Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Konstrukce motoru s permanentním magnetem pro elektrokola

Autor článku: EMWorks   
Čtvrtek, 24 Listopad 2022 02:59

Tags: ECAD | EMWORKS | EMWorks2D | Motory | Simulace | Webinar

EMWorks-2247V po­sled­ních le­tech se elek­tro­ko­la stá­va­jí jed­nou z nej­rych­le­ji ros­tou­cích tech­no­lo­gií v cyk­lis­tic­kém prů­mys­lu. Mi­li­o­ny cyk­lis­tů po celém světě si uvě­do­mu­jí atrak­tiv­ní vlast­nos­ti ba­te­ri­o­vé­ho kola, pro­to­že je eko­lo­gic­ké, rych­lé, po­ho­dl­né a před­sta­vu­je ži­vo­ta­schop­nou al­ter­na­ti­vu k vlast­nic­tví osob­ní­ho au­to­mo­bi­lu na střed­ní vzdá­le­nos­ti.

Při první výuce jízdy možná mnozí z nás do­sta­li jemný im­puls k na­star­to­vá­ní svého tempa. V mnoha pří­pa­dech vám právě to může umož­nit motor na elek­tro­ko­le. Poz­dě­ji, když šla­pe­te, motor sle­du­je šla­pá­ní a do­dá­vá výkon na zá­kla­dě jezd­co­va vstu­pu. V této sou­vis­los­ti je zvlášt­ní zájem vě­no­ván mo­to­rům s per­ma­nent­ní­mi mag­ne­ty, pro­to­že po­sky­tu­jí vy­so­ký to­či­vý mo­ment, což při­spí­vá k je­jich me­cha­nic­ké ro­bust­nos­ti, kom­pakt­nos­ti a schop­nos­ti do­sáh­nout vy­so­ké rych­los­ti. Proto jsou elek­tro­ko­la vhod­ná nejen pro ro­vi­na­té a jed­no­du­ché te­ré­ny, ale i pro ná­roč­né ob­las­ti s ply­nu­lou a bez­peč­nou jízdou.

V tomto webi­ná­ři bude krok za kro­kem uká­zá­no, jak po­mo­cí soft­wa­ru pro vir­tu­ál­ní pro­to­ty­po­vá­ní EMWorks2D na­stu­do­vat a pro­vést motor s per­ma­nent­ní­mi mag­ne­ty ur­če­ný pro elek­tro­ko­la. Vý­sled­ky elek­tro­mag­ne­tic­ké si­mu­la­ce, jako je to­či­vý mo­ment v pod­mín­kách bez zá­tě­že a při zá­tě­ži, stej­ně jako zpět­né EMF, vazba toku cívky atd. budou vy­hod­no­ce­ny a vy­lep­še­ny zkou­má­ním počtu pólů, kon­fi­gu­ra­ce vi­nu­tí a tvaru mag­ne­tu. Dále bude ana­ly­zo­ván obsah har­mo­nic­kých zpět­né­ho EMF pro vy­hod­no­ce­ní kva­li­ty prů­bě­hu na zá­kla­dě me­to­dy FFT. Kromě toho bude pro­ve­de­no srov­ná­ní pů­vod­ní a ko­neč­né to­po­lo­gie mo­to­ru na zá­kla­dě vý­sled­ků me­to­dy ko­neč­ných prvků.

EMWorks-registrace-2248

Při­poj­te se ve čtvr­tek 1. pro­sin­ce 2022 buď v 15:00 nebo 20:00 hodin.

 


Mohlo by vás zajímat: