Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Automatizované drátové obrábění pro SOLIDWORKS

Autor článku: CAMWorks   
Úterý, 29 Listopad 2022 14:57

Tags: CAM | CAMWorks | Drátové obrábění | SolidWorks | Webinar | Wire EDM

Wired-EDM-Pro-webinar-2248Posuňte své pro­gra­mo­vá­ní drá­to­vé­ho ob­rá­bě­ní na vyšší úroveň s CA­MWorks Wire EDM for So­li­dworks. S CA­MWorks Wire EDM mů­že­te pře­jít z mo­de­lu pev­né­ho tě­le­sa do G-kódu na jedno klik­nu­tí – zvý­ší­te tak efek­ti­vi­tu a zkrá­tí­te do­da­cí lhůty. CA­MWorks Wire EDM je k dis­po­zi­ci v úrov­ních Wire EDM Pro­fes­si­o­nal a Wire EDM Pre­mi­um pro kom­plex­ní dvou­o­sé, dvou­o­sé s ku­že­lo­vým a plně čtyřo­sé elek­troero­ziv­ní ob­rá­bě­ní.

CA­MWorks Wire EDM za­hr­nu­je také uži­va­tel­ské pre­fe­ren­ce a na­sta­ve­ní, jako jsou po­su­ny ná­stro­jů, řezné pod­mín­ky a po­čá­teč­ní ot­vo­ry, a po­sky­tu­je tak uži­va­te­li plnou kon­t­ro­lu nad pro­ce­sem ob­rá­bě­ní. Přijď­te se s námi po­dí­vat na ukáz­ku nej­po­kro­či­lej­ší­ho sys­té­mu pro pro­gra­mo­vá­ní elek­troero­ziv­ní­ho ob­rá­bě­ní drá­tem v akci.

Při­poj­te se k ži­vé­mu webi­ná­ři 13. pro­sin­ce 2022 od 10:00 hodinza­re­gis­truj­te se zde.


Mohlo by vás zajímat: