Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zahájení registrace na GrindingHub 2024

Autor článku: Redakce   
Středa, 03 Květen 2023 12:58

Tags: 2024 | GrindingHub | Registrace | Stuttgart | Veletrhy

pr RegistrationStart 2023-05-03 en-2318Pokud máte jako firma zájem před­sta­vit své ino­va­tiv­ní pro­duk­ty a tech­no­lo­gie vy­bra­né cí­lo­vé sku­pi­ně, mů­že­te tak uči­nit od 14. do 17. květ­na 2024 na ve­letr­hu Grin­dingHub ve Stutt­gar­tu. Po loňském úspěš­ném uve­de­ní akce chce po­řa­da­tel VDW (Ně­mec­ký svaz vý­rob­ců ob­rá­bě­cích stro­jů) - ve spo­lu­prá­ci s Messe Stutt­gart a Schleifta­gung tento úspěch zo­pa­ko­vat, neboť ote­ví­rá re­gis­tra­ci na akci.

Jako in­sti­tu­ci­o­nál­ní pa­t­ro­n se akce účas­tní sek­to­r "ob­rá­bě­cích stro­jů" Swiss­mem (Svaz švý­car­ské­ho stro­jí­ren­ské­ho, elek­tro­tech­nic­ké­ho a ko­vo­děl­né­ho prů­mys­lu)  

Úspěch Grin­dingHu­bu po­tvr­zu­jí i po­zi­tiv­ní ohla­sy vy­sta­vo­va­te­lů. Akce po­skyt­la vy­ni­ka­jí­cí plat­for­mu pro pre­zen­ta­ci stro­jů, tech­no­lo­gií a slu­žeb ši­ro­ké od­bor­né ve­řej­nos­ti a pro na­vá­zá­ní cen­ných kon­tak­tů. V roce 2024 bude opět kla­den důraz na brus­né stro­je a bru­si­va, ale také na celé vý­rob­ní pro­stře­dí tech­no­lo­gie brou­še­ní, jako jsou pří­sluš­né soft­wa­ro­vé ná­stro­je, pro­ces­ní pe­ri­fe­rie a mě­ři­cí a tes­to­va­cí sys­témy. Zá­jem­ci z řad firem se mohou re­gis­tro­vat již nyní, aby si za­jis­ti­li své místo na ve­letr­hu brus­ných tech­no­lo­gií. Další in­for­ma­ce jsou k dis­po­zi­ci také na do­mov­ské strán­ce Grin­dingHub www.​grindinghub.​de.Mohlo by vás zajímat: