Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Znásobení výkonu a produktivity SLA pro továrnu zítřka

Autor článku: 3D Systems   
Pondělí, 24 Říjen 2022 23:44

Tags: 3D Systems | 3D tisk | Aditivní výroba | SLA | SLA 750 | Webináře

3D Systems--2242Adi­tiv­ní vý­ro­ba za­lo­že­ná na SLA tech­no­lo­gii, která byla v prů­bě­hu let uzná­na pro vý­ji­meč­nou kva­li­tu pro­to­ty­pů a přes­nost dílů, se mění ve vel­kém stylu a při­ná­ší ře­še­ní při­pra­ve­né k au­to­ma­ti­za­ci, které na­bí­zí až dva­krát vyšší rych­lost tisku a až tři­krát vyšší výkon než stá­va­jí­cí sys­témy SLA. Při­poj­te se k webi­ná­ři a od­hal­te re­vo­luč­ní ino­va­ce, které 3D Sys­tems před­sta­vu­je se svým novým ře­še­ním SLA 750 pro kom­plet­ní pra­cov­ní po­stup.

Toto kom­plet­ní ře­še­ní, které po­sky­tu­je prů­lo­mo­vé zvý­še­ní rych­los­ti, pro­pust­nos­ti, vý­kon­nos­ti ma­te­ri­á­lů a ná­kla­do­vé efek­ti­vi­ty pro vý­ro­bu v to­vár­ně, se vy­zna­ču­je ma­te­ri­á­ly vý­rob­ní třídy, kom­pa­ti­bi­li­tou s au­to­ma­ti­za­cí a bez­pro­blé­mo­vou in­te­gra­cí na bázi umělé in­te­li­gen­ce se všemi za­ří­ze­ní­mi v to­vár­ně. Tyto ino­va­ce nyní efek­tiv­ně­ji od­po­ví­da­jí na vaše po­ža­dav­ky od vý­ro­by pro­to­ty­pů až po vý­ro­bu, ať už jste ser­vis­ní kan­ce­lář, au­to­mo­bi­lo­vý, le­tec­ký a kos­mic­ký prů­my­sl, vý­rob­ce spo­třeb­ní­ho zboží, slé­vár­na nebo vý­rob­ce zdra­vot­nic­kých pro­střed­ků.

 

3D Systems-2242

 

Seznamte se s odborníkem

David Leigh-2242David Leigh
Výkonný viceprezident,
Chief Technology Officer pro aditivní výrobu,
3D Systems

Zjistěte více

 


Mohlo by vás zajímat: