro­je dá­va­jí do­sta­teč­né mož­nos­ti pro kom­plex­ní a uce­le­né ře­še­ní.

bim004-2239
Naše pro­jek­ty jsou často ře­še­ny ve spo­je­ní BIM a PLM dat ve spo­lu­prá­ci s prů­mys­lo­vou praxí

S vir­tu­ál­ní re­a­li­tou v jiném světě ná­vr­hu

V ob­las­ti pre­zen­ta­ce 3D dat jsme si ob­lí­bi­li na škole pře­de­vším apli­ka­ci tech­no­lo­gie vir­tu­ál­ní re­a­li­ty. Spo­je­ním ně­ko­li­ka po­měr­ně oje­di­ně­lých po­stu­pů po­chá­ze­jí­cích pře­váž­ně z na­šich zku­še­nos­tí s tech­no­lo­gií prů­mys­lo­vé vi­zu­a­li­za­ce se po­da­ři­lo vy­tvo­řit uni­kát­ní po­stu­py umožňující vir­tu­a­li­zo­vat ve 3D i roz­sáh­lé ná­roč­né pro­jek­ty prů­mys­lo­vých celků. Ve výuce na škole si proto mů­že­me trouf­nout na zpra­co­vá­ní ma­lé­ho pro­jek­tu ro­din­né­ho domu, stej­ně dobře jako na prů­mys­lo­vý pro­voz s kom­plet­ním prů­mys­lo­vým zá­ze­mím vy­tvo­ře­ným v po­do­bě PLM dat.

bim005-2239
Vir­tu­ál­ní re­a­li­ta ve spo­je­ní s PLM a BIM daty je na naší škole velmi ob­lí­be­nou plat­for­mou pro pre­zen­ta­ci ná­pa­dů a pro­jek­tů

Zá­kla­dem pro­jek­tů jsou pře­váž­ně BIM data sta­veb s in­te­gra­cí tech­nic­ké­ho za­ří­ze­ní a pří­pad­ným ob­sa­hem vzni­ka­jí­cím v PLM soft­ware. Tato data jsou pak op­ti­ma­li­zo­vá­na s ohle­dem na gra­fic­kou ak­ce­le­ra­ci a mo­di­fi­ko­vá­na pro pro­stře­dí vi­zu­a­li­za­ce a vir­tu­ál­ní re­a­li­ty. Zvo­le­né po­stu­py dá­va­jí již na úrov­ni vý­cho­zích ná­vrhů velmi pře­svěd­či­vé vý­sled­ky před­sta­vi­tel­né ihned zá­kaz­ní­ko­vi. Pro tuto ob­last vo­lí­me ve škole stále čas­tě­ji ře­še­ní pro­jek­to­vých a pří­pa­do­vých stu­dií na­pří­klad na úrov­ní roč­ní­ko­vých, nebo ma­tu­rit­ních pro­jek­tů. Pro více in­for­ma­cí na­vštiv­te www.spszr.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: